ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ. (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

Κομοτηνή 03/10/2017

Αρ. Πρωτ.: 6838

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β απόφασης Υπ. Οικονομικών, 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», β) τη Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχεί­ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» γ ) τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ.

3.  Την ανάγκη της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», που πρόκειται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

4. Την υπ’αριθμ. 124-26β/18-09-2017 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας διαχείριση υπολειμμάτων κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.

5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2017 της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ TΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

να καταθέσουν στην Εταιρία αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανάληψη της κατωτέρω περιγραφόμενης υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι τις 06-10-2017.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ως Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., έχουσα την ευθύνη της οργάνωσης των Περιφερειακών συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και της ορθολογικής λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – ΣΜΑ, Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΚΔΑΥ) στην ενιαία διαχειριστική ενότητα της ΠΑΜΘ, καλεί τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν για λογαριασμό της, τη διαχείριση του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης και του ΚΔΑΥ Κομοτηνής για την εξασφάλιση της υγειονομικής ταφής αυτού ώστε να είναι έτοιμο να διατεθεί στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Οι εκτιμώμενες ποσότητες υπολείμματος ανέρχονται στους 135 tn/μήνα από το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης και στους 15tn/μήνα από το ΚΔΑΥ Κομοτηνής.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον τρεις (3) μήνες.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας εκτιμάται ως ακολούθως:

Εκτιμώμενες ποσότητες υπολείμματος ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης και ΚΔΑΥ Κομοτηνής: 150tn/μήνα.

Εκτιμώμενη μοναδιαία τιμή κόστους διαχείρισης υπολείμματος ανά τόνο: 21,00€/tn.

ΠΥ για διάρκεια 3 μηνών: 150tn/μήνα * 3 μήνες * 21,00€/tn    =  9.450,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ ΠΥ        =  2.268,00€

ΠΥ για διάρκεια 3 μηνών με ΦΠΑ 24%                                    = 11.718,00€

ΠΥ προαίρεσης 3 μηνών : 9.450,00 (χωρίς ΦΠΑ)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ:                                               18.900,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ:                                               23.436,00€ (με ΦΠΑ)

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Για την εξυπηρέτηση της διαχείρισης υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα διαθέσει στον ανάδοχο δύο (2) ρυμουλκά συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (τράκτορες) και δύο (2) ημιρυμουλκούμενους συρμούς μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (πρέσες). Τα οχήματα των συρμών έχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α/α

Αριθμ.

Κυκλοφορίας

Αριθμ. Πλαισίου

Τράκτορα

Αριθμ. Πλαισίου

Ημιρυμουλκούμενου

1

ΚΥ 8716

YV2JSG0B58A678733

XF9HAS60A90J63003

2

ΚΥ 8725

YV2JSG0B98A678539

XF9HAS60A90J63008

Ο κάθε ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους συρμούς αποτελείται από:

Α) Ρυμουλκό (TRACTOR) που διαθέτει πλάκα επικαθήσεως για τη σύνδεση και ρυμούλκηση του ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου, σουηδικής κατασκευής 2007 του οίκου “VOLVO TRUCK CORPORATION” τύπου FM44T, με κίνηση στους δύο άξονες, ΑΒS, τεχνολογίας καυσαερίων  EURΟ 4.

B) Ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων ελληνικής κατασκευής 2008 του οίκου “Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” τύπου HAS-46.

Ανάλυση Βαρών: Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό Συρμού: 40.000 kg, Απόβαρο τράκτορα: 8.238 kg, Απόβαρο ημιρυμουλκούμενου: 12.250 kg , Μέγιστο Ωφέλιμο Συρμού (βάσει μικτού φορτίου): 19.512 kg

Για τον τράκτορα: Εργοστάσιο Κατασκευής Volvo Truck, Μικτό Φορτίο Οχήματος:  21.000 kg , Τύπος Πλαισίου: FM44T (FM13 4X4T) (TRACTOR), Έτος Κατασκευής: 2007

Σημειώνεται ότι στον κάθε συρμό υπάρχει πλήρες σετ συνήθων εργαλείων, 2 τάκοι, 1 κοτσαδούρα, 1 υδραυλικός γρύλος, 1 ταχογράφος, 1 σταυρός, 1 χειριστήριο πρέσας με καλώδιο, δύο (2) τρίγωνα, σειρά εγχειριδίων, 1 εφεδρικός τροχός του τράκτορα και 1 εφεδρικός τροχός του ημιρυμουλκούμενου.

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό (οδηγούς συρμών μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων, φύλακες) το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία των ανωτέρω τεχνικών μέσων, την προμήθεια των καυσίμων τους καθώς και τη φύλαξη και τη συντήρησή τους. Ειδικότερα αναλαμβάνει να επισκευάζει με δική του επιμέλεια και δαπάνες, κάθε βλάβη ή ζημία που θα οφείλεται ή θα συνδέεται με τη συνήθη χρήση του εξοπλισμού και υποχρεούται να φυλάττει αυτόν με κάθε δυνατή επιμέλεια ευθυνόμενος έναντι της Εταιρίας για τυχόν απώλεια, της κλοπής συμπεριλαμβανομένης, φθορά ή καταστροφή του, καθόλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας, οφείλει δε να τον επιστρέψει στην Εταιρία κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης στην ίδια κατάσταση, στην οποία τον παρέλαβε.

 

Συγχρόνως και παράλληλα με τα ανωτέρω, για την εξασφάλιση της διαρκούς λειτουργικότητας της διαχείρισης των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί και να διαθέτει καθόλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας τουλάχιστον ένα (1) ιδιόκτητο ειδικό όχημα μεταφοράς απορριμμάτων, αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών με τα ανωτέρω περιγραφόμενα ή σχετικών προδιαγραφών και ρόλου (για παράδειγμα και ενδεικτικά: συρμός hooklift), το οποίο υποχρεούται να διαθέσει αποκλειστικά για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο διατιθέμενος από τη ΔΙΑΑΜΑΘ AAE μηχανολογικός εξοπλισμός υποστεί ουσιώδη βλάβη που καθιστά δυσχερή τη λειτουργία του και έως την επιστροφή και επαναλειτουργία του επισκευασθέντος μηχανήματος ή σε περίπτωση που για άλλους λόγους η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού αυτού κριθεί αδύνατη, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επιπρόσθετα ιδιόκτητα ειδικά οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων, αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών με τα ανωτέρω περιγραφόμενα ή σχετικών προδιαγραφών και ρόλου.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο της διαχείρισης απορριμμάτων.

 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάπτουν σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος πιστοποιητικά:

  1. σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία με παρουσίαση των ιδιόκτητων οχημάτων διαχείρισης και μεταφοράς απορριμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, η κατάσταση του εργατοτεχνικού προσωπικού, κ.λπ.
  2. μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
  3. τελευταίος ισολογισμός (2016),
  4. πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα,
  5. πρόσφατη φορολογική ενημερότητα,
  6. αντίγραφο άδειας διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
  7. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα,
  8. υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης εμπειρίας τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο της διαχείρισης απορριμμάτων. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων.
  9. υπεύθυνη δήλωση με την παρουσίαση του ιδιόκτητου ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων που θα χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του αναδόχου (αριθμός κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας).

 

Αντικατάσταση ή διόρθωση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του ενδιαφερομένου ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (μέγιστη τιμή είκοσι ένα 21,00€/tn), με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από αυτόν, των οριζόμενων τεχνικών απαιτήσεων και ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δε ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης με εκείνον εκ των ενδιαφερομένων που θα επιλεγεί.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης (Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή, 69132) είτε με αλληλογραφία είτε προσωπικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 25310 81400, από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος