Φο.Δι.Σ.Α.

Πέμ 18 Σεπ 2008

Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔιΣΑ) είναι οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των ΦοΔιΣΑ αποτελείται από το Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», το Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.», το Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

Ειδικότερα ο Ν. 3536/2007 και η εγκύκλιος 38 του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζουν ότι οι ΦοΔιΣΑ μπορούν να είναι Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. ή Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. Ο Ν. 3463/06 καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο για τον τρόπο σύστασης, διοίκησης καθώς και τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του Συνδέσμου και της Ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. (άρθρα 245-250 και 265 αντίστοιχα). Τέλος η ΚΥΑ 50910 καθορίζει ότι οι ΦοΔιΣΑ είναι αρμόδιοι για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Η περιοχή ευθύνης μιας Επιχείρησης ΦοΔιΣΑ, περιλαμβάνει μια τουλάχιστον Διαχειριστική Ενότητα Απορριμμάτων, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τον οικείο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων).

Ο Ν.3536/2007 προβλέπει τη θέσπιση ΚΥΑ που θα ρυθμίζει ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔιΣΑ καθώς και ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής.

Ειδικότερα, με τη νέα ΚΥΑ 2527-2009 (ΦΕΚ 83 23/01/2009),  η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του ν. 3536/2007, ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔιΣΑ. Πιο συγκεκριμένα:

α) καθορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν για τη σύννομη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

β) τίθενται οι κανόνες για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους, με την καθιέρωση της υποχρέωσης κατάρτισης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.

γ) καθορίζονται οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού τους.

δ) καθιερώνεται η υποχρέωση κατάρτισης 4ετούς επιχειρησιακού σχεδίου.

ε) τίθενται κανόνες στην άσκηση της τιμολογιακής τους πολιτικής, όπως κανόνες για τον προσδιορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας και του κόστους των υπηρεσιών, που οι Φο.Δι.Σ.Α παρέχουν και το οποίο επιμερίζεται στους Ο.Τ.Α, που συμμετέχουν στο Φο.Δι.Σ.Α (ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α), κυρίως ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που τους αντιστοιχούν.

στ) καθορίζονται οι πόροι των Φορέων Διαχείρισης και τίθενται οι κανόνες για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση.