ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πέμ 20 Ιαν 2022

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

20 Ιανουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.:

13955

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:

 

Τηλέφωνο:

Fax:

E-mail:

web:

Πληροφορ.:

Ν. Πλαστήρα 6

69132 Κομοτηνή

2531081400

2531081694

info@diaamath.gr

www.diaamath.gr

Βογιατζής Γεώργιος

 

 

         
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 209.591,20 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή, 69132, Τηλ.: 2531081400, fax: 2531081694, E-mail: info@diaamath.gr
 2. Κωδικός CPV: 90514000-3 (Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων).
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514.
 4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gr.
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι Υπηρεσιών διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
 7. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης.
 • Ημερομηνία ανάρτησης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 20-01-2022 ημέρα Πέμπτη.
 • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ: 20-01-2022.
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07-02-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: 11-02-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 154265

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3.640 ημερομίσθια από την υπογραφή της σύμβασης (περίπου για ένα έτος).
 5. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 4.191,00 € και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 6. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει (βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης).
 7. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.
 8. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της σύμβασης και το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Η Διακήρυξη με τα παραρτήματα της και τα λοιπά έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). To συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (www.diaamath.gr). Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε εφημερίδες.

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

 

Εμμανουήλ Τσέπελης