ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τρί 16 Ιουν 2020

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ. (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Κομοτηνή  16/06/2020

Αρ. Πρωτ.:   11430

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β απόφασης Υπ. Οικονομικών, 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», β) τη Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχεί­ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» γ ) τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ.

3.  Την ανάγκη της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κομοτηνής - Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κομοτηνής στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Αλεξανδρούπολης», που πρόκειται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

4. Την υπ’ αριθμ. 178-17/09-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών των ΟΤΑ της ΠΕ Ροδόπης από το ΣΜΑ Κομοτηνής στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης.

5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2020 και του 2021 της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ TΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

να καταθέσουν στην Εταιρία αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανάληψη της κατωτέρω περιγραφόμενης υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι και τις 19-06-2020.

 

Αντικείμενο υπηρεσίας:

 

Η Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ως Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., έχουσα την ευθύνη της οργάνωσης των Περιφερειακών συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και της ορθολογικής λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – ΣΜΑ, Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΚΔΑΥ) στην ενιαία διαχειριστική ενότητα της ΠΑΜΘ, καλεί τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν για λογαριασμό της, τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κομοτηνής (κείμενου στη θέση «Παλαιά Χωματερή Δήμου Κομοτηνής» της κτηματικής περιοχής Κάλχαντος του Δήμου Κομοτηνής) καθώς και τη διαχείριση (μεταφόρτωση - μεταφορά) των παραγόμενων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων των Δήμων της ΠΕ Ροδόπης εξυπηρετούμενων από το ΣΜΑ Κομοτηνής στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Αλεξανδρούπολης, (κείμενο στη θέση «Μαυρότοπος» της αγροτικής περιοχής Ποτάμου του Δήμου Αλεξανδρούπολης), συμπεριλαμβανομένης της τακτικής μεταφοράς του συνολικού υπολείμματος επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών από το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης, στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής κείμενου στη θέση Παλαιά Χωματερή Δήμου Κομοτηνής της κτηματικής περιοχής Κάλχαντος Δήμου Κομοτηνής για την εξασφάλιση της υγειονομικής ταφής του.  

 

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται σε ευρώ ανά τονοχιλιόμετρο μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και του υπολείμματος επεξεργασίας τους, καθοριζόμενη κατ’ εκτίμηση σε 10 λεπτά/τονο-χιλιόμετρο.

Οι εκτιμώμενες μηνιαίες προς μεταφόρτωση ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών από το ΣΜΑ Κομοτηνής προς το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης ανέρχονται σε περίπου 250 τόνους. Τα εκτιμώμενα τονοχιλιόμετρα μεταφοράς δεδομένης της χιλιομετρικής απόστασης 128 χλμ υλικών από το ΣΜΑ Κομοτηνής έως το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης για τις ανάγκες παροχής της υπηρεσίας για τη διάρκεια των 6 μηνών ανέρχονται σε 192.000 τονοχιλιόμετρα. Η συνολική εκτίμηση κόστους της υπηρεσίας ανέρχεται σε 19.200 ευρώ για τους 6 μήνες πλέον ΦΠΑ.

 

Περιγραφή υπηρεσίας:

Στο ΣΜΑ Κομοτηνής πραγματοποιείται η μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) που συλλέγονται με ευθύνη των εξυπηρετούμενων Δήμων στα πλαίσια του εν εξελίξει προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που εφαρμόζει η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (σύστημα μπλε κάδου) στην ΠΕ Ροδόπης.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εποπτεύει τη ζύγιση και τη διαδικασία μεταφόρτωσης των συλλεγέντων αποβλήτων συσκευασίας από τα απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής των εξυπηρετούμενων Δήμων μέσω χοανών σε μεγαλύτερα ειδικά οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων (συρμούς μεταφόρτωσης-συμπίεσης) προκειμένου αυτά να μεταφερθούν με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης.

Κάθε μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το ΣΜΑ Κομοτηνής προς το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να πραγματοποιείται συνδυαστικά με τη μεταφορά υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής προς τελική διάθεση.

Προς το σκοπό αυτό, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και μεταφόρτωσης των αποβλήτων συσκευασίας καθώς και συντήρησης του εξοπλισμού του ΣΜΑ Κομοτηνής, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. Ο αριθμός των εργαζομένων για κάθε εργασία πρέπει να είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκειά της και οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τη σχετική εμπειρία και τα κατάλληλα και κατά νόμο προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και προϋπηρεσία.

 

Ο ΣΜΑ Κομοτηνής περιλαμβάνει τις ακόλουθες τεχνικές εγκαταστάσεις:

 • Φυλάκιο εισόδου – Ζυγιστική διάταξη (Γεφυροπλάστιγγα)
 • Ανισόπεδο Επίπεδο
 • Ράμπα Πρόσβασης Απορριμματοφόρων
 • Χοάνες φόρτωσης
 • Περίφραξη
 • Ασφαλτοστρωμένο εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Ηλεκτροφωτισμό
 • Σηπτική (στεγανή) δεξαμενή
 • Πυροσβεστικό σταθμό
 • Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας.

 

Οι οδοί κίνησης εντός του χώρου του ΣΜΑ είναι ασφαλτοστρωμένοι και περιμετρικά υπάρχει δενδροφύτευση. Οι εγκαταστάσεις είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και υπάρχει σύστημα πυρασφάλειας και αντικεραυνικής προστασίας.

 

Για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της βέλτιστης εκτέλεσης της μεταφόρτωσης-μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και του υπολείμματος επεξεργασίας τους η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο μηχανολογικό εξοπλισμό, ως εξής:

 

Στοιχεία κινητού εξοπλισμού

Δύο (2) ρυμουλκά συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (τράκτορες) και δύο (2) ημιρυμουλκούμενους συρμούς μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (πρέσες).

Τα οχήματα των συρμών έχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α/α

Αριθμ.

Κυκλοφορίας

Αριθμ. Πλαισίου

Τράκτορα

Αριθμ. Πλαισίου

Ημιρυμουλκούμενου

1

ΚΥ 8716

YV2JSG0B58A678733

XF9HAS60A90J63003

2

ΚΥ 8725

YV2JSG0B98A678539

XF9HAS60A90J63008

 

Ο κάθε ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους συρμούς αποτελείται από:

Α) Ρυμουλκό (TRACTOR) που διαθέτει πλάκα επικαθήσεως για τη σύνδεση και ρυμούλκηση του ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου, σουηδικής κατασκευής 2007 του οίκου “VOLVO TRUCK CORPORATION” τύπου FM44T, με κίνηση στους δύο άξονες, ΑΒS, τεχνολογίας καυσαερίων  EURΟ 4.

B) Ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων ελληνικής κατασκευής 2008 του οίκου “Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” τύπου HAS-46.

Ανάλυση Βαρών: Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό Συρμού: 40.000 kg, Απόβαρο τράκτορα: 8.238 kg, Απόβαρο ημιρυμουλκούμενου: 12.250 kg , Μέγιστο Ωφέλιμο Συρμού (βάσει μικτού φορτίου): 19.512 kg

Για τον τράκτορα: Εργοστάσιο Κατασκευής Volvo Truck, Μικτό Φορτίο Οχήματος:  21.000 kg , Τύπος Πλαισίου: FM44T (FM13 4X4T) (TRACTOR), Έτος Κατασκευής: 2007

Σημειώνεται ότι στον κάθε συρμό υπάρχει πλήρες σετ συνήθων εργαλείων, 2 τάκοι, 1 κοτσαδούρα, 1 υδραυλικός γρύλος, 1 ταχογράφος, 1 σταυρός, 1 χειριστήριο πρέσας με καλώδιο, δύο (2) τρίγωνα, σειρά εγχειριδίων, 1 εφεδρικός τροχός του τράκτορα και 1 εφεδρικός τροχός του ημιρυμουλκούμενου.

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό (οδηγούς συρμών μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων, φύλακες) το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία των ανωτέρω τεχνικών μέσων, την προμήθεια των καυσίμων τους καθώς και τη φύλαξη και τη συντήρησή τους. Ειδικότερα αναλαμβάνει να επισκευάζει με δική του επιμέλεια και δαπάνες, κάθε βλάβη ή ζημία που θα οφείλεται ή θα συνδέεται με τη συνήθη χρήση του εξοπλισμού και υποχρεούται να φυλάττει αυτόν με κάθε δυνατή επιμέλεια ευθυνόμενος έναντι της Εταιρίας για τυχόν απώλεια, της κλοπής συμπεριλαμβανομένης, φθορά ή καταστροφή του, καθόλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας, οφείλει δε να τον επιστρέψει στην Εταιρία κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης στην ίδια κατάσταση, στην οποία τον παρέλαβε.

 

Συγχρόνως και παράλληλα με τα ανωτέρω, για την εξασφάλιση της διαρκούς λειτουργικότητας της παραλαβής των ανακυκλώσιμων υλικών από τους Δήμους στο ΣΜΑ, της μεταφόρτωσης και του μεταφορικού έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί και να διαθέτει καθόλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας τουλάχιστον ένα (1) ιδιόκτητο ειδικό όχημα μεταφοράς απορριμμάτων, αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών με τα ανωτέρω περιγραφόμενα ή σχετικών προδιαγραφών και ρόλου (για παράδειγμα και ενδεικτικά: συρμός hooklift), το οποίο υποχρεούται να διαθέσει αποκλειστικά για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο διατιθέμενος από τη ΔΙΑΑΜΑΘ AAE μηχανολογικός εξοπλισμός υποστεί ουσιώδη βλάβη που καθιστά δυσχερή τη λειτουργία του και έως την επιστροφή και επαναλειτουργία του επισκευασθέντος μηχανήματος ή σε περίπτωση που για άλλους λόγους η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού αυτού κριθεί αδύνατη, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επιπρόσθετα ιδιόκτητα ειδικά οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων, αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών με τα ανωτέρω περιγραφόμενα ή σχετικών προδιαγραφών και ρόλου (για παράδειγμα και ενδεικτικά: συρμοί hooklift), με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας του ΣΜΑ Κομοτηνής για την εξυπηρέτηση των ΟΤΑ της ΠΕ Ροδόπης.

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στο αντικείμενο της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. H εμπειρία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων.

 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάπτουν σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος πιστοποιητικά:

 1. σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία, η μετοχική σύνθεση και ο νόμιμος εκπρόσωπος.
 2. πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα,
 3. πρόσφατη φορολογική ενημερότητα,
 4. αντίγραφο της άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
 5. υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης εμπειρίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στο αντικείμενο της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων.
 6. υπεύθυνη δήλωση με την παρουσίαση του ιδιόκτητου ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων που θα χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του αναδόχου (αριθμός κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας).

 

Αντικατάσταση ή διόρθωση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του ενδιαφερομένου ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (μέγιστη τιμή δέκα (10) λεπτά/τονο-χιλιόμετρο), με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από αυτόν, των οριζόμενων τεχνικών απαιτήσεων και ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δε ανάθεση της υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης με εκείνον εκ των ενδιαφερομένων που θα επιλεγεί.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης (Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή, 69132) είτε με αλληλογραφία είτε προσωπικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 25310 81400, από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Εμμανουήλ Τσέπελης