ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πέμ 2 Ιουλ 2020

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ. (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»

 

 

Κομοτηνή 30/06/2020

Αρ. Πρωτ.: 11507

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) τεύχος Β απόφασης Υπ. Οικονομικών, 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», β) την Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-01-2009): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ.

3. Την ανάγκη της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», που πρόκειται να πραγματοποιήσει η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

4. Την υπ’ αριθμ. 178-18/09-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας λειτουργία και εκμετάλλευση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Κομοτηνής και Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Διδυμοτείχου – λειτουργία και ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για χαρτί/χαρτόνι στην ΠΕ Ροδόπης και στους Δήμους του Βορείου Έβρου.

5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2020 και 2021 της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ TΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

να καταθέσουν στην Εταιρία αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανάληψη της κατωτέρω περιγραφόμενης υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι τις 06-07-2020.

 

Αντικείμενο υπηρεσίας:

Η Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, ως Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., έχουσα την ευθύνη της οργάνωσης των περιφερειακών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και της ορθολογικής λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ.Α.Υ.) στην ενιαία διαχειριστική ενότητα της ΠΑΜΘ, καλεί τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν για λογαριασμό της, με κατάλληλο προσωπικό που θα διαθέσουν οι ίδιοι, τη λειτουργία και εκμετάλλευση του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Κομοτηνής και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Διδυμοτείχου, καθώς και την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για χαρτί και χαρτόνι στους Δήμους της ΠΕ Ροδόπης και στους Δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του βορείου Έβρου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και έχοντας υπόψη τα εξής:

Α) Το ΚΔΑΥ Κομοτηνής βρίσκεται στη θέση «Παλαιά Χωματερή Δήμου Κομοτηνής» της κτηματικής περιοχής Κάλχαντος του Δήμου Κομοτηνής, σε έκταση περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων.

Το ΚΔΑΥ Κομοτηνής θα εξυπηρετεί τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί/χαρτόνι) που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα χωριστής συλλογής για χαρτί και χαρτόνι στους Δήμους της ΠΕ Ροδόπης.

Β) Το ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου βρίσκεται σε γήπεδο στην περιοχή Θυρέας του Δήμου Διδυμοτείχου, σε έκταση περίπου 12.500 τετραγωνικών μέτρων.

Το ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου θα εξυπηρετεί τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί/χαρτόνι) που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα χωριστής συλλογής για χαρτί και χαρτόνι στο Δήμο Διδυμοτείχου και στο Δήμο Ορεστιάδας του βορείου Έβρου.

Γ) Η συλλογή των αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού θα πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας και ανάπτυξης δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού με κίτρινους κάδους σε προκαθορισμένα σημεία ενδιαφέροντος στην ΠΕ Ροδόπης και σε προκαθορισμένα σημεία ενδιαφέροντος στους Δήμους βορείου Έβρου, όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες με τις θέσεις των κάδων στους 4 Δήμους της ΠΕ Ροδόπης καθώς και αρχικές μελέτες της ΔΙΑΑΜΑΘ «Δίκτυο χωριστής συλλογής για χαρτί/χαρτόνι: καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος προς τοποθέτηση κίτρινων κάδων για εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο Ορεστιάδας» και «Δίκτυο χωριστής συλλογής για χαρτί/χαρτόνι: καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος προς τοποθέτηση κίτρινων κάδων για εφαρμογή προγράμματος στο Δήμο Διδυμοτείχου».

Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των σημείων ενδιαφέροντος και ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να καλύψει τις απαιτήσεις/οδηγίες για ανάπτυξη που θα δοθούν περαιτέρω από τη ΔΙΑΑΜΑΘ.

Οι κάδοι που θα χρησιμοποιηθούν στην Π.Ε. Ροδόπης και στο βόρειο Έβρο για χαρτί/χαρτόνι διατίθενται από τη ΔΙΑΑΜΑΘ και είναι ανοιχτού τύπου φέροντος στο κύριο σώμα μπλε χρώμα και καπάκι χρώματος κίτρινου. Οι κάδοι είναι πλαστικοί, χωρητικότητας 1.100l και θα φέρουν λογότυπο της ανακύκλωσης με τα ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας που δέχονται. Η εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα συλλογής και ανάκτησης χαρτιού/χαρτονιού ανέρχεται σε 200 tn/έτος για τους Δήμους τις ΠΕ Ροδόπης και 270 tn/έτος για τους Δήμους του βορείου Έβρου. Η εκτίμηση της ανωτέρω ποσότητας δεν είναι δεσμευτική αλλά προκύπτει από αρχικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς της ΔΙΑΑΜΑΘ.

 

Περιγραφή υπηρεσίας:

Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για:

 • Την ανάπτυξη και τακτική αποκομιδή των κάδων συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στα σημεία ενδιαφέροντος με δικά του μέσα και προσωπικό.
 • Τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ΚΔΑΥ Κομοτηνής για την εξυπηρέτηση του δικτύου της χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στην ΠΕ Ροδόπης όπου θα πραγματοποιείται η διαλογή του συλλεγόμενου χαρτιού/χαρτονιού με δικά του μέσα και προσωπικό.
 • Τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου για την εξυπηρέτηση του δικτύου της χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στο βόρειο Έβρο όπου θα πραγματοποιείται η διαλογή του συλλεγόμενου χαρτιού/χαρτονιού με δικά του μέσα και προσωπικό.
 • Την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων (ΚΔΑΥ Κομοτηνής και ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου).

 

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει δικές του προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος.

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται βάση της προσφοράς του σε τιμή μονάδας ανά τόνο ανακτημένου χαρτιού/χαρτονιού των ανακυκλώσιμων υλικών, καθοριζόμενη αρχικά κατ’ εκτίμηση σε 15 ευρώ ανά τόνο ανακτημένου χαρτιού/χαρτονιού. Με αρχική μη δεσμευτική εκτίμηση για ποσότητα συλλογής και ανάκτησης χαρτιού/χαρτονιού σε 470 tn/έτος η συνολική αρχική εκτίμηση κόστους της υπηρεσίας ανέρχεται σε 7.050,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Ειδικότερα:

Ο ενδιαφερόμενος με δικό του προσωπικό και απορριμματοφόρα θα εκτελεί την τακτική αποκομιδή των κάδων για χαρτί/χαρτόνι από τα σημεία ενδιαφέροντος. Τα απορριμματοφόρα (Α/Φ) θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα λογότυπα σύμφωνα με την υπόδειξη της ΔΙΑΑΜΑΘ. Η αποκομιδή κάθε κάδου θα πρέπει να είναι τακτική και να πραγματοποιείται τόσες φορές όσες απαιτείται ώστε να μην υπερχειλίζουν οι κάδοι χαρτιού/χαρτονιού και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως για κάθε κάδο.

Προς υποστήριξη των αποκομιδών ανακύκλωσης παρέχονται από τη ΔΙΑΑΜΑΘ δύο δορυφορικά απορριμματοφόρα οχήματα των 6 m3 χωρίς συμπίεση τύπου IVECO Daily.

 

Α. Γενική Περιγραφή Εργασιών Λειτουργίας ΚΔΑΥ Κομοτηνής

Τα εισερχόμενα Α/Φ οχήματα του ενδιαφερομένου, έμφορτα αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού προερχόμενων από το δίκτυο χωριστής συλλογής, αφού περάσουν την πύλη εισόδου του ΚΔΑΥ, θα οδηγούνται στη ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα), ζυγιστικής ικανότητας τουλάχιστον 70 τόνων, όπου θα εκδίδεται ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης εκάστου οχήματος. Στη συνέχεια τα οχήματα μέσω της εσωτερικής οδοποιίας θα προσεγγίζουν και θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους στο χώρο διαλογής του ΚΔΑΥ. Μετά την εκκένωσή τους και πριν από την έξοδό τους από το ΚΔΑΥ τα απορριμματοφόρα οχήματα θα οδηγούνται εκ νέου προς ζύγιση, κενά φορτίου, προκειμένου να εκδοθεί ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης.

Στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής θα πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας χαρτιού/χαρτονιού, όπως αυτές ενδεικτικά περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Επίβλεψη και καταγραφή εισόδου – εξόδου των οχημάτων συλλογής στο ΚΔΑΥ.
 • Εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής σε συνεργασία με τον οδηγό του οχήματος συλλογής.
 • Τροφοδοσία της εγκατάστασης διαλογής.
 • Διαλογή των ακόλουθων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) υλικών:
  • Συσκευασίες από χαρτί/χαρτόνι.
  • Λοιπές Συσκευασίες αξιοποιήσιμων υλικών.
 • Πλήρης μέτρηση, ζύγιση και καταγραφή των υλικών και οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το ΚΔΑΥ.
 • Γενική επίβλεψη του ΚΔΑΥ και λήψη μέτρων ασφάλειας και φύλαξης απέναντι σε κλοπή ή/και δολιοφθορά.
 • Συντήρηση (απλή και τυπική, σε καθημερινή βάση) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Πλήρης και επιστάμενος ημερήσιος καθαρισμός, που μπορεί να περιλαμβάνει και πλύση δαπέδων, εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου, μετά το πέρας των εργασιών διαλογής.
 • Εβδομαδιαίος γενικός καθαρισμός του ΚΔΑΥ και του περιβάλλοντος χώρου.
 • Διατήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού.
 • Εν γένει φροντίδα για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του ΚΔΑΥ.

 

Β. Γενική Περιγραφή Εργασιών Λειτουργίας ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου

Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα του ενδιαφερομένου, έμφορτα αποβλήτων χαρτιού/ χαρτονιού προερχόμενων από το δίκτυο χωριστής συλλογής, αφού περάσουν την πύλη εισόδου του ΚΔΑΥ, θα οδηγούνται στη ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα), ζυγιστικής ικανότητας τουλάχιστον 70 τόνων, όπου θα εκδίδεται ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης εκάστου οχήματος. Στη συνέχεια τα οχήματα μέσω της εσωτερικής οδοποιίας θα προσεγγίζουν και θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους στο χώρο διαλογής του ΚΔΑΥ. Μετά την εκκένωσή τους και πριν από την έξοδό τους από το ΚΔΑΥ τα απορριμματοφόρα οχήματα θα οδηγούνται εκ νέου προς ζύγιση, κενά φορτίου, προκειμένου να εκδοθεί ζυγολόγιο με τα δεδομένα της ζύγισης.

Στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου θα πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας χαρτιού/χαρτονιού, όπως αυτές ενδεικτικά περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Επίβλεψη και καταγραφή εισόδου – εξόδου των οχημάτων συλλογής στο ΚΔΑΥ.
 • Εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής σε συνεργασία με τον οδηγό του οχήματος συλλογής.
 • Τροφοδοσία της εγκατάστασης διαλογής.
 • Διαλογή των ακόλουθων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) υλικών:
  • Συσκευασίες από χαρτί / χαρτόνι.
  • Λοιπές Συσκευασίες αξιοποιήσιμων υλικών.
 • Πλήρης μέτρηση, ζύγιση και καταγραφή των υλικών και οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το ΚΔΑΥ.
 • Γενική επίβλεψη του ΚΔΑΥ και λήψη μέτρων ασφάλειας, πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και φύλαξης απέναντι σε κλοπή ή/και δολιοφθορά.
 • Συντήρηση (απλή και τυπική, σε καθημερινή βάση) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Πλήρης και επιστάμενος ημερήσιος καθαρισμός, που μπορεί να περιλαμβάνει και πλύση δαπέδων, εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου, μετά το πέρας των εργασιών διαλογής.
 • Εβδομαδιαίος γενικός καθαρισμός του ΚΔΑΥ και του περιβάλλοντος χώρου.
 • Διατήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού.
 • Εν γένει φροντίδα για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του ΚΔΑΥ.

 

Ειδικότερα:

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα επεξεργάζεται τα συλλεγέντα απόβλητα στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής και στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου, τα οποία θα προωθούνται προς ανακύκλωση – αξιοποίηση με μέριμνα και ευθύνη του. Προς το σκοπό αυτό θα παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου καθώς και απρόσκοπτη χρήση των μηχανολογικών εγκαταστάσεών τους.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να εκτιμήσει για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς του ότι οι ώρες λειτουργίας καθώς και ο αναγκαίος αριθμός εργαζομένων στα δύο ΚΔΑΥ που θα καθορίζονται από τον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, θα πρέπει να επιτρέπουν στην ομαλή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους, ώστε στο τέλος κάθε ημέρας να μη μένουν πάνω από δύο φορτία υλικού προς διαλογή σε κάθε ένα ΚΔΑΥ.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να τηρεί και να διαχειρίζεται τα ΚΔΑΥ σύμφωνα με την Άδεια Εγκατάστασης, την Άδεια Λειτουργίας και τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις οδηγίες της ΔΙΑΑΜΑΘ. Υποχρεούται επίσης, να τηρεί τα ΚΔΑΥ σε άριστη κατάσταση μεριμνώντας για την υγιεινή και την καθαριότητα όλων των χώρων τους. Προς τούτο, με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε καθημερινή βάση να συντηρούνται από πλευράς υγιεινής και καθαριότητος τα ΚΔΑΥ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άριστο επίπεδο υπηρεσιών, υγιεινής και ασφάλειας.

Απαγορεύεται η παρουσία τρίτων στα ΚΔΑΥ, άσχετων προς τις εκτελούμενες εργασίες στη μονάδα και στον περιβάλλοντα χώρο. Επισκέπτες μπορούν να προσέρχονται μόνο κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης της ΔΙΑΑΜΑΘ. Άπαντες οι επισκέπτες θα καταγράφονται στο βιβλίο επισκεπτών. Η ευθύνη για την είσοδο, παραμονή και έξοδο των επισκεπτών στους χώρους θα ανήκει στον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Απαγορεύεται η παραλαβή και διαλογή υλικού άλλου εκτός από εκείνο που μεταφέρεται από τα προγραμματισμένα δρομολόγια των οχημάτων συλλογής των κάδων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή ενημέρωση και συμφωνία της ΔΙΑΑΜΑΘ.

Απαγορεύεται η αποθήκευση των δευτερογενών υλικών στα ΚΔΑΥ, σε χώρο που δύναται να προκαλέσει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΥ και στην ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση ενός πλήρους φορτίου/φορτηγού από ανακτώμενα υλικά (π.χ. φορτηγό με φορτίο περίπου 20 τόνων χαρτιού κλπ.), αυτά θα πρέπει απομακρύνονται από το εκάστοτε ΚΔΑΥ και να διατίθενται στην αγορά.

 

Απαιτούμενο Προσωπικό

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια παροχής τους. Ο αριθμός των εργαζομένων για κάθε εργασία θα πρέπει να είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκειά της και οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται με αυτές θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τη σχετική εμπειρία και τα κατάλληλα και κατά νόμο προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και προϋπηρεσία.

