Συσκευασίες

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Με το Νόμο 2939/01 ενσωματώθηκε στο Εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας.

Ο Νόμος καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και όλα τα απόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από τη βιομηχανία, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται.

Με τον Νόμο 2939/01, καθορίζονται μεταξύ των άλλων, οι ευθύνες των διαχειριστών συσκευασιών και άλλων προϊόντων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και τίθενται ως αρχές η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας.

Οι διαχειριστές συσκευασιών/ άλλων προϊόντων, είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν ατομικά συστήματα είτε να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται και για τις εισαγόμενες συσκευασίες με συνθήκες που να μην εισάγουν διακρίσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μέχρι σήμερα για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας έχουν εγκριθεί δύο συλλογικά και ένα ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

1. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της ΕΕΑΑ Α.Ε.

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης απευθύνεται σε όλους όσους διαχειρίζονται συσκευασίες (συσκευαστές, εισαγωγείς πλήρων συσκευασιών), εξασφαλίζει ισότιμη και ελεύθερη συμμετοχή και παρέχει τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο φάκελο του συστήματος, προβλέπεται η σταδιακή εξάπλωση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή των αποβλήτων συσκευασίας σε επίπεδο χώρας, βάσει χρονοδιαγράμματος, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35% η Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ). Στο υπόλοιπο 65% συμμετέχουν βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

2. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΠΕΔ ΑΕ»

Το ΚΕΠΕΔ ΑΕ εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση οικ. 105857 (ΦΕΚ 391 Β' 4-3-2003) και δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ορυκτελαίων σε πανελλαδικό επίπεδο.

3. Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε.

Το ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση οικ. 106156 (ΦΕΚ 1108 Β/ 22-7-2004).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΑΘ.

Με σκοπό την οργάνωση και εφαρμογή σε όλη την έκταση της περιφέρειας Α.Μ.Θ. συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας διαχείρισης των περιφερειακών συστημάτων μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων (λειτουργία ΣΜΑ, Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, ΧΥΤΥ κ.α.) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ομόφωνα αποφάσισε, σύναψη σύμβασης με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. - Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.» προκειμένου αυτή να αναπτύξει τις απαραίτητες υποδομές και να λειτουργήσει δύο Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) προς εξυπηρέτηση της οργάνωσης από αυτήν σε συνεργασία με τους κατά νόμο υπόχρεους φορείς διαχείρισης, συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Το Σύστημα θα αποβλέπει, ειδικότερα, στη συλλογή, σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τους ειδικότερους τρόπους που έχουν εγκριθεί από το ΠΕΧΩΔΕ, χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα διαχειριστές (Ο.Τ.Α.) και στην διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.

Κινούμενη λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση απεστάλη από τη ΔΙΑΑΜΑΘ έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε από όλους τους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ να προχωρήσουν στην  υπογραφή της τριμερούς σύμβασης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων, της «ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε» και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε) προκειμένου να οργανωθεί και λειτουργήσει από κοινού συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας κατά τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». Μέχρι στιγμής σε αυτή την κίνηση έχουν ανταποκριθεί θετικά με εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό τους Συμβούλιο η πλειοψηφία των  ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ΟΤΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Ορισμένοι εξ αυτών έχουν υπογράψει και την σχετική σύμβαση.

Ο σχεδιασμός προέβλεπε την κατασκευή του ΚΔΑΥ με χρηματοδότηση της ΕΕΑΑ σε περιοχή της Δράμας, αλλά λόγω αντικειμενικών δυσκολιών και βελτιστοποίησης του συστήματος μεταφοράς των συσκευασιών, πραγματοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης σε χώρο που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.

Παράλληλα υπογράφηκαν συμβάσεις χρησιδανείου μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και της ΔΙΑΑΜΑΘ και αντίστοιχα μεταξύ ΔΙΑΑΜΑΘ και ΕΕΑΑ για την παραχώρηση της χρήσης του χώρου της  Αλεξανδρούπολης.

Το ΔΣ της ΕΕΑΑ ανέθεσε σε εργολάβο την κατασκευή του ΚΔΑΥ  Αλεξανδρούπολης, εγκρίθηκαν οι φάκελοι της άδειας εγκατάστασης και της οικοδομικής άδειας, έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση και αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου στις αρχές του 2009.

Για το ΚΔΑΥ Καβάλας  οι αντίστοιχες διαδικασίες αδειοδότησης  προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του α’ τριμήνου 2009.

Πηγές: ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΕΑΑ