ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ»
Διακήρυξη Προμήθειας Εξοπλισμού ΧΥΤ Καβάλας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (Χ.Υ.Τ.) ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ)»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας και Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας»
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ. (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) ανακοινώνει πως σύμφωνα με την αρ. 235-2/12-06-2023 απόφαση του ΔΣ της, αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 23PROC012575713 2023-04-28) για τη σύναψη σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και α/α 199504, με σκοπό την κατασκευή του Έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ KΑΒΑΛΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», η οποία είχε αρχικώς ορισθεί ως η 20-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι νέες προθεσμίες μετά την παράταση διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών: Η 12-09-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Η 19-09-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Βίντεο για την Ανακύκλωση
Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, υλικών και ενέργειας, την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και του τόπου μας προς όφελος των παιδιών και των εγγονιών μας. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να προτιμώνται επιλογές διαχείρισης όπως η πρόληψη και η μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, η επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων και η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή.
Ανακοίνωση Πρόσκληση
Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας και Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας» με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 199504
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για το υποέργο α/α1 με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας και Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας» της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5037440
Δελτίο Τύπου ΔΙΑΑΜΑΘ
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Δημοτικά σχολεία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και τη ΔΙΑΑΜΑΘ
Προκαταρκτική διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας κινητού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του ΧΥΤ Καβάλας
Στoν ιστότοπο https://portal.eprocurement.gov.gr/ και πιο ειδικά στο https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2 αναρτήθηκε δημόσια διαβούλευση (Κωδ. 23DIAB000026237) με αντικείμενο τη Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε Τμήματα για την προμήθεια με τίτλο «Kινητός εξοπλισμός» της Πράξης με τίτλο «ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ».
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για το υποέργο α/α 1 με τίτλο «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης με τίτλο «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ» με κωδικό ΟΠΣ 5045594
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το υποέργο α/α3 με τίτλο «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης» της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5001777
Συμπεράσματα 14ης Πανελλήνιας Συνόδου ΦοΔΣΑ
Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 14η Πανελλήνια Σύνοδος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στις 30 Ιουνίου, 1 & 2 Ιουλίου 2022.
Ζωντανή αναμετάδοση της 14ης Πανελλήνιας Συνόδου ΦοΔΣΑ από την Αλεξανδρούπολη
Από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://vimeo.com/event/2247209 είναι δυνατή παρακολούθηση των εργασιών της 14ης Πανελλήνιας Συνόδου ΦΟΔΣΑ από την Αλεξανδρούπολη στις 30 Ιουνίου, 1 & 2 Ιουλίου 2022.
Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘ
«14η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦΟ.Δ.Σ.Α στην Αλεξανδρούπολη – Πρόγραμμα Συνόδου και επίσκεψη στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης»