Περίληψη Προκήρυξης

Τρί 27 Ιαν 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 82-23/01/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τον οποίο διενήργησε με την αριθμ. 7/2014 προκήρυξή της, προκηρύσσει διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 24 ΠΔ 60/07 και με αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 118/2007 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Λειτουργία και Εκμετάλλευση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ΠΕ Δράμας”. Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ΚΔΑΥ Δράμας για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που αφορά την εργολαβική αμοιβή για κάθε τόνο ανακτώμενου υλικού που θα πωληθεί σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ (50.022,00 €).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή 69100, email: info@diaamath.gr, τηλ: 2531081400 και fax: 2531081694) σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Προκήρυξη Δημοπρασίας, 2. Συγγραφή υποχρεώσεων, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, 4. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή στις 11-02-2015, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης του διαγωνισμού και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 11:30 π.μ.

Στη διαδικασία δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν το εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα σχετικό με τις ζητούμενες υπηρεσίες, οι συνεταιρισμοί που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, καθώς και ενώσεις παρόχων υπηρεσιών καταθέτοντας τις προσφορές τους στην ελληνική γλώσσα στα γραφεία της Εταιρίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου Ν.3548/07 και οι οποίες έχουν την έδρα τους στο νομό Δράμας, όπου θα λάβει χώρα η υπηρεσία, σύμφωνα με το αντικείμενο της προκήρυξης, ήτοι στις εφημερίδες «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» και «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ». H παρούσα θα αναρτηθεί επίσης στα γραφεία του ΦoΔιΣΑ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα www.diaamath.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ΦοΔιΣΑ, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του υποψηφίου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος (άρθρο 3 παρ. Α1 και παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3548/07).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μόνο εγγράφως και ενυπογράφως ή με φαξ μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών (Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 14:00). Αντίγραφα των Τευχών Δημοπράτησης θα χορηγούνται έναντι αντικαταβολής 40,00 Ευρώ (€) αυθημερόν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στη διεύθυνση Νικολάου Πλαστήρα 6, Κομοτηνή 69100, μέχρι την 04-02-2015 και ώρα 14.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 25310 81400.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Χριστόδουλος Μαμσάκος