 

Υποχρεώσεις ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

 1. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία με προσωπικό που θα διαθέσει ο ίδιος, με επιμέλεια και προσοχή, κατά τους κανόνες της σχετικής τεχνικής και επιστήμης, ακολουθεί δε τον κατά την κρίση του προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεσή του, λαμβάνοντας υπόψιν τις προδιαγραφές που τίθενται στα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας των ΚΔΑΥ καθώς και στα στοιχεία (μελέτες, σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια κλπ.) που τίθενται εις γνώση του από τη ΔΙΑΑΜΑΘ και αφορούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις της. Αντιστοίχως, η ΔΙΑΑΜΑΘ παρέχει στον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, έγκαιρα, αιτούμενα στοιχεία, οδηγίες, εξηγήσεις, διευκρινήσεις κλπ. που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας του και γενικότερα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες θα διευκόλυναν το έργο του.
 2. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ έχει την υποχρέωση να είναι πάντοτε εφοδιασμένος με τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές άδειες για την εκτέλεση από αυτόν των αναφερομένων εργασιών.
 3. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, θα συναλλάσσεται με τους τρίτους και το προσωπικό του με το δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό αναπτύσσοντας ελεύθερα την εμπορική του δραστηριότητα κατά τη δική του κρίση και ευχέρεια αναλαμβάνοντας κάθε επιχειρηματικό κίνδυνο, και κατά συνέπεια η ΔΙΑΑΜΑΘ δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ούτε έναντι τρίτων ιδιωτών ή Δημοσίων Αρχών, ούτε έχει το δικαίωμα ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ να δεσμεύει τη ΔΙΑΑΜΑΘ με οποιονδήποτε τρόπο έναντι των τρίτων.
 4. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχολήσει στην παροχή της υπηρεσίας, υπέχων έναντί του όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη κατά τις διατάξεις της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με τις κείμενες διατάξεις του νόμου ιδίως σε σχέση με την αμοιβή και ασφάλιση του προσωπικού του, που διατίθεται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ευθυνόμενος αποκλειστικά έναντι της ΔΙΑΑΜΑΘ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης της καθώς και έναντι των Δημοσίων και άλλων Αρχών για την παραβίαση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ εγγυάται στην ΔΙΑΑΜΑΘ και φέρει κάθε ευθύνη έναντί της, ότι αυτοί διαθέτουν τις κατά νόμο απαιτούμενες και ισχύουσες καθ’ όλον το χρόνο της απασχόλησής τους στο έργο νόμιμες άδειες παραμονής στη χώρα και εργασίας. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ είναι επιπλέον υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων και κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων που θα απασχοληθούν, κατά την κείμενη νομοθεσία, ευθυνόμενος αποκλειστικά για κάθε βλάβη ή τυχόν ατύχημα εις βάρος τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας διαθέτοντας κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του όπως ωτοασπίδες, μάσκες, κράνη, γάντια εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας, φόρμα εργασίας, κατάλληλη σήμανση κλπ.
 5. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού του στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΙΑΑΜΑΘ.
 6. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ, δεν έχει το δικαίωμα να υποκαταστήσει στην ιδιότητα του, άλλο πρόσωπο στην παροχή της υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, φέρει την απόλυτη ευθύνη για την καλή εκτέλεσή της. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ΔΙΑΑΜΑΘ.
 7. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ οφείλει πλήρη εχεμύθεια για κάθε τι που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, σχετικό με αυτήν και τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις της ΔΙΑΑΜΑΘ στις οποίες αυτή παρέχεται, όπως και κάθε είδους στοιχεία και σχετικά δεδομένα προσώπων, που περιέρχονται σε γνώση της, μη αποκαλύπτουσα αυτά σε τρίτους, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα κοινοποιηθούν από το προσωπικό ή τους συνεργάτες της. Τυχόν παράβαση της υποχρεώσεώς της αυτής την καθιστά αποκλειστικώς υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε εξ’ αυτής ζημία ή βλάβη, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης της ΔΙΑΑΜΑΘ ή τρίτων προσώπων.
 8. Οι υπεύθυνοι των αρμόδιων τμημάτων της ΔΙΑΑΜΑΘ, είναι δυνατό να προβαίνουν σε ελέγχους των χώρων εργασίας, να προτείνουν τη λήψη μέτρων ή και την αντικατάσταση ατόμων εφόσον το προσωπικό του αναδόχου όπου απασχολείται, θεωρείται ακατάλληλο διότι δεν τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής ή δημιουργεί προβλήματα στους αντίστοιχους χώρους αλλά και στους λοιπούς εργαζομένους και επισκέπτες στους χώρους εργασίας.
 9. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ με τη λήξη του χρόνου διάρκειας της σύμβασης θα αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.
 10. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ευθύνεται έναντι της ΔΙΑΑΑΜΘ και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής της βλάβης, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που προέρχονται από την ανάληψη της υπηρεσίας.

 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Για το σκοπό της λειτουργίας της παρούσης υπηρεσίας παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου καθώς και απρόσκοπτη χρήση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων τους, όπως παρουσιάζονται ακολούθως.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Κομοτηνής περιλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση ΚΔΑΥ δυναμικότητας 20.000 tons/yr, για 5ήμερη και 6ωρη λειτουργία, δηλαδή μέση ημερήσια δυναμικότητα 77 tons/d (ή 13 tons/h) και μέγιστη ωριαία δυναμικότητα 20 tons/h.
 • Εσωτερικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης σύμμεικτων ανακυκλώσιμων υλικών για την εξυπηρέτηση της ημερήσιας λειτουργίας.
 • Πρόσβαση στην πλατεία υποδοχής σύμμεικτων ανακυκλώσιμων μέσω ηλεκτροκίνητης θύρας με αυτοματισμό για την ταχεία πρόσβαση των οχημάτων και κατάλληλων διαστάσεων για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών οχημάτων μεταφοράς υλικών.
 • Αλυσομεταφορέα δοσομέτρησης υλικών μετά της χοάνης τροφοδοσίας, προς τη μονάδα χειροδιαλογής.
 • Μονάδα χειροδιαλογής ανακυκλώσιμων υλικών με 10 θέσεις εργασίας, αποτελούμενη από υπερυψωμένο ταινιόδρομο χειροδιαλογής και τους κάδους διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Τα άχρηστα θα συλλέγονται σε container εξωτερικά του κτιρίου.
 • Μαγνητικός διαχωριστής για την ανάκτηση των σιδηρούχων μετάλλων με παραλαβή τους σε container εσωτερικά του κτιρίου και ηλεκτροκίνητη θύρα για την εξαγωγή του container.
 • Χώρος τελικής επεξεργασίας διαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών με διάταξη συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Ζυγιστική διάταξη δεμάτων δυναμικότητας 2 tons.
 • Διατάξεις απαγωγής του βεβαρημένου αέρα του κτιρίου και διάταξη σακόφιλτρου.
 • Παροχή πεπιεσμένου αέρα περιμετρικά του κτιρίου.
 • Χώροι υποδομής (γραφεία, w/c, αποδυτήρια, εστίαση προσωπικού και θάλαμος πινάκων).
 • Ζυγιστική διάταξη ελάχιστου μήκους 18m και φυλάκιο – ζυγιστήριο, δυναμικότητας 70 τόνων.
 • Διαμόρφωση ενός βασικού επιπέδου της εγκατάστασης και χωροθέτηση του κτιρίου διαλογής στο μέσον αυτού προκειμένου να εξασφαλίζεται άνετη πρόσβαση από όλες τις πλευρές.
 • Διαμόρφωση χώρου για στάθμευση συρμών, αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών σε containers και στάθμευσης οχημάτων προσωπικού λειτουργίας και επισκεπτών.

Επιπλέον περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες τεχνικές εγκαταστάσεις:

 • Ανισόπεδο Επίπεδο για τη μεταφόρτωση
 • Δύο (2) μεταλλικές χοάνες φόρτωσης
 • Περίφραξη
 • Ασφαλτοστρωμένο εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Ηλεκτροφωτισμός
 • Σηπτική (στεγανή) δεξαμενή
 • Πυροσβεστικός σταθμός
 • Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας.

Στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής παρέχεται ο εξής μηχανολογικός εξοπλισμός:

 • Πρέσα δεματοποίησης απορριμμάτων (χειροκίνητης τροφοδοσίας). Η πρέσα δεματοποίησης είναι οριζόντιας προώθησης, τύπου «καναλιού» και έχει θεωρητική απόδοση τουλάχιστον 150m3/h, με μέγιστο πλάτος καναλιού περί τα 1100mm και μέγιστο ύψος καναλιού περί τα 700mm. Η ικανότητα δεματοποίησης είναι τουλάχιστον 4t/h για εισερχόμενο υλικό με πυκνότητα 35kg/m3 και 6t/h για μικτά ανακυκλώσιμα με πυκνότητα τουλάχιστον 60kg/m3. Για ήδη διαχωρισμένα υλικά τουλάχιστον 9.5t/h για πυκνότητα εισερχομένων 100kg/m3. Το δέσιμο των δεμάτων γίνεται αυτόματα με τουλάχιστον 4 μεταλλικά σύρματα. Η δύναμη συμπίεσης είναι τουλάχιστον 500kN, και ο χρόνος κύκλου εργασίας δεν υπερβαίνει τα 25sec. Η χωρητικότητα του χώρου συμπίεσης είναι περίπου 1m3. Επίσης διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας ύψους μικρότερου των 2.200mm, ώστε να φορτώνεται με ελαστικοφόρο φορτωτή. Η λειτουργία του δεματοποιητή είναι ηλεκτροϋδραυλική. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ τουλάχιστον 22kW. Συγκεκριμένα, ο τύπος της πρέσας δεματοποίησης απορριμμάτων είναι PRESTO-HPK-50BSK.
 • Ελαστικοφόρο όχημα φορτωτής. Ο ελαστικοφόρος φορτωτής διαθέτει πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ελάχιστης ιπποδύναμης 60 hp. Το μηχάνημα είναι αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο. Ο τύπος είναι τροχοφόρος μικρός φορτωτής CATERPILLAR 236B Series 3.
 • Περονοφόρο όχημα. Το περονοφόρο όχημα είναι πετρελαιοκίνητο, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ελάχιστης καθαρής ιπποδύναμης 38kW. Το όχημα είναι αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο με θέση καθιστού χειριστή. Ο τύπος είναι περονοφόρο CATERRPILLAR DP35N, ανυψωτικής ικανότητας 3500kg σε απόσταση του κέντρου βάρους του φορτίου από την πλάτη των περόνων 500mm, με αρπάγη Rotating Bale Clamp της εταιρείας KAUP τύπου 3Τ453.
 • Δύο (2) containers, για τη συλλογή των σιδηρούχων και των άχρηστων, διαστάσεων 6,0x2,5x1,5m.

Στην περίπτωση που η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης του ΚΔΑΥ Κομοτηνής απαιτήσει επιπλέον εξοπλισμό, ο ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και διάθεσή του για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου περιλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση ΚΔΑΥ δυναμικότητας 20.000 tons/yr, για 5ήμερη και 6ωρη λειτουργία, δηλαδή μέση ημερήσια δυναμικότητα 77 tons/d (ή 13 tons/h) και μέγιστη ωριαία δυναμικότητα 20 tons/h.
 • Εσωτερικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης σύμμεικτων ανακυκλώσιμων υλικών για την εξυπηρέτηση της ημερήσιας λειτουργίας.
 • Πρόσβαση στην πλατεία υποδοχής σύμμεικτων ανακυκλώσιμων μέσω ηλεκτροκίνητης θύρας με αυτοματισμό για την ταχεία πρόσβαση των οχημάτων και κατάλληλων διαστάσεων για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών οχημάτων μεταφοράς υλικών.
 • Αλυσομεταφορέας δοσομέτρησης υλικών μετά της χοάνης τροφοδοσίας, προς τη μονάδα χειροδιαλογής.
 • Μονάδα χειροδιαλογής ανακυκλώσιμων υλικών με 10 θέσεις εργασίας, αποτελούμενη από υπερυψωμένο ταινιόδρομο χειροδιαλογής και τους κάδους διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Τα άχρηστα θα συλλέγονται σε container.
 • Μαγνητικός διαχωριστής για την ανάκτηση των σιδηρούχων μετάλλων με παραλαβή τους σε container εσωτερικά του κτιρίου και ηλεκτροκίνητη θύρα για την εξαγωγή του container.
 • Χώρος τελικής επεξεργασίας διαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών με διάταξη συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Ζυγιστική διάταξη δεμάτων δυναμικότητας 2 tons.
 • Διατάξεις απαγωγής του βεβαρημένου αέρα του κτιρίου και διάταξη σακόφιλτρου.
 • Παροχή πεπιεσμένου αέρα περιμετρικά του κτιρίου.
 • Χώροι υποδομής (γραφεία, w/c, αποδυτήρια, εστίαση προσωπικού και θάλαμος πινάκων).
 • Ζυγιστική διάταξη ελάχιστου μήκους 18m και φυλάκιο – ζυγιστήριο, δυναμικότητας 70 τόνων.
 • Διαμόρφωση ενός βασικού επιπέδου της εγκατάστασης και χωροθέτηση του κτιρίου διαλογής στο μέσον αυτού προκειμένου να εξασφαλίζεται άνετη πρόσβαση από όλες τις πλευρές.
 • Διαμόρφωση χώρου για στάθμευση συρμών, αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών σε containers και στάθμευσης οχημάτων προσωπικού λειτουργίας και επισκεπτών.

Επιπλέον περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες τεχνικές εγκαταστάσεις:

 • Ανισόπεδο Επίπεδο για τη μεταφόρτωση
 • Δύο (2) μεταλλικές χοάνες φόρτωσης
 • Περίφραξη
 • Ασφαλτοστρωμένο εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Ηλεκτροφωτισμός
 • Σηπτική (στεγανή) δεξαμενή
 • Πυροσβεστικός σταθμός
 • Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας.

Στο ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου παρέχεται ο εξής μηχανολογικός εξοπλισμός:

 • Πρέσα δεματοποίησης απορριμμάτων (χειροκίνητης τροφοδοσίας). Η πρέσα δεματοποίησης είναι οριζόντιας προώθησης, τύπου «καναλιού» και έχει θεωρητική απόδοση τουλάχιστον 150 m3/h, με μέγιστο πλάτος καναλιού περί τα 1100 mm και μέγιστο ύψος καναλιού περί τα 700 mm. Η ικανότητα δεματοποίησης είναι τουλάχιστον 4 t/h για εισερχόμενο υλικό με πυκνότητα 35 kg/m3 και 6 t/h για μικτά ανακυκλώσιμα με πυκνότητα τουλάχιστον 60 kg/m3. Για ήδη διαχωρισμένα υλικά τουλάχιστον 9,5 t/h για πυκνότητα εισερχομένων 100 kg/m3. Το δέσιμο των δεμάτων γίνεται αυτόματα με τουλάχιστον 4 μεταλλικά σύρματα. Η δύναμη συμπίεσης είναι τουλάχιστον 500 kN, και ο χρόνος κύκλου εργασίας δεν υπερβαίνει τα 25 s. Η χωρητικότητα του χώρου συμπίεσης είναι περίπου 1 m3. Επίσης διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας ύψους μικρότερου των 2.200 mm, ώστε να φορτώνεται με ελαστικοφόρο φορτωτή. Η λειτουργία του δεματοποιητή είναι ηλεκτροϋδραυλική. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ τουλάχιστον 22 kW. Συγκεκριμένα, ο τύπος της πρέσας δεματοποίησης απορριμμάτων είναι PRESTO-HPK-50BSK.
 • Ελαστικοφόρο όχημα φορτωτής. Ο ελαστικοφόρος φορτωτής διαθέτει πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ελάχιστης ιπποδύναμης 60 hp. Το μηχάνημα είναι αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο. Ο τύπος είναι τροχοφόρος μικρός φορτωτής CATERPILLAR 236B Series 3.
 • Περονοφόρο όχημα. Το περονοφόρο όχημα είναι πετρελαιοκίνητο, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ελάχιστης καθαρής ιπποδύναμης 38 kW. Το όχημα είναι αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο με θέση καθιστού χειριστή. Ο τύπος είναι περονοφόρο CATERRPILLAR DP35N, ανυψωτικής ικανότητας 3500kg σε απόσταση του κέντρου βάρους του φορτίου από την πλάτη των περόνων 500 mm, με αρπάγη Rotating Bale Clamp της εταιρείας KAUP τύπου 3Τ453.
 • Κλωβοί συλλογής υλικών. Οι κλωβοί (κάδοι) για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών κατά τη διαδικασία της διαλογής είναι 24. Είκοσι (20) κάδοι για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και άχρηστων, χωρητικότητας 2 κυβικών, με τοιχώματα από μεταλλικό πλέγμα και τέσσερις (4) κάδοι για την αποθήκευση του διαχωρισμένου γυαλιού, χωρητικότητας 2 κυβικών, με τοιχώματα από μεταλλικά ελάσματα. Επίσης δύο (2) containers, για τη συλλογή των σιδηρούχων και των άχρηστων, διαστάσεων 6,0x2,5x1,5m.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λειτουργία με κατάλληλο ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου, αναλαμβάνοντας και το κόστος προμήθειας των καυσίμων και της συντήρησης αυτού.

Στην περίπτωση που η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου και της ανάπτυξης δικτύου χωριστής συλλογής για χαρτί/χαρτόνι στους Δήμους του βορείου Έβρου απαιτήσει επιπλέον εξοπλισμό, ο ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και διάθεσή του για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Επιπλέον προς υποστήριξη των αποκομιδών ανακύκλωσης παρέχονται από τη ΔΙΑΑΜΑΘ δύο δορυφορικά απορριμματοφόρα οχήματα των 6m3 χωρίς συμπίεση τύπου IVECO Daily. Ο κατασκευαστής του κάθε οχήματος είναι η εταιρεία IVECO Spa και ο τύπος IVECO DAILY 65C15 με μεικτό φορτίο 6.500 kg και βάρος ωφέλιμου φορτίου ίσο με 1.875 kg. Ο ωφέλιμος όγκος του κάθε οχήματος είναι 6.000 lt.

Οι αριθμοί πλαισίων και κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων παρατίθενται στη συνέχεια:

α/α

Αριθμ. Κυκλοφορίας

Αριθμ. Πλαισίου Οχήματος Συλλογής / Μεταφοράς

1

ΚΥ 8700

ZCFC65A2005785293

2

ΚΥ 8703

ZCFC65A2005774126

 

 

 

Προδιαγραφές Ανακτώμενων Υλικών.

Τα ανακτώμενα υλικά πρέπει να έχουν τις εξής ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές:

 • Ποσοστό προσμείξεων στο Χαρτί/Χαρτόνι συσκευασίας (εξαιρουμένης της υγρασίας και του σύρματος του δέματος): <1% κατά βάρος.

 

ΓΕΝΙΚΑ

 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Κομοτηνής απαιτείται να καλύπτει τις ανάγκες διαλογής και δεματοποίησης των αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού που θα εισέρχονται στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής διαμέσου του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού που αναπτύσσεται στην ΠΕ Ροδόπης.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου απαιτείται να καλύπτει τις ανάγκες διαλογής και δεματοποίησης των αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού που θα εισέρχονται στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου διαμέσου του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού που αναπτύσσεται στο βόρειο Έβρο.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Κομοτηνής δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ταυτόχρονη λειτουργία της ζύγισης των απορριμματοφόρων οχημάτων με σύμμεικτα ΑΣΑ των Δήμων της ΠΕ Ροδόπης αλλά και τη μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών από τα συστήματα συλλογής τόσο των σύμμεικτων ΑΣΑ όσο και των αποβλήτων συσκευασίας του μπλε κάδου που πραγματοποιείται στον γειτνιάζοντα χώρο του ΣΜΑ Κομοτηνής.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου δε θα πρέπει να επηρεάζει την ταυτόχρονη λειτουργία της ζύγισης των απορριμματοφόρων οχημάτων με σύμμεικτα ΑΣΑ του Δήμου Διδυμοτείχου αλλά και τη μεταφόρτωση υλικών από τα συστήματα συλλογής τόσο των σύμμεικτων ΑΣΑ όσο και των αποβλήτων συσκευασίας του μπλε κάδου που πραγματοποιείται στον γειτνιάζοντα χώρο του ΣΜΑ Διδυμοτείχου.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου απαιτείται να είναι κατάλληλη για την επεξεργασία των διαφόρων αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού και απορριμμάτων από αστικές περιοχές και οικισμούς, εμπορικά καταστήματα και βιοτεχνίες, κλπ., όπως αυτά προέρχονται από τη συγκομιδή τους με τα συνήθη οχήματα αποκομιδής και θα προέρχονται από το δίκτυο χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού.
 • Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους αυτών των εγκαταστάσεων, που τίθενται υπόψη του ενδιαφερομένου. Από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να παράγονται οχλήσεις προς το περιβάλλον από υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, σκόνη, θόρυβο και οσμές. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνά για την αποτροπή των εν λόγω οχλήσεων.
 • Στην προσφορά του ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 • Στην προσφορά του ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας του προσωπικού και των επισκεπτών του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 • Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της λειτουργίας Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. Στην προσφορά του ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι διαθέτει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της λειτουργίας Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 • Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, δύναται να προχωρήσει σε βελτιώσεις της εγκατάστασης που υπηρετούν τη βέλτιστη λειτουργία της.

Η τεχνική και οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάπτουν σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος πιστοποιητικά:

 1. σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία,
 2. μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
 3. τελευταίος ισολογισμός (2019),
 4. πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα,
 5. πρόσφατη φορολογική ενημερότητα,
 6. αντίγραφο της άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
 7. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα,
 8. υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της λειτουργίας Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 9. υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.
 10. υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας του προσωπικού και των επισκεπτών του ΚΔΑΥ Κομοτηνής και του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του ενδιαφερομένου ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από αυτόν, των οριζόμενων τεχνικών απαιτήσεων και ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δε ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης με εκείνον εκ των ενδιαφερομένων που θα επιλεγεί.

Η ΔΙΑΑΜΑΘ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει την παρούσα πρόσκληση.

Επισυνάπτεται προς συμπλήρωση έντυπη φόρμα οικονομικής προσφοράς των ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί, να προστεθεί ημερομηνία, ονοματεπώνυμο και υπογραφή ή/και σφραγίδα και να επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

 

 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ - ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) χωρίς ΦΠΑ

Ενδεικτικός ΠΥ (χωρίς ΦΠΑ) (€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΠΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)=(δ)χ(ε)

(ζ)

(η)=(δ)*(ζ)

(θ)

1

Λειτουργία Και Εκμετάλλευση ΚΔΑΥ Κομοτηνής και ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου – Λειτουργία Και Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Για Χαρτί/Χαρτόνι Στην ΠΕ Ροδόπης Και Στους Δήμους του Βορείου Έβρου

 

Τόνοι χαρτιού/χαρτονιού που ανακτώνται ανά έτος

470

15,00 €

7.050,00 €

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

7.050,00

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

1.692,00 €

 

 

 

 

 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α.

8.742,00 €

 

 

 

 

 

(ημερομηνία)

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)

 

 

Επισυνάπτονται οι θέσεις των ενεργών σημείων (Δήμοι Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών και Αρριανών) και προκαθορισμένων σημείων ενδιαφέροντος (Δήμος Ιάσμου) στην ΠΕ Ροδόπης με μπλε κάδους με κίτρινο καπάκι. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των σημείων ενδιαφέροντος των μελετών και ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να καλύψει τις απαιτήσεις/οδηγίες για ανάπτυξη που θα δοθούν περαιτέρω από τη ΔΙΑΑΜΑΘ.

Επισυνάπτονται επίσης οι αρχικές μελέτες «Δίκτυο χωριστής συλλογής για χαρτί/χαρτόνι: καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος προς τοποθέτηση κίτρινων κάδων για εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο Ορεστιάδας» και «Δίκτυο χωριστής συλλογής για χαρτί / χαρτόνι: καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος προς τοποθέτηση κίτρινων κάδων για εφαρμογή προγράμματος στο Δήμο Διδυμοτείχου». Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη καταγραφή (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017) το δίκτυο αριθμεί 28 σημεία/κάδους στο Δήμο Διδυμοτείχου και 79 κάδους/σημεία στο Δήμο Ορεστιάδας. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των σημείων ενδιαφέροντος των μελετών και ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να καλύψει τις απαιτήσεις/οδηγίες για ανάπτυξη που θα δοθούν περαιτέρω από τη ΔΙΑΑΜΑΘ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης (Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή, 69132) είτε με αλληλογραφία είτε προσωπικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 25310 81400 & 25310 81690, από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Εμμανουήλ Τσέπελης