Σημασία ανακύκλωσης χαρτιού

Τετ 31 Ιουλ 2013

Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘ

Η διαχείριση των αυξανόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Με κατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων και καλές πρακτικές μπορεί να υπάρξει όχι μόνο αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος αλλά και μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση υλικών, όπως το χαρτί, το χαρτόνι, το μέταλλο, τα πλαστικό, κλπ, σε αντίθεση με την απόρριψή τους σε χώρους ταφής συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ιδιαίτερα για το έντυπο χαρτί και το χαρτόνι ανάμεσα στα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωσή τους περιλαμβάνονται:

  • Μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου με την αποφυγή εκπομπών μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ).
  • Μείωση χρήσης νερού και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για δημιουργία καινούριου χαρτιού.
  • Εξοικονόμηση όγκου σε ΧΥΤΑ.
  • Αποφυγή κοπής δέντρων τα οποία απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Επιπλέον, το χαρτί και το χαρτόνι αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (International Solid Waste Association, ISWA) εκτιμάται ότι από την ανακύκλωση ενός τόνου χαρτιού/χαρτονιού μπορεί να αποτραπεί η εκπομπή από 600 έως 2.500 kg ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2-eq) (Πηγή: ISWA, White Paper, 2009). Αυτό είναι εμφανές στον ακόλουθο πίνακα όπου ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται ένας (1) τόνος ΑΣΑ και παρουσιάζεται ανά ανακυκλώσιμο υλικό η ποσότητα CO2-eq που αποτρέπεται να εκπεμφθεί χάρη στην ανακύκλωση.

Πίνακας: Ανακυκλώσιμα υλικά και κατ’ εκτίμηση ποσότητες ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2-eq) που δεν εκπέμπονται όταν πραγματοποιείται ανακύκλωση σε αντίθεση με τη χρήση παρθένων και πρωτογενών πρώτων υλών (Πηγή: ISWA, White Paper, 2009).

Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η σημασία που έχει για το περιβάλλον η ανακύκλωση του χαρτιού. Η ανακύκλωση του χαρτιού μπορεί να γίνεται είτε με τη συλλογή του σε χωριστούς κάδους που φέρουν κατάλληλη σήμανση είτε ακόμη στους μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Φωτογραφίες: Κάδοι όπου μπορεί να γίνει ανακύκλωση χαρτιού.

Το παρόν δελτίο τύπου υλοποιήθηκε στα πλαίσια της βραχυπρόθεσμης δράσης Β2 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών ΑΜΘ του έργου «Επιλογές Διαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου» WASTE-C-CONTROL (LIFE09 ENV GR 294).