ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

7193

 

 

Ταχ.  Δ/νση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6,  69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο 25310 81400, 81690
Telefax: 25310 81694
E-mail: info@diaamath.gr
Ιστοσελίδα:  www.diaamath.gr
   
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Διαμόρφωση Γηπέδου Εγκατάστασης Μονάδας Μηχανικής Διαλογής»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Γηπέδου Εγκατάστασης Μονάδας Μηχανικής Διαλογής», εκτιμώμενου προϋπολογισμού αξίας 58.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 72.540,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και αναλύεται σε:

  • Δαπάνη Εργασιών 42.675,00 Ευρώ.
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) 7.681,50 Ευρώ
  • Απρόβλεπτα 7.553,48 Ευρώ (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.3.(α) του Ν. 4412/2016.
  • Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 590,02 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 14.040,00€.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

Είδος αναθέτουσας αρχής: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ      

Οδός:  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ταχ.Κωδ.:  69132
Τηλ.:  25310 81400, 81690
Telefax: 25310 81694
E-mail: info@diaamath.gr
Ιστοσελίδα:  www.diaamath.gr
Κωδικός NUTS:  EL514

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη, στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στα έγγραφά της στο www.diaamath.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης από τα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 45112700-2 Εργασίες Διαμόρφωσης Τοπίου

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL514.

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο αφορά τη διαμόρφωση γηπέδου 5 στρεμμάτων ώστε να εγκατασταθεί η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής της Δράμας. Για να διαμορφωθεί κατάλληλα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, κατ’ εκτίμηση, σε ποσοστό 88% και σε βραχώδες, κατ’ εκτίμηση, σε ποσοστό 12% και στη συνέχεια, επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Χρόνος προθεσμίας και εκτέλεσης του έργου: 90 ημέρες (3 μήνες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που Δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, Α1 τάξης και άνω.

 

9. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 18-01-2018, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες.

 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 

12. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4832/04.02.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ/κης Ανασυγκρότησης, Γενική Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης, έχει εγκριθεί επιχορήγηση ύψους 1.000.000,00 € (Α/Α 7, ΚΩΔ. 55202) με δικαιούχο το Δήμο Δράμας.

 

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία: