ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πέμ 12 Νοε 2020

 

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

12 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.:

12141

 

 

Ταχ.  Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 6  69132 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531081400
Fax: 2531081694
E-mail: info@diaamath.gr
web: www.diaamath.gr

 

 

 

         
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο:

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΔΑΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 16/2020) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΔΑΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», με διάρκεια 3 μηνών, εκτιμώμενης αξίας 26.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 32.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

Είδος αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας ΑΜΘ

Οδός:                     ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ταχ. Κωδ.:              69132

Τηλ.:                      25310 81400, 81690

Telefax:                  25310 81694

E-mail:                    info@diaamath.gr

Ιστοσελίδα:             www.diaamath.gr

Κωδικός NUTS:         EL513

 

2. Κωδικός CPV:

[45259000-7] Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

 

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης:

EL511.

 

4. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη, στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.diaamath.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης από τα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου και να αποκατασταθούν οι ζημιές και φθορές που έχουν προκληθεί από άγνωστους στη διάρκεια των χρόνων.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές:

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

8. Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια της επιτροπής την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

 

9. Παραλαβή προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26-11-2020, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες (180 ημέρες) από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:

Ελληνική.

 

12. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

 

13. Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

14. Εγγυήσεις:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

15. Ενστάσεις:

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

16. Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

 

Εμμανουήλ Τσέπελης