ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΜΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Τρί 17 Απρ 2018

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ. (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΜΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

Κομοτηνή 17/04/2018

Αρ. Πρωτ.: 7655

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», τη παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β απόφασης Υπ. Οικονομικών, 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», β) τη Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχεί­ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ.

3. Την ανάγκη της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΜΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ», που πρόκειται να πραγματοποιήσει η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

4. Την υπ’αριθμ. 133-6/3-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη ανάδοχο.

5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ TΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

να καταθέσουν στην Εταιρία αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανάληψη της κατωτέρω περιγραφόμενης υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι τις 20-04-2018.

 

Αντικείμενο υπηρεσίας:

 

Η Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, ως Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., έχουσα την ευθύνη της οργάνωσης των Περιφερειακών συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και της ορθολογικής λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Σ.Μ.Α., Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ.Α.Υ.) στην ενιαία διαχειριστική ενότητα της ΠΑΜΘ, καλεί τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν για λογαριασμό της, με κατάλληλο προσωπικό που θα διαθέσουν οι ίδιοι, τη λειτουργία και εκμετάλλευση του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Κομοτηνής, του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Μαρώνειας-Σαπών καθώς και την ανάπτυξη Δικτύου χωριστής συλλογής για χαρτί και χαρτόνι στην ΠΕ Ροδόπης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και έχοντας υπόψη τα εξής:

 

Α) Το ΚΔΑΥ Κομοτηνής βρίσκεται στη θέση «Παλαιά Χωματερή Δήμου Κομοτηνής» της κτηματικής περιοχής Κάλχαντος του Δήμου Κομοτηνής, σε έκταση περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων.

 

Το ΚΔΑΥ Κομοτηνής θα εξυπηρετεί τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί/χαρτόνι) που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα χωριστής συλλογής για χαρτί και χαρτόνι στους Δήμους της ΠΕ Ροδόπης.

 

Β) Το ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών βρίσκεται βορειοανατολικά των Σαπών σε απόσταση περί τα 1.200m από την έξοδο του οικισμού σε έκταση περίπου 17.000 τετραγωνικών μέτρων.

 

Το ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών εξυπηρετεί τόσο τη μεταφόρτωση των συσκευασιών χαρτιού/χαρτονιού που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα χωριστής συλλογής για χαρτί και χαρτόνι Δήμους της ΠΕ Ροδόπης τα οποία θα διατίθενται στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής, όσο και τη μεταφόρτωση των λοιπών αποβλήτων συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (σύστημα μπλε κάδων) Δήμους της ΠΕ Ροδόπης, τα οποία θα διατίθενται στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης.

 

Γ) Η συλλογή των αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού θα πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας και ανάπτυξης δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού με κίτρινους κάδους σε 133 σημεία ενδιαφέροντος στην ΠΕ Ροδόπης, όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες με τις θέσεις των κάδων στους 4 Δήμους της ΠΕ Ροδόπης.

Οι κάδοι που θα χρησιμοποιηθούν στην Π.Ε. Ροδόπης για χαρτί / χαρτόνι διατίθενται από τη ΔΙΑΑΜΑΘ και είναι ανοιχτού τύπου φέροντος στο κύριο σώμα μπλε χρώμα και καπάκι χρώματος κίτρινου. Οι κάδοι είναι στον αριθμό 170, πλαστικοί και χωρητικότητας 1.100l και θα φέρουν λογότυπο της ανακύκλωσης με τα ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας που δέχονται και της ΔΙΑΑΜΑΘ. Η εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα συλλογής και ανάκτησης χαρτιού/χαρτονιού ανέρχεται σε 240tn/έτος. Η εκτίμηση της ανωτέρω ποσότητας δεν είναι δεσμευτική αλλά προκύπτει από αρχικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς της ΔΙΑΑΜΑΘ.

 

Περιγραφή υπηρεσίας:

Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για:

 • Την ανάπτυξη και τακτική αποκομιδή των κάδων συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στα σημεία ενδιαφέροντος με δικά του μέσα και προσωπικό.
 • Τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ΚΔΑΥ Κομοτηνής για την εξυπηρέτηση του δικτύου της χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στην ΠΕ Ροδόπης όπου θα πραγματοποιείται η διαλογή του συλλεγόμενου χαρτιού/χαρτονιού με δικά του μέσα και προσωπικό.
 • Τη λειτουργία του ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών όπου θα πραγματοποιείται η μεταφόρτωση των ποσοτήτων χαρτιού/χαρτονιού προς το ΚΔΑΥ Κομοτηνής και η μεταφόρτωση των λοιπών αποβλήτων συσκευασίας προς το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης.
 • Την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων (ΚΔΑΥ Κομοτηνής και ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών).

 

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει δικές του προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος.

 

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται βάση της προσφοράς του σε τιμή μονάδας ανά τόνο ανακτημένου χαρτιού/χαρτονιού των ανακυκλώσιμων υλικών, καθοριζόμενη αρχικά κατ’ εκτίμηση σε 15 Ευρώ ανά τόνο ανακτημένου χαρτιού/χαρτονιού. Με αρχική μη δεσμευτική εκτίμηση για ποσότητα συλλογής και ανάκτησης χαρτιού/χαρτονιού σε 240 tn/έτος η συνολική αρχική εκτίμηση κόστους της υπηρεσίας ανέρχεται σε 3.600,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Ειδικότερα:

 

Ο ενδιαφερόμενος με δικό του προσωπικό και απορριμματοφόρα θα εκτελεί την τακτική αποκομιδή των κάδων για χαρτί/χαρτόνι από τα σημεία ενδιαφέροντος. Τα ΑΦ θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα λογότυπα σύμφωνα με την υπόδειξη της ΔΙΑΑΜΑΘ. Η αποκομιδή κάθε κάδου θα πρέπει να είναι τακτική και να πραγματοποιείται τόσες φορές όσες απαιτείται ώστε να μην υπερχειλίζουν οι κάδοι χαρτιού/χαρτονιού και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως για κάθε κάδο.

 

Α. Γενική Περιγραφή Εργασιών Λειτουργίας ΚΔΑΥ Κομοτηνής

Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα του ενδιαφερομένου, έμφορτα αποβλήτων χαρτιού/ χαρτονιού προερχόμενων από το δίκτυο χωριστής συλλογής, αφού περάσουν την πύλη εισόδου του ΚΔΑΥ, θα οδηγούνται στη ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα), ζυγιστικής ικανότητας τουλάχιστον 70 τόνων, όπου θα εκδίδεται ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης εκάστου οχήματος. Στη συνέχεια τα οχήματα μέσω της εσωτερικής οδοποιίας θα προσεγγίζουν κατόπιν κατάλληλων ελιγμών με την όπισθεν μία εκ των δύο θέσεων εκφόρτωσης όπου και θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους στο χώρο διαλογής του ΚΔΑΥ. Μετά την εκκένωσή τους και πριν από την έξοδό τους από το ΚΔΑΥ τα απορριμματοφόρα οχήματα θα οδηγούνται εκ νέου προς ζύγιση, κενά φορτίου, προκειμένου να εκδοθεί ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης.

 

Στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής θα πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας χαρτιού/χαρτονιού, όπως αυτές ενδεικτικά περιγράφονται ως ακολούθως:

 •  επίβλεψη και καταγραφή εισόδου – εξόδου των οχημάτων συλλογής στο ΚΔΑΥ.
 •  εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής σε συνεργασία με τον οδηγό του οχήματος συλλογής.
 •  τροφοδοσία της εγκατάστασης διαλογής.
 • Διαλογή των ακόλουθων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) υλικών:
  • Συσκευασίες από Χαρτί / χαρτόνι.
  • Λοιπές Συσκευασίες αξιοποιήσιμων υλικών
 • Πλήρης μέτρηση, ζύγιση και καταγραφή των υλικών και οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το ΚΔΑΥ.
 • Γενική επίβλεψη του ΚΔΑΥ και λήψη μέτρων ασφάλειας και φύλαξης απέναντι σε κλοπή ή/και δολιοφθορά.
 • Συντήρηση (απλή και τυπική, σε καθημερινή βάση) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Πλήρης και επιστάμενος ημερήσιος καθαρισμός, που μπορεί να περιλαμβάνει και πλύση δαπέδων, εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου, μετά το πέρας των εργασιών διαλογής.
 • Εβδομαδιαίος γενικός καθαρισμός του ΚΔΑΥ και του περιβάλλοντος χώρου.
 • Διατήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού.
 • Εν γένει φροντίδα για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του ΚΔΑΥ.

 

Β. Γενική Περιγραφή Εργασιών Λειτουργίας ΣΜΑ Μαρώνειας Σαπών

Στο ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών θα πραγματοποιείται η μεταφόρτωση χαρτιού/χαρτονιού προς το ΚΔΑΥ Κομοτηνής καθώς και η μεταφόρτωση λοιπών αποβλήτων συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) προς το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης.

 

α. Μεταφόρτωση Χαρτιού/χαρτονιού

Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα του ενδιαφερομένου, έμφορτα χαρτιού /χαρτονιού, αφού περάσουν την πύλη εισόδου του ΣΜΑ, θα οδηγούνται στη ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα), ζυγιστικής ικανότητας τουλάχιστον 70 τόνων, όπου θα εκδίδεται ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης εκάστου οχήματος. Στη συνέχεια τα οχήματα μέσω της εσωτερικής οδοποιίας θα προσεγγίζουν κατόπιν κατάλληλων ελιγμών με την όπισθεν μία εκ των δύο θέσεων εκφόρτωσης όπου και θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους μέσω δύο χοανών στα κατάντη ευρισκόμενα ειδικά ημιρυμουλκούμενα οχήματα (συρμούς μεταφόρτωσης-μεταφοράς) όπου θα λαμβάνει χώρα και η συμπίεση των αποβλήτων. Μετά την εκκένωσή τους και πριν από την έξοδό τους από το ΣΜΑ τα απορριμματοφόρα οχήματα θα οδηγούνται εκ νέου προς ζύγιση, κενά φορτίου, προκειμένου να εκδοθεί ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης. Τα απόβλητα χαρτιού/χαρτονιού θα μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής με μέριμνα του ενδιαφερομένου.

 

β. Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα των Δήμων που συμμετέχουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων Δήμους της ΠΕ Ροδόπης, έμφορτα ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, προερχόμενων από το σύστημα συλλογής μπλε κάδων, αφού περάσουν την πύλη εισόδου του ΣΜΑ, θα οδηγούνται στη ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα), ζυγιστικής ικανότητας τουλάχιστον 70 τόνων, όπου θα εκδίδεται ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης του οχήματος έκαστου εξυπηρετούμενου Δήμου. Στη συνέχεια τα οχήματα μέσω της εσωτερικής οδοποιίας θα προσεγγίζουν κατόπιν κατάλληλων ελιγμών με την όπισθεν μία εκ των δύο θέσεων εκφόρτωσης όπου και θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους μέσω δύο χοανών στα κατάντη ευρισκόμενα ειδικά ημιρυμουλκούμενα οχήματα (συρμούς μεταφόρτωσης-μεταφοράς) όπου θα λαμβάνει χώρα και η συμπίεση των αποβλήτων. Μετά την εκκένωσή τους και πριν από την έξοδό τους από το ΣΜΑ τα απορριμματοφόρα οχήματα θα οδηγούνται εκ νέου προς ζύγιση, κενά φορτίου, προκειμένου να εκδοθεί ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης. Τα απόβλητα συσκευασίας θα μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης με μέριμνα του ενδιαφερομένου.

 

Ειδικότερα:

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα επεξεργάζεται τα συλλεγέντα απόβλητα στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής, τα οποία θα προωθούνται προς ανακύκλωση – αξιοποίηση με μέριμνα και ευθύνη του. Προς το σκοπό αυτό θα παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΑΥ Κομοτηνής καθώς και απρόσκοπτη χρήση των μηχανολογικών εγκαταστάσεών του.

 

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να εκτιμήσει για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς του ότι οι ώρες λειτουργίας καθώς και ο αναγκαίος αριθμός εργαζομένων στο ΚΔΑΥ και το ΣΜΑ που θα καθορίζονται από τον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, θα πρέπει να επιτρέπουν την ομαλή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, ώστε στο τέλος κάθε ημέρας να μην μένουν πάνω από δύο φορτία υλικού προς διαλογή.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να τηρεί και να διαχειρίζεται το ΚΔΑΥ και το ΣΜΑ σύμφωνα με την Άδεια Εγκατάστασης, την άδεια Λειτουργίας και τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις οδηγίες της ΔΙΑΑΜΑΘ. Υποχρεούται επίσης, να τηρεί το ΚΔΑΥ και το ΣΜΑ σε άριστη κατάσταση μεριμνώντας για την υγιεινή και την καθαριότητα όλων των χώρων του. Προς τούτο, με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε καθημερινή βάση να συντηρείται από πλευράς υγιεινής και καθαριότητος το ΚΔΑΥ και το ΣΜΑ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άριστο επίπεδο υπηρεσιών, υγιεινής και ασφάλειας.

Απαγορεύεται η παρουσία τρίτων στο ΚΔΑΥ και το ΣΜΑ, άσχετων προς τις εκτελούμενες εργασίες στη μονάδα και στον περιβάλλοντα χώρο. Επισκέπτες μπορούν να προσέρχονται μόνο κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης της ΔΙΑΑΜΑΘ. Άπαντες οι επισκέπτες θα καταγράφονται στο βιβλίο επισκεπτών. Η ευθύνη για την είσοδο, παραμονή και έξοδο των επισκεπτών στο χώρο του Κέντρου θα ανήκει στον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Απαγορεύεται η παραλαβή και διαλογή υλικού άλλου εκτός από εκείνο που μεταφέρεται από τα προγραμματισμένα δρομολόγια των οχημάτων συλλογής των κάδων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή ενημέρωση και συμφωνία της ΔΙΑΑΜΑΘ.

Απαγορεύεται η αποθήκευση των δευτερογενών υλικών στο ΚΔΑΥ και το ΣΜΑ, σε χώρο που δύναται να προκαλέσει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΥ και του ΣΜΑ και στην ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την συμπλήρωση ενός πλήρους φορτίου/ φορτηγού από ανακτώμενα υλικά (π.χ. φορτηγό με φορτίο περίπου 20 τόνων χαρτιού κ.λπ.), αυτά θα πρέπει απομακρύνονται από το ΚΔΑΥ και να διατίθενται στην αγορά.

 

Απαιτούμενο Προσωπικό

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια παροχής τους. Ο αριθμός των εργαζομένων για κάθε εργασία θα πρέπει να είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκειά της και οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται με αυτές θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τη σχετική εμπειρία και τα κατάλληλα και κατά νόμο προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και προϋπηρεσία.

 

Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία με προσωπικό που θα διαθέσει ο ίδιος, με επιμέλεια και προσοχή, κατά τους κανόνες της σχετικής τεχνικής και επιστήμης, ακολουθεί δε τον κατά την κρίση του προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεσή του, λαμβάνοντας υπόψιν τις προδιαγραφές που τίθενται στα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας του ΚΔΑΥ και του ΣΜΑ καθώς και στα στοιχεία (μελέτες, σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια κλπ) που τίθενται εις γνώση του από τη ΔΙΑΑΜΑΘ και αφορούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις της. Αντιστοίχως η ΔΙΑΑΜΑΘ παρέχει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, έγκαιρα, αιτούμενα στοιχεία, οδηγίες, εξηγήσεις, διευκρινήσεις κλπ. που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας του και γενικότερα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες θα διευκόλυναν το έργο του.
 2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση να είναι πάντοτε εφοδιασμένος με τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές άδειες για την εκτέλεση από αυτόν των αναφερομένων εργασιών.
 3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, θα συναλλάσσεται με τους τρίτους και το προσωπικό του με το δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό αναπτύσσοντας ελεύθερα την εμπορική του δραστηριότητα κατά την δική του κρίση και ευχέρεια αναλαμβάνοντας κάθε επιχειρηματικό κίνδυνο, και κατά συνέπεια η ΔΙΑΑΜΑΘ δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ούτε έναντι τρίτων ιδιωτών ή Δημοσίων Αρχών, ούτε έχει το δικαίωμα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να δεσμεύει την ΔΙΑΑΜΑΘ με οποιονδήποτε τρόπο έναντι των τρίτων.
 4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχολήσει στην παροχή της υπηρεσίας, υπέχων έναντί του όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη κατά τις διατάξεις της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με τις κείμενες διατάξεις του νόμου ιδίως σε σχέση με την αμοιβή και ασφάλιση του προσωπικού του, που διατίθεται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ευθυνόμενος αποκλειστικά έναντι της ΔΙΑΑΜΑΘ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης της καθώς και έναντι των Δημοσίων και άλλων Αρχών για την παραβίαση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται στην ΔΙΑΑΜΑΘ και φέρει κάθε ευθύνη έναντί της, ότι αυτοί διαθέτουν τις κατά νόμο απαιτούμενες και ισχύουσες καθ’ όλον το χρόνο της απασχόλησής τους στο έργο νόμιμες άδειες παραμονής στη χώρα και εργασίας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επιπλέον υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων και κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων που θα απασχοληθούν, κατά την κείμενη νομοθεσία, ευθυνόμενος αποκλειστικά για κάθε βλάβη ή τυχόν ατύχημα εις βάρος τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας διαθέτοντας κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του όπως ωτοασπίδες, μάσκες, κράνη, γάντια εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας, φόρμα εργασίας, κατάλληλη σήμανση κ.λπ.
 5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού του στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΙΑΑΜΑΘ.
 6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, δεν έχει το δικαίωμα να υποκαταστήσει στην ιδιότητα του, άλλο πρόσωπο στην παροχή της υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, φέρει την απόλυτη ευθύνη για την καλή εκτέλεσή της. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ΔΙΑΑΜΑΘ.
 7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πλήρη εχεμύθεια για κάθε τι που περιέρχεται σε γνώση του κατά την  εκτέλεση της υπηρεσίας του, σχετικό με αυτήν και τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις της ΔΙΑΑΜΑΘ στις οποίες αυτή παρέχεται, όπως και κάθε είδους στοιχεία και σχετικά δεδομένα προσώπων, που περιέρχονται σε γνώση της, μη αποκαλύπτουσα αυτά σε τρίτους, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα κοινοποιηθούν από το προσωπικό  ή τους συνεργάτες της. Τυχόν παράβαση της υποχρεώσεώς της αυτής την καθιστά αποκλειστικώς υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε εξ’ αυτής ζημία ή βλάβη, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης της ΔΙΑΑΜΑΘ ή τρίτων προσώπων.
 8. Οι υπεύθυνοι των αρμόδιων τμημάτων της ΔΙΑΑΜΑΘ, είναι δυνατό να προβαίνουν σε ελέγχους των χώρων εργασίας, να προτείνουν τη λήψη μέτρων ή και την αντικατάσταση ατόμων εφόσον το προσωπικό του αναδόχου όπου απασχολείται, θεωρείται ακατάλληλο διότι δεν τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής ή δημιουργεί προβλήματα στους αντίστοιχους χώρους αλλά και στους λοιπούς εργαζομένους και επισκέπτες στους χώρους εργασίας.
 9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με τη λήξη του χρόνου διάρκειας της σύμβασης θα αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις,  χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.
 10. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται έναντι της ΔΙΑΑΑΜΘ και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής της βλάβης, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που προέρχονται από την ανάληψη της υπηρεσίας. 

 

 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Για το σκοπό της λειτουργίας της παρούσης υπηρεσίας παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΣΜΑ και του ΚΔΑΥ καθώς και απρόσκοπτη χρήση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων τους, όπως παρουσιάζονται ακολούθως.

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Κομοτηνής περιλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση ΚΔΑΥ δυναμικότητας 20.000 tons/yr, για 5ήμερη και 6ωρη λειτουργία, δηλαδή μέση ημερήσια δυναμικότητα 77 tons/d (ή 13 tons/h) και μέγιστη ωριαία δυναμικότητα 20 tons/h.
 • Εσωτερικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης σύμμεικτων ανακυκλώσιμων υλικών για την εξυπηρέτηση της ημερήσιας λειτουργίας.
 • Πρόσβαση στην πλατεία υποδοχής σύμμεικτων ανακυκλώσιμων μέσω ηλεκτροκίνητης θύρας με αυτοματισμό για την ταχεία πρόσβαση των οχημάτων και κατάλληλων διαστάσεων για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών οχημάτων μεταφοράς υλικών.
 • Αλυσομεταφορέας δοσομέτρησης υλικών μετά της χοάνης τροφοδοσίας, προς τη μονάδα χειροδιαλογής.
 • Μονάδα χειροδιαλογής ανακυκλώσιμων υλικών με 10 θέσεις εργασίας, αποτελούμενη από υπερυψωμένο ταινιόδρομο χειροδιαλογής και τους κάδους διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Τα άχρηστα θα συλλέγονται σε container εξωτερικά του κτιρίου.
 • Μαγνητικός διαχωριστής για την ανάκτηση των σιδηρούχων μετάλλων με παραλαβή τους σε container εσωτερικά του κτιρίου και ηλεκτροκίνητη θύρα για την εξαγωγή του container.
 • Χώρος τελικής επεξεργασίας διαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών με διάταξη συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Ζυγιστική διάταξη δεμάτων δυναμικότητας 2 tons.
 • Διατάξεις απαγωγής του βεβαρημένου αέρα του κτιρίου και διάταξη σακόφιλτρου.
 • Παροχή πεπιεσμένου αέρα περιμετρικά του κτιρίου.
 • Χώροι υποδομής (γραφεία, w/c, αποδυτήρια, εστίαση προσωπικού και θάλαμος πινάκων).
 • Ζυγιστική διάταξη ελάχιστου μήκους 18m και φυλάκιο – ζυγιστήριο, δυναμικότητας 70 τόνων.
 • Διαμόρφωση ενός βασικού επιπέδου της εγκατάστασης και χωροθέτηση του κτιρίου διαλογής στο μέσον αυτού προκειμένου να εξασφαλίζεται άνετη πρόσβαση από όλες τις πλευρές.
 • Διαμόρφωση χώρου για στάθμευση συρμών, αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών σε containers και στάθμευσης οχημάτων προσωπικού λειτουργίας και επισκεπτών.

Επιπλέον περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες τεχνικές εγκαταστάσεις:

 • Ανισόπεδο Επίπεδο για τη μεταφόρτωση
 • Δύο (2) μεταλλικές χοάνες φόρτωσης
 • Περίφραξη
 • Ασφαλτοστρωμένο εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Ηλεκτροφωτισμός
 • Σηπτική (στεγανή) δεξαμενή
 • Πυροσβεστικός σταθμός
 • Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας.

 

Στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής παρέχεται ο εξής μηχανολογικός εξοπλισμός:

 1. Πρέσα δεματοποίησης απορριμμάτων (χειροκίνητης τροφοδοσίας). Η πρέσα δεματοποίησης είναι οριζόντιας προώθησης, τύπου «καναλιού» και έχει θεωρητική απόδοση τουλάχιστον 150m3/h, με μέγιστο πλάτος καναλιού περί τα 1100mm και μέγιστο ύψος καναλιού περί τα 700mm. Η ικανότητα δεματοποίησης είναι τουλάχιστον 4t/h για εισερχόμενο υλικό με πυκνότητα 35kg/m3 και 6t/h για μικτά ανακυκλώσιμα με πυκνότητα τουλάχιστον 60kg/m3. Για ήδη διαχωρισμένα υλικά τουλάχιστον 9.5t/h για πυκνότητα εισερχομένων 100kg/m3. Το δέσιμο των δεμάτων γίνεται αυτόματα με τουλάχιστον 4 μεταλλικά σύρματα. Η δύναμη συμπίεσης είναι τουλάχιστον 500kN, και ο χρόνος κύκλου εργασίας δεν υπερβαίνει τα 25sec. Η χωρητικότητα του χώρου συμπίεσης είναι περίπου 1m3. Επίσης διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας ύψους μικρότερου των 2.200mm, ώστε να φορτώνεται με ελαστικοφόρο φορτωτή. Η λειτουργία του δεματοποιητή είναι ηλεκτροϋδραυλική. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ τουλάχιστον 22kW. Συγκεκριμένα, ο τύπος της πρέσας δεματοποίησης απορριμμάτων είναι PRESTO-HPK-50BSK.
 2. Ελαστικοφόρο όχημα φορτωτής. Ο ελαστικοφόρος φορτωτής διαθέτει πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ελάχιστης ιπποδύναμης 60 hp. Το μηχάνημα είναι αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο. Ο τύπος είναι τροχοφόρος μικρός φορτωτής CATERPILLAR 236B Series 3.
 3. Περονοφόρο όχημα. Το περονοφόρο όχημα είναι πετρελαιοκίνητο, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ελάχιστης καθαρής ιπποδύναμης 38kW. Το όχημα είναι αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο με θέση καθιστού χειριστή. Ο τύπος είναι περονοφόρο CATERRPILLAR DP35N, ανυψωτικής ικανότητας 3500kg σε απόσταση του κέντρου βάρους του φορτίου από την πλάτη των περόνων 500mm, με αρπάγη Rotating Bale Clamp της εταιρείας KAUP τύπου 3Τ453.
 4. Δύο (2) containers, για τη συλλογή των σιδηρούχων και των άχρηστων, διαστάσεων 6,0x2,5x1,5m.

Στην περίπτωση που η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης του ΚΔΑΥ Κομοτηνής ή του ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών απαιτήσει επιπλέον εξοπλισμό, ο ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και διάθεσή του για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Προδιαγραφές Ανακτώμενων Υλικών.

Τα ανακτώμενα υλικά πρέπει να έχουν τις εξής ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές:

 • Ποσοστό προσμείξεων στο Χαρτί/Χαρτόνι συσκευασίας (εξαιρουμένης της υγρασίας και του σύρματος του δέματος): <1% κατά βάρος.

 

ΓΕΝΙΚΑ

 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Κομοτηνής απαιτείται να καλύπτει τις ανάγκες διαλογής και δεματοποίησης των αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού που θα εισέρχονται στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής διαμέσου του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού που θα αναπτυχθεί στην ΠΕ Ροδόπης.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Κομοτηνής δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ταυτόχρονη λειτουργία της ζύγισης των απορριμματοφόρων οχημάτων με σύμμεικτα ΑΣΑ των Δήμων της ΠΕ Ροδόπης αλλά και τη μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών από τα συστήματα συλλογής τόσο των σύμμεικτων ΑΣΑ όσο και των αποβλήτων συσκευασίας του μπλε κάδου που πραγματοποιείται στον γειτνιάζοντα χώρο του ΣΜΑ Κομοτηνής.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Κομοτηνής απαιτείται να είναι κατάλληλη για την επεξεργασία των διαφόρων αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού και απορριμμάτων από αστικές περιοχές και οικισμούς, εμπορικά καταστήματα και βιοτεχνίες, κ.λπ., όπως αυτά προέρχονται από τη συγκομιδή τους με τα συνήθη οχήματα αποκομιδής και θα προέρχονται από το δίκτυο χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους αυτών των εγκαταστάσεων, που τίθενται υπόψη του Ενδιαφερομένου. Από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να παράγονται οχλήσεις προς το περιβάλλον από υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, σκόνη, θόρυβο και οσμές. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνά για την αποτροπή των εν λόγω οχλήσεων.
 • Στην προσφορά του ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 • Στην προσφορά του ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας του προσωπικού και των επισκεπτών του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 • Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της λειτουργίας Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. Στην προσφορά του ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι διαθέτει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της λειτουργίας Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 • Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, δύναται να προχωρήσει σε βελτιώσεις της εγκατάστασης που υπηρετούν τη βέλτιστη  λειτουργία της.

 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάπτουν σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος πιστοποιητικά:

 1. σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία,
 2. μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
 3. τελευταίος ισολογισμός (2017),
 4. πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα,
 5. πρόσφατη φορολογική ενημερότητα,
 6. αντίγραφο της άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
 7. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα,
 8. υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της λειτουργίας Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 9. υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 10. υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας του προσωπικού και των επισκεπτών του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΣΜΑ Μαρώνειας-Σαπών. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.

 

Αντικατάσταση ή διόρθωση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του ενδιαφερομένου ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από αυτόν, των οριζόμενων τεχνικών απαιτήσεων και ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δε ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης με εκείνον εκ των ενδιαφερομένων που θα επιλεγεί.

 

Επισυνάπτεται προς συμπλήρωση έντυπη φόρμα οικονομικής προσφοράς των ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί, να προστεθεί ημερομηνία, ονοματεπώνυμο και υπογραφή ή/και σφραγίδα και να επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΣΜΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

    ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ - ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) χωρίς ΦΠΑ

Ενδεικτικός ΠΥ (χωρίς ΦΠΑ) (€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΠΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)=(δ)χ(ε)

(ζ)

(η)=(δ)*(ζ)

(θ)

1

Λειτουργία και Εκμετάλλευση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Κομοτηνής με Δίκτυο Χωριστής Συλλογής για Χαρτί/Χαρτόνι στην ΠΕ Ροδόπης

Τόνοι χαρτιού/χαρτονιού που ανακτώνται ανά έτος

240

15,00 €

3.600,00 €

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

3.600,00

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

864,00 €

 

 

 

 

 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α.

4.424,00 €

 

 

 

 

 

(ημερομηνία)

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)

 

 

Επισυνάπτονται οι θέσεις 112 ενεργών σημείων (Δήμοι Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών και Αρριανών) και 21 προκαθορισμένων σημείων ενδιαφέροντος (Δήμος Ιάσμου) στην ΠΕ Ροδόπης με μπλε κάδους με κίτρινο καπάκι.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης (Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή, 69100) είτε με αλληλογραφία είτε προσωπικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 25310 81400, από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος