Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Πέμ 12 Μάιος 2022

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Κομοτηνή, 11/05/2022

Αρ.Πρωτ.: 14432

Ταχ. Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 6, 69132 Κομοτηνή

Τηλ.: 2531081400, Fax: 2531081694

 

E-mail: info@diaamath.gr, Web: www.diaamath.gr

 

Πληροφορίες: Βογιατζής Γεώργιος

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το υποέργο α/α3 με τίτλο «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης» της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5001777

 

Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 160510, Αρ. Διακήρυξης 10/2021

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5001777 και του Υποέργου 3 «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης» με εκτιμώμενη αξία 695.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα Πράξη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5001777. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Σ.Α. Ε2751 και ο ενάριθμος της Πράξης είναι 2017ΣΕ27510112. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: Επωνυμία: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.). Ταχ. διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 6, 69132 Κομοτηνή. Τηλ.: 2531081400, Fax: 2531081694, Αρμόδιος Επικοινωνίας: Βογιατζής Γεώργιος, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@diaamath.gr, Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.diaamath.gr, Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL511 Έβρος / Evros.

2. Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της Περιφέρειας ΑΜΘ και ανήκει στην κατηγορία του άρθρου 14, παρ.1 , περ. δβ του Ν. 4170/2014.

3. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (URL): www.diaamath.gr. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο.

4. Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης. Η Προμήθεια Εξοπλισμού αφορά την προμήθεια δύο μεγάλων τροχοφόρων φορτωτών, ενός περονοφόρου οχήματος, ενός φορτηγού οχήματος με υπερκατασκευή γάντζου και δεκαοκτώ απορριμματοκιβωτίων-απορριμματοδεκτών (containers). Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται ο εξοπλισμός ανά τμήμα και είδος και κατατάσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV). Συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ

Είδος

Τεμάχια

CPV

1

Μεγάλος Φορτωτής

2

34144710-8 Τροχοφόροι Φορτωτές

2

Περονοφόρο όχημα

1

42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα

3

Φορτηγό όχημα με Υπερκατασκευή Γάντζου

1

34114000-9 Ειδικά οχήματα

4

Απορριμματοκιβώτια - Απορριμματοδέκτες

18

44613800-8 Κάδοι αποβλήτων

 

 

5. Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 862.048,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 695.200,00 €, ΦΠΑ: 166.848,00 €). Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

Είδος

Τεμάχια

Τιμή (€)

Σύνολο (€)

1

Μεγάλος Φορτωτής

2

165.000,00

330.000,00

2

Περονοφόρο όχημα

1

47.000,00

47.000,00

3

Φορτηγό Όχημα με Υπερκατασκευή Γάντζου

1

185.000,00

185.000,00

4

Απορριμματοκιβώτια - Απορριμματοδέκτες

18

7.400,00

133.200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

695.200,00

Φ.Π.Α. 24%

166.848,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

862.048,00

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για όλα τα τμήματα της εν λόγω προμήθειας. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του κάθε Τμήματος, παρά μόνο για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων που το αποτελούν.

6. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες (6) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης.

9. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης.

10. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα: Δεν υπάρχει κάποια απαίτηση.

11. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού:

-               έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (6.600,00 ευρώ) για το Τμήμα 1

-               εννιακοσίων σαράντα ευρώ (940,00 ευρώ) για το Τμήμα 2

-               τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (3.700 ευρώ) για το Tμήμα 3

-               δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (2.664,00 ευρώ) για το Τμήμα 4.

12. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 14/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Προδικαστικές Προσφυγές: Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες για την άσκηση της προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση: Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 06/05/2022.

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

Εμμανουήλ Τσέπελης