ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρ 27 Απρ 2018

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ. (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Κομοτηνή 27/04/2018

Αρ. Πρωτ.: 7702

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 83 του Ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», της Α.Υ.Ο 35130/739/09-08-2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, της υπ’ αριθμ. 5/2009 Εγκυκλίου της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). β) την Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχεί­ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ.

3. Την ανάγκη της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Χρυσούπολης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ξάνθης», που πρόκειται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

4. Την υπ’αριθμ. 133-8/03-04-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη ανάδοχο.

5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ TΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

να καταθέσουν στην Εταιρία αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανάληψη της κατωτέρω περιγραφόμενης υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι τις 09-05-2018.

 

Αντικείμενο υπηρεσίας:

 

Η Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, ως Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., έχουσα την ευθύνη της οργάνωσης των Περιφερειακών συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και της ορθολογικής λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Σ.Μ.Α., Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ.Α.Υ.) στην ενιαία διαχειριστική ενότητα της ΠΑΜΘ, καλεί τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν για λογαριασμό της, τη διαχείριση (μεταφόρτωση - μεταφορά) των παραγόμενων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Νέστου της ΠΕ Καβάλας εξυπηρετούμενου από το ΣΜΑ Χρυσούπολης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ξάνθης, (κείμενο στην αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Πρασινάδας, του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης).

 

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται σε ευρώ ανά τονοχιλιόμετρο μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, καθοριζόμενη κατ’ εκτίμηση σε 10 λεπτά/τονοχιλιόμετρο.

Οι εκτιμώμενες ετήσιες προς μεταφόρτωση ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών από το ΣΜΑ Χρυσούπολης προς το ΚΔΑΥ Ξάνθης ανέρχονται σε 600 τόνους. Τα εκτιμώμενα τονοχιλιόμετρα μεταφοράς δεδομένης της χιλιομετρικής απόστασης 70 χλμ. υλικών από το ΣΜΑ Χρυσούπολης έως το ΚΔΑΥ Ξάνθης για τις ανάγκες παροχής της υπηρεσίας καθόλη της διάρκειά της, ανέρχονται σε 42.000 τονοχιλιόμετρα. Η συνολική αρχική εκτίμηση κόστους της υπηρεσίας ανέρχεται σε 4.200 Ευρώ.

 

Περιγραφή υπηρεσίας:

Στο ΣΜΑ Χρυσούπολης πραγματοποιείται η μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) που συλλέγονται με ευθύνη του εξυπηρετούμενου Δήμου στα πλαίσια του εν εξελίξει προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που εφαρμόζει η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (μπλε κάδοι συλλογής αποβλήτων συσκευασιών).

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασίας καθώς και συντήρησης του εξοπλισμού μεταφοράς, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. Ο αριθμός των εργαζομένων για κάθε εργασία πρέπει να είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκειά της και οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τη σχετική εμπειρία και τα κατάλληλα και κατά νόμο προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και προϋπηρεσία.

 

Για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της βέλτιστης εκτέλεσης της μεταφόρτωσης-μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και του υπολείμματος επεξεργασίας τους η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο επαρκές μηχανολογικό εξοπλισμό, ως εξής:

 

Στοιχεία κινητού εξοπλισμού

Ο κινητός εξοπλισμός που θα διαθέσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., βάσει του χρησιδανείου που έχει υπογραφεί μεταξύ της εταιρίας και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, παρουσιάζεται στη συνέχεια.

 

1) Ένας (1) συρμός hook-lift που περιλαμβάνει ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών με σύστημα γάντζου συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m3 και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m3.

Το όχημα του συρμού hook-lift έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία τριαξονικού οχήματος μεταφοράς

α/α

Αριθμ. Κυκλοφορίας

Αριθμός πλαισίου οχήματος IVECO

Τύπος κινητήρα

Αριθμός πλαισίου Γάντζου Τύπου Τ20

Αριθμός σειράς απορριμματοδεκτών ΤΑΜ 35

1

ΚΥ 8729

WJME2NTH404362297

AD260S45Y

6981

3604

Στοιχεία διαξονικού ρυμουλκούμενου οχήματος

α/α

Αριθμ. Κυκλοφορίας

Αριθμός σειράς ημιρυμουλκουμενου

Τύπος

Αριθμός σειράς απορριμματοδεκτών ΤΑΜ 35

1

ΚΥ 8729

RS502/49831

TAM RS 463

3631

               
 

 

Ο αναφερόμενος συρμός hook-lift αποτελείται από:

α) Τριαξονικό όχημα που περιλαμβάνει υπερκατασκευή κατάλληλη για μεταφορά, παραλαβή και εκκένωση απορριμματοκιβωτίων με ή χωρίς συμπίεση, είναι πρόσφατης κατασκευής 2008 τοποθετημένη επί τριαξονικού πλαισίου του οίκου IVECO τύπου STRALIS AD260S45Y με ABS και μπλοκέ διαφορικό στο βασικό εξοπλισμό και με κινητήρα EURO4. Η υπερκατασκευή είναι Ιταλικής κατασκευής του οίκου TAM srl τύπου TAM Τ-20, ανυψωτικής ικανότητας 20 τόνων. Επίσης, συνοδεύεται από ανοικτό container 35 m3 πλήρως συμβατό με τα δύο τμήματα του συρμού.

β) Διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών (container). Το πλαίσιο είναι πρόσφατης κατασκευής του 2008 του Ιταλικού οίκου TAM srl τύπου RS 463. Είναι βαρέως τύπου, ενισχυμένης κατασκευής, τύπου σκάλας με δύο (2) παράλληλες κύριες βασικές δοκούς συνδεόμενες μεταξύ τους με εγκάρσιες δοκίδες κοχλιωμένες και ηλωμένες μέσω ειδικών βάσεων. Το υλικό κατασκευής του πλαισίου είναι χαλύβδινο Fe E 420 Steel με όριο αντοχής RE=470/590 N/mm2 και όριο ελαστικότητας Re=420N/mm2. Επίσης το ρυμουλκούμενο είναι πλήρως συμβατό με το τριαξονικό όχημα (τράκτορα) καθώς και με τα container 35m3.

Οι διαστάσεις και τα βάρη του οχήματος μεταφοράς είναι:

Μεταξόνιο : 1-2: 4500mm, 2-3: 1380mm
Μήκος : 9.100 mm
Πλάτος  : 2.550 mm
Μέγιστο ύψος : 4.000mm
Ολικό μικτό φορτίο  : 26.000kg
Απόβαρο πλαισίου : 8.210 kg
Βάρος υπερκατασκευής Γάντζου : 2.950kg
Ωφέλιμο φορτίο (χωρίς container) : 14.840kg
Βάρος Container : 3.000kg
Ωφέλιμο φορτίο : 11.840 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι διαστάσεις και τα βάρη του ρυμουλκούμενου οχήματος είναι:

Μεταξόνιο  : 5.400mm
Μήκος : 7.504mm
Απόβαρο  : 3.760kg
Μικτό φορτίο : 20.000kg
Ωφέλιμο οχήματος : 16.240kg
Βάρος Container : 3.000kg
Ωφέλιμο με Container : 13.240kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συρμός διαθέτει τα ακόλουθα παρελκόμενα:

  • Πλήρη εφεδρικό τροχό ζαντολάστιχο, πλήρη σειρά συνήθων εργαλείων, γρύλο ανύψωσης, πυροσβεστήρα κατά ΚΟΚ, πλήρες φαρμακείο και τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ, περιοριστή ταχύτητας στα 85km/h, ηλεκτρονικό ταχογράφο και ραδιόφωνο, περιστρεφόμενο πορτοκαλί φανό, 4 τάκους ακινητοποίησης και σειρά τεχνικών εγχειριδίων οχήματος.

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό (οδηγούς συρμών μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων) το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία των ανωτέρω τεχνικών μέσων, την προμήθεια των καυσίμων τους καθώς και τη φύλαξη και συντήρησή τους. Ειδικότερα αναλαμβάνει να επισκευάζει με δική του επιμέλεια και δαπάνες, κάθε βλάβη ή ζημία που θα οφείλεται ή θα συνδέεται με τη συνήθη χρήση του εξοπλισμού και υποχρεούται να φυλάττει αυτόν με κάθε δυνατή επιμέλεια ευθυνόμενος έναντι της Εταιρίας για τυχόν απώλεια, της κλοπής συμπεριλαμβανομένης, φθορά ή καταστροφή του, καθόλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας, οφείλει δε να τον επιστρέψει στην Εταιρία κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης στην ίδια κατάσταση, στην οποία τον παρέλαβε.

 

Για την εξασφάλιση της διαρκούς λειτουργικότητας του μεταφορικού έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί διαθέσιμα καθόλη της διάρκειας παροχής της υπηρεσίας ένα ιδιόκτητο ειδικό όχημα μεταφοράς απορριμμάτων, αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών με τα ανωτέρω περιγραφόμενα, το οποίο υποχρεούται να διαθέσει σε περίπτωση που ο διατιθέμενος από τη ΔΙΑΑΜΑΘ μηχανολογικός εξοπλισμός υποστεί ουσιώδη βλάβη που καθιστά δυσχερή τη λειτουργία του και έως την επιστροφή και επαναλειτουργία του επισκευασθέντος μηχανήματος.

 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάπτουν σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος πιστοποιητικά:

  1. σύντομο προφίλ της εταιρείας.
  2. μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
  3. πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα,
  4. πρόσφατη φορολογική ενημερότητα,
  5. αντίγραφο της άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
  6. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα,
  7. υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης εμπειρίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στο αντικείμενο της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων.
  8. υπεύθυνη δήλωση με την παρουσίαση του ιδιόκτητου ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων που θα δύναται να χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του αναδόχου (αριθμός κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας).

 

Αντικατάσταση ή διόρθωση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του ενδιαφερομένου ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από αυτόν, των οριζόμενων τεχνικών απαιτήσεων και ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δε ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης με εκείνον εκ των ενδιαφερομένων που θα επιλεγεί.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης (Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή, 69100) είτε με αλληλογραφία είτε προσωπικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 25310 81400, από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος