Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Παρ 14 Οκτ 2022


Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

   

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία

Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Κομοτηνή, 14-10-2022

Αρ.Πρωτ.: 14.998

Ταχ. Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 6, 69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531081400, Fax: 2531081694

 

E-mail: info@diaamath.gr, Web: www.diaamath.gr

 

Πληροφορίες: Βογιατζής Γεώργιος

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για το υποέργο α/α 1 με τίτλο «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης με τίτλο «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ» με κωδικό ΟΠΣ 5045594

 

Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ: 174174 Απορριμματοφόρα Οχήματα και 174244 Κάδοι Συλλογής Βιοαποβλήτων

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ» με κωδικό ΟΠΣ 5045594 και του Υποέργου 1 «Προμήθεια μέσων συλλογής Αστικών Βιοαποβλήτων» με εκτιμώμενη αξία 1.934.770,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, όπως ορίζονται ανά είδος στη διακήρυξη.

Η παρούσα Πράξη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5045594. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Σ.Α. Ε2751 και ο ενάριθμος της Πράξης είναι 2021ΣΕ27510066. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 00.6737.012, την με Κ.Α.: 02.00.6737.0008 και την με Κ.Α.: 62.7135.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Κομοτηνής αντίστοιχα.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: Επωνυμία: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.).  Ταχυδρομική διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 6, ΤΚ: 69132 Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 2531081400, Fax: 2531081694, Αρμόδιος Επικοινωνίας: Βογιατζής Γεώργιος, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): info@diaamath.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.diaamath.gr, Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 513, EL 511, EL 515.

2. Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της Περιφέρειας ΑΜΘ.

3. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, στη διεύθυνση (URL): www.diaamath.gr. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο.

4. Αντικείμενο της Σύμβασης: Προμήθεια εξοπλισμού (μέσα συλλογής αστικών βιοαποβλήτων) στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Κομοτηνής που αφορά στη συλλογή και μεταφορά των οργανικών αποβλήτων σε κατάλληλους αποδέκτες προς βιολογική επεξεργασία όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα ανά τμήμα και είδος:

 

 

 

Είδος

Τεμάχια

CPV - Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

Τμήμα 1: Απορριμματοφόρα οχήματα – Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 174174

Οχήματα συλλογής 12 m3

3

34144512-0

Οχήματα συλλογής 6 m3

3

34144512-0

Τμήμα 2: Κάδοι Συλλογής Βιοαποβλήτων – Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 174244

Εσωτερικοί κάδοι 10 lt

43.600

34928480-6

Βιοδιασπώμενοι Σάκοι 10 lt

1.090.000

19640000-4

Εσωτερικοί κάδοι 40 lt

1.300

34928480-6

Βιοδιασπώμενοι Σάκοι 40 lt

32.500

19640000-4

Εξωτερικοί κάδοι 240 lt

3.500

34928480-6

Εξωτερικοί κάδοι 360 lt

1.050

34928480-6

 

 

5. Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.399.114,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.934.770,00 € ΦΠΑ: 464.344,80 €). Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «Απορριμματοφόρα οχήματα» εκτιμώμενης αξίας 810.000.00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 194.400,00 €, ήτοι 1.004.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΤΜΗΜΑ 2: «Κάδοι Συλλογής Βιοαποβλήτων» εκτιμώμενης αξίας 1.124.770,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 269.944,80 € ήτοι 1.394.714,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για όλα τα τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του κάθε Τμήματος, παρά μόνο για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων που το αποτελούν.

6. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες (8) από την υπογραφή της.

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης.

9. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια: Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης.

10. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6 της Διακήρυξης καθώς και στο Παράρτημα I αυτής.

11. Εγγύηση συμμετοχής:Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών 38.695,40 €,  εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα προμήθειας για το οποίο θα υποβάλλει προσφορά.

12. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14-11-2022, ώρα 10:00 μ.μ.. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21-11-2022, ώρα 10:00 π.μ..

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Προδικαστικές Προσφυγές: Οι προθεσμίες και διαδικασίες για την άσκηση της προσφυγής αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση: Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 10-10-2022.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

Εμμανουήλ Τσέπελης