1η Ανακοίνωση για το διαγωνισμό με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73994 («Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη Σαμοθράκη»).

Παρ 8 Ιουν 2018

                                                           

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

06 Ιουνίου 2018

Αρ. Πρωτ.:

7903

 

Προς:

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη Σαμοθράκη» (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 73994)

Ταχ.  Δ/νση:

Ν. Πλαστήρα 6
69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531081400
Fax: 2531081694
E-mail: info@diaamath.gr
web: www.diaamath.gr
Πληροφορ.: Βογιατζής Γεώργιος
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

Θέμα: Ανακοίνωση 1η για το διαγωνισμό με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73994 («Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη Σαμοθράκη»)

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς του Διαγωνισμού ότι:

1. Έχει προστεθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού το ΟΡΘΟ «Παράρτημα Γ: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» λόγω εκ παραδρομής σφάλματος στον τίτλο του εγγράφου. Υπενθυμίζουμε ότι το εν λόγω Παράρτημα Γ αποτελεί υπόδειγμα και η συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει σε φόρμα του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ που θα έχει τη μορφή του εγγράφου με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που υπάρχει στα συνημμένα αρχεία.

2. Λόγω υπολογιστικών προσεγγίσεων (στρογγυλοποιήσεις), υπάρχει διαφορά στη Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή μεταξύ του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που παράγει το Σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (109.813,96€) και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (109.813,97€) κατά 0,01€. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των Οικονομικών Φορέων θα πραγματοποιηθεί με βάση τη Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που παράγει το Σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (109.813,96€).

Για τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

Βογιατζής Γεώργιος
Γενικός Διευθυντής