ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΑΞΗ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020

 

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Ν. Πλαστήρα 6

69132 Κομοτηνή

2531081400

2531081694

info@diaamath.gr

www.diaamath.gr

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 06/10/2020

Αρ. πρωτ.: 11981

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Οδός

:

Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή

Ταχ. Κωδ.

:

69132

Τηλ.

:

2531081400, 2531081690

Telefax

:

2531081694

E-mail

:

info@diaamath.gr

Πληροφορίες

:

Γεώργιος Βογιατζής

 

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1 ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)».

CPV: 71313000-5 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής).

Διάρκεια της Σύμβασης: Έως την ολοκλήρωση της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)».
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται στο χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι και την οριστική παραλαβή του, την προμήθεια εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου (ενδεικτική προθεσμία 35 μήνες).

II.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)».

II.3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α) Συνολική: 325.529,24 € (χωρίς ΦΠΑ)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:

 1. 12.515,40 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων).
 2. 126.994,50 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες).
 3. 18.405,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων).
 4. 29.448,00 € για μελέτη κατηγορίας 18 (Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων).
 5. 18.405,00 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες).
 6. 77.301,00 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

και 42.460,34 € για απρόβλεπτα δαπάνες.

II.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

 • Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς σ1=0,35
 • Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς σ2=0,25
 • Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς σ3=0,40

Αναλυτικότερα, για τα κριτήρια ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς, βλ. άρθρο 21 του τεύχους της Διακήρυξης.

II.5 ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΕΥΔ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5037440 (Κωδικός Ενάριθμου) 2019ΣΕ27510105) & Ιδίους Πόρους της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IΙI.1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

IΙI.1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι απαιτήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αναφέρονται στο άρθρο 17 και οι λόγοι αποκλεισμού στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του N. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται

στα άρθρα 20 και 22 του τεύχους της Διακήρυξης.

IΙI.1.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 6.510 ευρώ (€).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης.

IΙI.1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την τελευταία τριετία (2017-2018-2019) μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον αντίστοιχου του ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 325.529,24 €.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων για τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των ετησίων κύκλων εργασιών των μελών της ένωσης ή/και κοινοπραξίας

IΙI.1.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:

(α)

 • Για κατηγορία μελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
 • Για κατηγορία μελέτης 09 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας, ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας και δύο μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας και δύο μελετητές 8ετούς εμπειρίας.
 • Για κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
 • Για κατηγορία μελέτης 18 (Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας.
 • Για κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας.
 • Για κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας.

(β)

Κάθε προσφέρων, επιπλέον των ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες εκτελέσθηκαν με δημόσιες συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία. Ως παρόμοιες συμβάσεις νοούνται οι παρακάτω:

Για τις κατηγορίες 09, 18 και 27: Μία (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένη σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση έργου ΜΕΑ, συνολικής υναμικότητας μονάδας τουλάχιστον 40.000 tn/έτος.

Σημείωση: Οι ως άνω ζητούμενες συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά τη φάση κατασκευής – υλοποίησης του έργου και δοκιμαστικής λειτουργίας του. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου που θα περιλαμβάνουν μόνο προηγούμενα στάδια, όπως π.χ. παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση, για τη δημοπράτηση, για την υποβοήθηση στη φάση του διαγωνισμού, δεν κρίνονται από μόνες τους επαρκείς, αν δεν περιλαμβάνονται σε αυτές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά τη φάση κατασκευής – υλοποίησης του έργου.

(γ)

Από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα παροχής υπηρεσιών» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:

Ένα Διπλωματούχο Μηχανικό ΑΕΙ, με ρόλο Συντονιστή της Ομάδας Παροχής Υπηρεσιών, κάτοχο ενός εκ των καλούμενων από τη διακήρυξη μελετητικών πτυχίων, με 15ετή τουλάχιστον εμπειρία στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και εμπειρία στο συντονισμό δημοσίων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε έργα ΧΥΤΑ/Υ και ΜΕΑ.

IΙI.1.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και οργανωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τα οποίο αποδεικνύονται με υποβολή των εν λόγω πιστοποιητικών που θα είναι σε ισχύ.

Η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται, σε περίπτωση ένωσης, αθροιστικά από τα μέλη της.

IΙI.2 ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (στάθμιση 75%).

2. Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς (στάθμιση 25%).

IV.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.2.1 ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.diaamath.gr).

IV.2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Πέμπτη 22-10-2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την Παρασκευή 30-10-2020.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 05-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

IV.2.3 ΓΛΩΣΣΑ

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

IV.2.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

V.1. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή. Από την ιστοσελίδα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (http://www.aepp-procurement.gr) μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

V.2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

 

 

Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Τσέπελης