MEA Αλεξανδρούπολης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Ν. Πλαστήρα 6

69132 Κομοτηνή

2531081400

2531081694

info@diaamath.gr

www.diaamath.gr

 

 

 

 

 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19/04/2018

Αρ. πρωτ.: 7661

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

της με α.π. 7620-05/04/2018

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη», εκτιμώμενης αξίας 28.214.384,16 € (προ Φ.Π.Α.) για την κατασκευή και λειτουργία  του έργου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος πουαφοράστη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και 19,5 χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης).

Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 32.666.988,12 € (προ Φ.Π.Α.).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 60.881.372,28 € (προ Φ.Π.Α.).

 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, Η/Μ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

 CPV 90510000-5 ( Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων)

 

2. Αντικείμενο του έργου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της μονάδα επεξεργασίας (ΜΕΑ)  σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης με δυναμικότητα 38.855 τν /έτος συμμείκτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΣΑΣΑ) και 5.971 τν/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ).

 

 

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2017ΣΕ27510112) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5001777.

Η λειτουργία και συντήρηση της μονάδας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους ενώ το τμήμα της παραγωγής ενέργειας με κρατική ενίσχυση και χρηματοδότηση του αναδόχου.

 

4. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με χρήση προσέγγισης κόστους - αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν4412/16.

 

5. Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 13.2 & 24.4 της Διακήρυξης.

 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, Η/Μ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

7. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε  ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών / τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 14/05/2018 και ώρα 10:00, ήτοι την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

www . promitheus . gov .gr

 

28/04/2018

08/05/2018

 

8. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (564.287€). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 11 ΜΗΝΕΣ τουλάχιστον μέχρι τις 14-04-2019, η οποία απευθύνεται προς την ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ (78) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου, και θέση του σε λειτουργία του και οι επόμενοι 60 μήνες στην κανονική 5ετή λειτουργία.

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που  αφορά  στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και 19,5 χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης).  

 

10. Παραλαβή τευχών: Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.diaamath.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/04/2018 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 02/05/2018.

 

11. Λοιπές πληροφορίες : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία του Αναθέτοντα φορέα και στο τηλέφωνο 2531081400, υπ. πληροφοριών κος Βογιατζής Γεώργιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Με εκτίμηση

Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία: