Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Πέμ 18 Σεπ 2008

1. Περιγραφή τεχνολογιών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Ως “Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)” καλούνται οι σταθμοί διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις πηγές δημιουργίας των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά την συμπλήρωση του φορτίου τους να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της αποκομιδής. Στη συνέχεια, τα οχήματα από τον ΣΜΑ μεταφέρουν τα απορρίμματα σε μονάδα/ες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης, έχοντας πολλαπλάσιο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων.

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης ταξινομούνται ως εξής:

Α) Ως προς τη δυναμικότητα υποδοχής και μεταφόρτωσης
 • από 60-150 τόν/ημ (μικρής δυναμικότητας ΣΜΑ)
 • από 150-500 τόν/ημ (μέσης δυναμικότητας ΣΜΑ)
 • από 500-3000 τόν/ημ (υψηλής δυναμικότητας ΣΜΑ)
Β) Ως προς τη μέθοδο συμπίεσης
 • χωρίς συμπίεση
 • με χρήση διατάξεων χαμηλής συμπίεσης (συμπίεση 1:3 περίπου)
 • με χρήση διατάξεων υψηλής συμπίεσης συμπίεση >1:3)
Γ) Ως προς τις πάγιες εγκαταστάσεις
 • σταθερός (οι διεργασίες συσκευασίας διενεργούνται σε πάγιες κτιριακές υποδομές)
 • κινητός (οι διεργασίες συσκευασίας λαμβάνουν χώρα σε φορτηγό όχημα ή συνδυασμό οχημάτων που φέρει κατάλληλο εξοπλισμό χωρίς μεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων συμπίεσης)

 

2. Είδος Μεταφόρτωσης

Το είδος της Μεταφόρτωσης που πρόκειται να εφαρμοστεί στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, είναι απ’ ευθείας φόρτωση των απορριμμάτων σε συρμούς μεταφόρτωσης μέσω ειδικών χοανών. Στην περίπτωση αυτή, οι συρμοί μεταφόρτωσης τοποθετούνται σε σημείο τέτοιο ώστε η θύρα φόρτωσης (η οποία βρίσκεται στην οροφή της υπερκατασκευής) να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη χοάνη. Έτσι, τα απορριμματοφόρα μπορούν να αδειάζουν συνεχώς τα απορρίμματα μέσα στη χοάνη, αφού ο μηχανισμός συμπίεσης είναι τέτοιος ώστε η φόρτωση να είναι συνεχής. Τέτοιου είδους οχήματα είναι χωρητικότητας μέχρι και 70m3.

Απ’ ευθείας φόρτωση των απορριμμάτων σε συρμούς μεταφόρτωσης

Τα βασικά πλεονεκτήματα της περίπτωσης αυτής, είναι τα εξής:

 • Η εκφόρτωση από τα απορριμματοφόρα και η διοχέτευση προς τους συρμούς γίνεται με την ελάχιστη δυνατή δημιουργία σκόνης και οσμών, άρα με υγιεινό και ασφαλή τρόπο. Η συμπίεση, γίνεται σε κλειστό χώρο, άρα δεν δημιουργούνται πάλι σκόνη ή οσμές, όπως επίσης και κατά το στάδιο της μεταφοράς.
 • Οι συρμοί μεταφόρτωσης έχουν δυνατότητα συμπίεσης - εκφόρτωσης των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται υποστήριξη από κάποιο πάγιο σύστημα στον ΣΜΑ.
 • Τα απορρίμματα που προσκομίζονται στον ΣΜΑ εκφορτώνονται και συμπιέζονται αμέσως, χωρίς καμιά ενδιάμεση εναποθήκευση, ενώ ο  ΣΜΑ διαστασιολογείται για μεγαλύτερο από το μέσο ρυθμό προσκόμισης απορριμμάτων, ώστε να μην δημιουργούνται  καθυστερήσεις στα προσερχόμενα απορριμματοφόρα.
 • Με μια μόνο διαδρομή μεταφέρεται μεγάλο φορτίο απορριμμάτων λόγω της μεγάλης χωρητικότητας του container (35-70m3). To στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τους μικρούς χώρους που απαιτούνται, έχει σαν αποτέλεσμα όλος ο κύκλος να ολοκληρώνεται στο μικρότερο δυνατό χρόνο, πράγμα που βεβαίως εκτός των άλλων κάνει οικονομικότερη τη λειτουργία της μονάδας.
 • Παρέχει μεγάλη ευελιξία ως προς την μελλοντική δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας του ΣΜΑ, που μπορεί να επιτευχθεί απλά με την αύξηση των ωρών λειτουργίας του σταθμού ή / και την αύξηση του αριθμού του χρησιμοποιούμενων containers.

Ενδεικτική κάτοψη ΣΜΑ