ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ. (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ»

 

 

Κομοτηνή, 07/12/2021

Αρ. Πρωτ.: 13782

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) τεύχος Β απόφασης Υπ. Οικονομικών, 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», β) την Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-01-2009): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ.

3. Την ανάγκη της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ», που πρόκειται να πραγματοποιήσει η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

4. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ TΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

να καταθέσουν στην Εταιρία αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανάληψη της κατωτέρω περιγραφόμενης υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι τις 15-12-2021.

 

Αντικείμενο υπηρεσίας:

Η Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ως Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., έχουσα την ευθύνη της οργάνωσης των Περιφερειακών συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και της ορθολογικής λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Σ.Μ.Α., Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ.Α.Υ.) στην ενιαία διαχειριστική ενότητα της ΠΑΜΘ, καλεί τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν για λογαριασμό της, με κατάλληλο προσωπικό που θα διαθέσουν οι ίδιοι, τη «Λειτουργία και εκμετάλλευση της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και έχοντας υπόψη τα εξής:

Α) Η Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας έκτασης περίπου 12.900 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται στην περιοχή του Αγροκτήματος Ταξιάρχης Τιμόθεος του Δήμου Δράμας, περίπου στο 9ο χλμ. της επαρχιακής οδού Δράμας-Σιδηρόνερου και περιλαμβάνει το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑ/ΚΔΑΥ) Δράμας με τα συνοδά τους έργα.

Β) Η ΤΜΔΑ Δράμας εξυπηρετεί:

α) τη μεταφόρτωση του συνόλου του υπολείμματος της προεπεξεργασίας των παραγόμενων σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων της ΠΕ Δράμας το οποίο διατίθεται στο ΧΥΤΑ Καβάλας, ακολούθως της προεπεξεργασίας τους στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής (ΜΜΔ) Δράμας,

β) τη διαλογή των αποβλήτων υλικών συσκευασίας από χαρτί/χαρτόνι που προέρχονται από το σύστημα του μπλε κάδου με το κίτρινο καπάκι από τους Δήμους της ΠΕ Δράμας αλλά και τυχόν άλλες πηγές.

Γ) Το ΣΜΑ Δράμας και το ΚΔΑΥ Δράμας διαθέτουν κοινές υποδομές (ζυγιστική διάταξη-γεφυροπλάστιγγα, φυλάκιο), καθώς και κοινό σύστημα πυρόσβεσης, είσοδο/έξοδο και οδούς πρόσβασης.

Δ) Η συλλογή των αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας και ανάπτυξης δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού με κίτρινους κάδους (μπλε κάδος με κίτρινο καπάκι) σε προκαθορισμένα σημεία ενδιαφέροντος στους Δήμους της ΠΕ Δράμας. Η αποκομιδή πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ της ΠΕ Δράμας. Προς το παρόν το δίκτυο έχει αναπτυχθεί στους Δήμους Δράμας, Δοξάτου και Παρανεστίου.

Οι κάδοι για χαρτί/χαρτόνι φέρουν στο κύριο σώμα μπλε χρώμα και καπάκι χρώματος κίτρινου. Οι κάδοι είναι πλαστικοί, χωρητικότητας 1.100 l. Η εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα χαρτιού/χαρτονιού που δύναται να συλλεχθεί και ανακτηθεί ανέρχεται σε 960 tn/έτος για τους Δήμους της ΠΕ Δράμας (=80 tn/μήνα * 12 μήνες). Η εκτίμηση της ανωτέρω ποσότητας δεν είναι δεσμευτική αλλά προκύπτει από αρχικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς της υπηρεσίας της ΔΙΑΑΜΑΘ.

 

Περιγραφή υπηρεσίας:

Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για:

 • Τη λειτουργία και εκμετάλλευση της ΤΜΔΑ Δράμας για την εξυπηρέτηση του δικτύου της χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού όπου θα πραγματοποιείται η διαλογή του συλλεγόμενου χαρτιού/χαρτονιού (εισερχόμενου στο ΚΔΑΥ Δράμας) με δικό του προσωπικό.
 • Την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της ΤΜΔΑ Δράμας.
 • Την παρακολούθηση και καταγραφή των εισερχόμενων φορτίων στην ΤΜΔΑ Δράμας και συγκεκριμένα τόσο του ΣΜΑ Δράμας όσο και του ΚΔΑΥ Δράμας.

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει δικές του προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος.

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι της ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης που αφορά στην ανάκτηση 960 τόνων χαρτιού/χαρτονιού, όποιο επέλθει πρώτο.

Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται βάση της προσφοράς του σε τιμή μονάδας ανά τόνο ανακτημένου χαρτιού/χαρτονιού των ανακυκλώσιμων υλικών, καθοριζόμενη αρχικά κατ’ εκτίμηση σε 15 ευρώ ανά τόνο ανακτημένου χαρτιού/χαρτονιού. Με αρχική μη δεσμευτική εκτίμηση για ποσότητα συλλογής και ανάκτησης χαρτιού/χαρτονιού σε 960 tn/έτος η συνολική αρχική εκτίμηση κόστους της υπηρεσίας ανέρχεται σε 14.400,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Ειδικότερα:

Α. Γενική Περιγραφή Εργασιών Λειτουργίας ΣΜΑ Δράμας

Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα των εξυπηρετούμενων Δήμων, έμφορτα σύμμεικτων ΑΣΑ, αφού περάσουν την πύλη εισόδου του ΣΜΑ, θα οδηγούνται στη ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα), ζυγιστικής ικανότητας τουλάχιστον 70 τόνων, όπου θα εκδίδεται ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης του οχήματος του εξυπηρετούμενου Δήμου. Στη συνέχεια, τα οχήματα μέσω της εσωτερικής οδοποιίας θα προσεγγίζουν τη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής (ΜΜΔ) όπου θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους. Μετά την εκκένωσή τους και πριν από την έξοδό τους από την εγκατάσταση τα απορριμματοφόρα οχήματα θα οδηγούνται εκ νέου προς ζύγιση, κενά φορτίου, προκειμένου να εκδοθεί ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης.

Τόσο από τη διαλογή των αποβλήτων υλικών συσκευασίας από χαρτί/χαρτόνι στο ΚΔΑΥ Δράμας, όπως αναφέρεται ακολούθως, όσο και από την επεξεργασία των απορριμμάτων στη ΜΜΔ προκύπτει υπόλειμμα που απαιτεί διάθεση σε χώρο εκτός της ΤΜΔΑ. Το υπόλειμμα οδηγείται με κατάλληλο όχημα μέσω της εσωτερικής οδοποιίας σε μία εκ των δύο θέσεων εκφόρτωσης/χοανών του ΣΜΑ όπου και θα αδειάζει στα κατάντη ευρισκόμενα ειδικά ημιρυμουλκούμενα οχήματα (συρμούς μεταφόρτωσης-μεταφοράς) όπου θα λαμβάνει χώρα και η συμπίεση των αποβλήτων. Η διαδικασία ζύγισης επαναλαμβάνεται στους συρμούς μεταφόρτωσης-μεταφοράς του υπολείμματος κατά την έξοδό τους από την ΤΜΔΑ με πλήρες φορτίο, αλλά και κατά την είσοδό τους κενά φορτίου στην ΤΜΔΑ (από την επιστροφή τους από τον χώρο διάθεσης του υπολείμματος).

 

Β. Γενική Περιγραφή Εργασιών Λειτουργίας ΚΔΑΥ Δράμας

Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας χαρτιού/χαρτονιού συλλέγονται από τους εξυπηρετούμενους Δήμους και μεταφέρονται με ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δράμας, όπου εκφορτώνονται και οδηγούνται σε περαιτέρω επεξεργασία (διαλογή, ταξινόμηση, συμπίεση κλπ.) ώστε να παράγονται διαφορετικά είδη δευτερογενών υλικών, τα οποία θα προωθούνται στη συνέχεια προς ανακύκλωση – αξιοποίηση από τη ΔΙΑΑΜΑΘ.

Η μηνιαία ποσότητα συλλεγέντων αποβλήτων συσκευασίας σε χαρτί-χαρτόνι εκτιμάται σε περίπου ογδόντα (80) τόνους ανά μήνα με ~78% κατά βάρος χαρτί-χαρτόνι και 22% λοιπά υλικά/υπόλειμμα και προκύπτει από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της μέχρι τώρα λειτουργίας του ΚΔΑΥ. Η σύσταση των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και η μηνιαία συλλεγόμενη ποσότητα είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική για τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα ανακύκλωσης των εξυπηρετούμενων Δήμων, έμφορτα υλικών συσκευασίας, αφού περάσουν την πύλη εισόδου του ΚΔΑΥ, θα οδηγούνται στη ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα), ζυγιστικής ικανότητας τουλάχιστον 70 τόνων, όπου θα εκδίδεται ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης του οχήματος του εξυπηρετούμενου Δήμου. Στη συνέχεια τα οχήματα μέσω της εσωτερικής οδοποιίας θα προσεγγίζουν κατόπιν κατάλληλων ελιγμών με την όπισθεν την πλατεία εκφόρτωσης όπου και θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους. Μετά την εκκένωσή τους και πριν από την έξοδό τους από το ΚΔΑΥ, τα απορριμματοφόρα οχήματα θα οδηγούνται εκ νέου προς ζύγιση κενά φορτίου προκειμένου να εκδοθεί ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης.

Στο ΚΔΑΥ Δράμας θα πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη διαλογή των αποβλήτων συ-σκευασίας και την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΥ όπως αυτές ενδεικτικά περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Διαλογή των ακόλουθων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) υλικών:
  • Συσκευασίες από χαρτί / χαρτόνι.
  • Χάρτινες συσκευασίες υγρών.
  • Λοιπά υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν π.χ. απόβλητα ειδικών ρευμάτων όπως ΑΗΗΕ, ελαστικών κλπ.
 • Γενική επίβλεψη του ΚΔΑΥ και λήψη μέτρων ασφάλειας και φύλαξης απέναντι σε κλοπή ή/και δολιοφθορά.
 • Συντήρηση (απλή και τυπική, σε καθημερινή βάση) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Πλήρης και επιστάμενος ημερήσιος καθαρισμός, που μπορεί να περιλαμβάνει και πλύση δαπέδων, εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου, μετά το πέρας των εργασιών διαλογής.
 • Εβδομαδιαίος γενικός καθαρισμός του ΚΔΑΥ και του περιβάλλοντος χώρου και εκκένωση βόθρου όποτε απαιτείται.
 • Διατήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού.
 • Εν γένει φροντίδα για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του ΚΔΑΥ.
 • Ενέργειες συντήρησης και βελτίωσης της περιμετρικής δενδροφύτευσης.

 

Ειδικότερα:

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ με μέριμνα και ευθύνη του θα πραγματοποιεί της εργασίες λειτουργίας του ΣΜΑ Δράμας.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα επεξεργάζεται τα συλλεγέντα απόβλητα στο ΚΔΑΥ Δράμας τα οποία θα προωθούνται προς ανακύκλωση – αξιοποίηση με μέριμνα και ευθύνη του. Προς το σκοπό αυτό θα παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΑΥ Δράμας καθώς και απρόσκοπτη χρήση των μηχανολογικών εγκαταστάσεών.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να εκτιμήσει για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς του ότι οι ώρες λειτουργίας καθώς και ο αναγκαίος αριθμός εργαζομένων στο ΚΔΑΥ που θα καθορίζονται από τον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, θα πρέπει να επιτρέπουν στην ομαλή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους, ώστε στο τέλος κάθε ημέρας να μη μένουν πάνω από δύο φορτία υλικού προς διαλογή στο εσωτερικό του ΚΔΑΥ.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να τηρεί και να διαχειρίζεται το ΚΔΑΥ σύμφωνα με την Άδεια Εγκατάστασης, την Άδεια Λειτουργίας και τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις οδηγίες της ΔΙΑΑΜΑΘ. Υποχρεούται επίσης, να τηρεί την ΤΜΔΑ σε άριστη κατάσταση μεριμνώντας για την υγιεινή και την καθαριότητα όλων των χώρων της. Προς τούτο, με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε καθημερινή βάση να συντηρούνται από πλευράς υγιεινής και καθαριότητος τα ΚΔΑΥ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άριστο επίπεδο υπηρεσιών, υγιεινής και ασφάλειας.

Απαγορεύεται η παρουσία τρίτων στην ΤΜΔΑ Δράμας, άσχετων προς τις εκτελούμενες εργασίες στη μονάδα και στον περιβάλλοντα χώρο. Επισκέπτες μπορούν να προσέρχονται μόνο κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης της ΔΙΑΑΜΑΘ. Άπαντες οι επισκέπτες θα καταγράφονται στο βιβλίο επισκεπτών. Η ευθύνη για την είσοδο, παραμονή και έξοδο των επισκεπτών στους χώρους θα ανήκει στον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Απαγορεύεται η παραλαβή και διαλογή υλικού άλλου εκτός από εκείνο που μεταφέρεται από τα προγραμματισμένα δρομολόγια των οχημάτων συλλογής των κάδων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή ενημέρωση και συμφωνία της ΔΙΑΑΜΑΘ.

Απαγορεύεται η αποθήκευση των δευτερογενών υλικών στην ΤΜΔΑ, σε χώρο που δύναται να προκαλέσει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της και στην ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση ενός πλήρους φορτίου/φορτηγού από ανακτώμενα υλικά (π.χ. φορτηγό με φορτίο περίπου 20 τόνων χαρτιού κλπ.), αυτά θα πρέπει απομακρύνονται από το εκάστοτε ΚΔΑΥ και να διατίθενται στην αγορά.

 

Απαιτούμενο Προσωπικό

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια παροχής τους. Ο αριθμός των εργαζομένων για κάθε εργασία θα πρέπει να είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκειά της και οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται με αυτές θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τη σχετική εμπειρία και τα κατάλληλα και κατά νόμο προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και προϋπηρεσία.

 

Υποχρεώσεις ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

 1. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία με προσωπικό που θα διαθέσει ο ίδιος, με επιμέλεια και προσοχή, κατά τους κανόνες της σχετικής τεχνικής και επιστήμης, ακολουθεί δε τον κατά την κρίση του προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεσή του, λαμβάνοντας υπόψιν τις προδιαγραφές που τίθενται στα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας του ΚΔΑΥ καθώς και στα στοιχεία (μελέτες, σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια κλπ.) που τίθενται εις γνώση του από τη ΔΙΑΑΜΑΘ και αφορούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις της. Αντιστοίχως, η ΔΙΑΑΜΑΘ παρέχει στον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, έγκαιρα, αιτούμενα στοιχεία, οδηγίες, εξηγήσεις, διευκρινήσεις κλπ. που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας του και γενικότερα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες θα διευκόλυναν το έργο του.
 2. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ έχει την υποχρέωση να είναι πάντοτε εφοδιασμένος με τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές άδειες για την εκτέλεση από αυτόν των αναφερομένων εργασιών.
 3. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, θα συναλλάσσεται με τους τρίτους και το προσωπικό του με το δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό αναπτύσσοντας ελεύθερα την εμπορική του δραστηριότητα κατά τη δική του κρίση και ευχέρεια αναλαμβάνοντας κάθε επιχειρηματικό κίνδυνο, και κατά συνέπεια η ΔΙΑΑΜΑΘ δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ούτε έναντι τρίτων ιδιωτών ή Δημοσίων Αρχών, ούτε έχει το δικαίωμα ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ να δεσμεύει τη ΔΙΑΑΜΑΘ με οποιονδήποτε τρόπο έναντι των τρίτων.
 4. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχολήσει στην παροχή της υπηρεσίας, υπέχων έναντί του όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη κατά τις διατάξεις της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με τις κείμενες διατάξεις του νόμου ιδίως σε σχέση με την αμοιβή και ασφάλιση του προσωπικού του, που διατίθεται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ευθυνόμενος αποκλειστικά έναντι της ΔΙΑΑΜΑΘ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης της καθώς και έναντι των Δημοσίων και άλλων Αρχών για την παραβίαση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ εγγυάται στη ΔΙΑΑΜΑΘ και φέρει κάθε ευθύνη έναντί της, ότι αυτοί διαθέτουν τις κατά νόμο απαιτούμενες και ισχύουσες καθ’ όλον το χρόνο της απασχόλησής τους στο έργο νόμιμες άδειες παραμονής στη χώρα και εργασίας. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ είναι επιπλέον υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων και κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων που θα απασχοληθούν, κατά την κείμενη νομοθεσία, ευθυνόμενος αποκλειστικά για κάθε βλάβη ή τυχόν ατύχημα εις βάρος τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας διαθέτοντας κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του όπως ωτοασπίδες, μάσκες, κράνη, γάντια εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας, φόρμα εργασίας, κατάλληλη σήμανση κλπ.
 5. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού του στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΙΑΑΜΑΘ.
 6. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ, δεν έχει το δικαίωμα να υποκαταστήσει στην ιδιότητά του, άλλο πρόσωπο στην παροχή της υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, φέρει την απόλυτη ευθύνη για την καλή εκτέλεσή της. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ΔΙΑΑΜΑΘ.
 7. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ οφείλει πλήρη εχεμύθεια για κάθε τι που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, σχετικό με αυτήν και τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις της ΔΙΑΑΜΑΘ στις οποίες αυτή παρέχεται, όπως και κάθε είδους στοιχεία και σχετικά δεδομένα προσώπων, που περιέρχονται σε γνώση της, μη αποκαλύπτουσα αυτά σε τρίτους, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα κοινοποιηθούν από το προσωπικό ή τους συνεργάτες της. Τυχόν παράβαση της υποχρεώσεώς της αυτής την καθιστά αποκλειστικώς υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε εξ’ αυτής ζημία ή βλάβη, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης της ΔΙΑΑΜΑΘ ή τρίτων προσώπων.
 8. Οι υπεύθυνοι των αρμόδιων τμημάτων της ΔΙΑΑΜΑΘ, είναι δυνατό να προβαίνουν σε ελέγχους των χώρων εργασίας, να προτείνουν τη λήψη μέτρων ή και την αντικατάσταση ατόμων εφόσον το προσωπικό του αναδόχου όπου απασχολείται, θεωρείται ακατάλληλο διότι δεν τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής ή δημιουργεί προβλήματα στους αντίστοιχους χώρους αλλά και στους λοιπούς εργαζομένους και επισκέπτες στους χώρους εργασίας.
 9. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ με τη λήξη του χρόνου διάρκειας της σύμβασης θα αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.
 10. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ευθύνεται έναντι της ΔΙΑΑΑΜΘ και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής της βλάβης, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που προέρχονται από την ανάληψη της υπηρεσίας.

 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Για το σκοπό της λειτουργίας της ΤΜΔΑ Δράμας παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΣΜΑ και του ΚΔΑΥ καθώς και απρόσκοπτη χρήση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων τους, όπως παρουσιάζονται ακολούθως. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Δράμας αποτελούνται από:

 • Την εγκατάσταση του ΚΔΑΥ δυναμικότητας 20.000 tons/yr, με μέση ημερήσια δυναμικότητα 77 tons/d (ή 13 tons/h) και μέγιστη ωριαία δυναμικότητα 20 tons/h.
 • Τον εσωτερικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών για την εξυπηρέτηση της ημερήσιας λειτουργίας.
 • Την πλατεία υποδοχής ανακυκλώσιμων, στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω ηλεκτροκίνητης θύρας με αυτοματισμό για ταχεία πρόσβαση των οχημάτων και κατάλληλων διαστάσεων για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών οχημάτων μεταφοράς υλικών.
 • Το χώρο τελικής επεξεργασίας διαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών με διάταξη συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Τους χώρους υποδομής (γραφεία, w/c, αποδυτήρια, εστίαση προσωπικού και θάλαμος πινάκων).
 • Το χώρο στάθμευσης συρμών για την αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών σε containers και χώρο στάθμευσης οχημάτων προσωπικού λειτουργίας και επισκεπτών.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες τεχνικές εγκαταστάσεις:

 • Ανισόπεδο επίπεδο για τη μεταφόρτωση.
 • Δύο (2) μεταλλικές χοάνες φόρτωσης.
 • Περίφραξη.
 • Ασφαλτοστρωμένο εσωτερικό οδικό δίκτυο.
 • Ηλεκτροφωτισμός.
 • Σηπτική (στεγανή) δεξαμενή.
 • Πυροσβεστικός σταθμός.
 • Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας.

Στην ΤΜΔΑ είναι εγκατεστημένος ο εξής μηχανολογικός εξοπλισμός:

 • Πρέσα δεματοποίησης απορριμμάτων (χειροκίνητης τροφοδοσίας). Η πρέσα δεματοποίησης είναι οριζόντιας προώθησης, τύπου «καναλιού» και έχει θεωρητική απόδοση τουλάχιστον 150 m3/h, με μέγιστο πλάτος καναλιού περί τα 1100 mm και μέγιστο ύψος καναλιού περί τα 700 mm. Η ικανότητα δεματοποίησης είναι τουλάχιστον 4 t/h για εισερχόμενο υλικό με πυκνότητα 35 kg/m3 και 6 t/h για μικτά ανακυκλώσιμα με πυκνότητα τουλάχιστον 60 kg/m3. Για ήδη διαχωρισμένα υλικά τουλάχιστον 9,5 t/h για πυκνότητα εισερχομένων 100 kg/m3. Το δέσιμο των δεμάτων γίνεται αυτόματα, με τουλάχιστον 4 μεταλλικά σύρματα. Η δύναμη συμπίεσης είναι τουλάχιστον 500 kN, και ο χρόνος κύκλου εργασίας δεν υπερβαίνει τα 25 sec. Η χωρητικότητα του χώρου συμπίεσης είναι περίπου 1 m3. Επίσης, διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας ύψους μικρότερου των 2.200 mm, ώστε να φορτώνεται με ελαστικοφόρο φορτωτή. Η λειτουργία του δεματοποιητή είναι ηλεκτροϋδραυλική. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ τουλάχιστον 22 kW. Συγκεκριμένα, ο τύπος της πρέσας δεματοποίησης απορριμμάτων είναι PRESTO-HPK-50BSK.
 • Ελαστικοφόρο όχημα φορτωτής. Ο ελαστικοφόρος φορτωτής διαθέτει πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ελάχιστης ιπποδύναμης 60 hp. Το μηχάνημα είναι αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο, τύπου CATERPILLAR 236B Series 3. (τροχοφόρος μικρός φορτωτής).
 • Περονοφόρο όχημα. Το περονοφόρο όχημα είναι πετρελαιοκίνητο, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ελάχιστης καθαρής ιπποδύναμης 38 kW. Το όχημα με θέση καθιστού χειριστή είναι τύπου CATER-RPILLAR DP35N (περονοφόρο), ανυψωτικής ικανότητας 3500 kg σε απόσταση του κέντρου βάρους του φορτίου από την πλάτη των περονών 500 mm, με αρπάγη Rotating Bale Clamp της εταιρείας KAUP τύπου 3Τ453.
 • Κλωβοί συλλογής υλικών.
 • Αλυσομεταφορέας δοσομέτρησης υλικών μετά της χοάνης τροφοδοσίας, προς τη μονάδα χειροδιαλογής.
 • Μονάδα χειροδιαλογής ανακυκλώσιμων υλικών με 10 θέσεις εργασίας, αποτελούμενη από υπερυψωμένο ταινιόδρομο χειροδιαλογής και τους κάδους διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Τα άχρηστα θα συλλέγονται σε container εξωτερικά του κτιρίου.
 • Μαγνητικός διαχωριστής για την ανάκτηση των σιδηρούχων μετάλλων με παραλαβή τους σε container εσωτερικά του κτιρίου και ηλεκτροκίνητη θύρα για την εξαγωγή του container.
 • Ζυγιστική διάταξη δεμάτων δυναμικότητας 2 tons.
 • Διατάξεις απαγωγής του βεβαρημένου αέρα του κτιρίου και διάταξη σακόφιλτρου.
 • Εξοπλισμός παροχής πεπιεσμένου αέρα περιμετρικά του κτιρίου.
 • Ζυγιστική διάταξη ελάχιστου μήκους 18 m, δυναμικότητας 70 tons και φυλάκιο – ζυγιστήριο.

Στην περίπτωση που η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης απαιτήσει επιπλέον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και διάθεσή του για τις ανάγκες εκτέλεσης της υπηρεσίας.

 

Προδιαγραφές Ανακτώμενων Υλικών.

Τα ανακτώμενα υλικά πρέπει να έχουν τις εξής ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές:

 • Ποσοστό προσμείξεων στο Χαρτί/Χαρτόνι συσκευασίας (εξαιρουμένης της υγρασίας και του σύρματος του δέματος): <1% κατά βάρος.

 

Τρόπος Υπολογισμού Αμοιβής Αναδόχου

Μονάδα υπολογισμού της αμοιβής της ΑΝΑΔΟΧΟΥ για όλες τις υπηρεσίες της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των περιγραφόμενων εργασιών διαχείρισης του προκύπτοντος κατά την παραγωγική διαδικασία υπολείμματος των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας χαρτιού/χαρτονιού, είναι ο τόνος ανακτώμενου υλικού που ανταποκρίνεται στις Ποιοτικές Προδιαγραφές της παρούσας (εφεξής «ανακτώμενη ποσότητα» ή «ανακτώμενος τόνος»), δηλαδή οι ποσότητες χρήσιμων υλικών χαρτιού/χαρτονιού μετά τη διαλογή που έχουν πωληθεί σε εγκεκριμένο Ανακυκλωτή. Η αμοιβή της ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπολογίζεται βάσει της ανακτώμενης ποσότητας πολλαπλασιαζόμενης επί της προσφερόμενης τιμής της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, που δεν μπορεί είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας του Προϋπολογισμού, δηλαδή 15 €/τόνο ανακτώμενης ποσότητας.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 • Η λειτουργία της ΤΜΔΑ Δράμας απαιτείται να καλύπτει τις ανάγκες διαλογής και δεματοποίησης των αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού που θα εισέρχονται στο ΚΔΑΥ Δράμας διαμέσου του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού που αναπτύσσεται στην ΠΕ Δράμας.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Δράμας δε θα πρέπει να επηρεάζει την ταυτόχρονη λειτουργία των λοιπών εγκαταστάσεων που αποτελούν την Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας (π.χ. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δράμας, Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Δράμας, Μονάδα Επεξεργασία ΒιοΑποβλήτων Δράμας κλπ.).
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Δράμας απαιτείται να είναι κατάλληλη για την επεξεργασία των διαφόρων αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού και απορριμμάτων από αστικές περιοχές και οικισμούς, εμπορικά καταστήματα και βιοτεχνίες, κλπ., όπως αυτά προέρχονται από τη συγκομιδή τους με τα συνήθη οχήματα αποκομιδής και θα προέρχονται από το δίκτυο χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Δράμας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης, που τίθενται υπόψη του ενδιαφερομένου. Από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να παράγονται οχλήσεις προς το περιβάλλον από υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, σκόνη, θόρυβο και οσμές. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνά για την αποτροπή των εν λόγω οχλήσεων.
 • Στην προσφορά του ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της ΤΜΔΑ Δράμας. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται.
 • Στην προσφορά του ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας του προσωπικού και των επισκεπτών της ΤΜΔΑ Δράμας. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται.
 • Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της διαχείρισης απορριμμάτων. Στην προσφορά του ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι διαθέτει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της λειτουργίας Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται.
 • Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, δύναται να προχωρήσει σε βελτιώσεις των εγκαταστάσεων που υπηρετούν τη βέλτιστη λειτουργία της.

Η τεχνική και οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάπτουν σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος πιστοποιητικά:

 1. Σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία.
 2. Μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος.
 3. Τελευταίος ισολογισμός (2020 ή 2019).
 4. Πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα.
 5. Πρόσφατη φορολογική ενημερότητα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της διαχείρισης απορριμμάτων. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή εγγράφων. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται.
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της ΤΜΔΑ Δράμας. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας του προσωπικού και των επισκεπτών της ΤΜΔΑ Δράμας. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του ενδιαφερομένου ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από αυτόν, των οριζόμενων τεχνικών απαιτήσεων και ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δε ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης με εκείνον εκ των ενδιαφερομένων που θα επιλεγεί.

Η ΔΙΑΑΜΑΘ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την παρούσα πρόσκληση.

Επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι προς συμπλήρωση έντυπη φόρμα οικονομικής προσφοράς των ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί, να προστεθεί ημερομηνία, ονοματεπώνυμο και υπογραφή ή/και σφραγίδα και να επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερομένων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης (Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή, 69132) είτε με αλληλογραφία είτε προσωπικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 25310 81400 & 25310 81690, από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Εμμανουήλ Τσέπελης

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ)
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΠΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)=(δ)χ(ε)

(ζ)

(η)=(δ)*(ζ)

(θ)=[{(ε)-(ζ)}
/(ε)]*100

1

Λειτουργία και Εκμετάλλευση του ΚΔΑΥ της ΤΜΔΑ Δράμας

Τόνοι χαρτιού/ χαρτονιού που ανακτώνται ανά έτος

960

15,00 €

14.400,00 €

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

14.400,00 €

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

3.456,00 €

 

 

 

 

 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α.

17.856,00 €

 

 

 

 

 

(ημερομηνία, τόπος)

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)