ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

7 Μαρτίου 2018

Αρ. Πρωτ.:

7497

 

 

 

 

Ταχ.  Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 6  69132 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531081400
Fax: 2531081694
E-mail: info@diaamath.gr
web: www.diaamath.gr

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο:

«Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών των ΟΤΑ της ΠΕ Ροδόπης από το ΣΜΑ Κομοτηνής στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 11/2017) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών των ΟΤΑ της ΠΕ Ροδόπης από το ΣΜΑ Κομοτηνής στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης», που αφορά στο έτος 2018 με διάρκεια 12 μηνών, εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 47.616,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

Είδος αναθέτουσας αρχής: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

Οδός:                     ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ταχ.Κωδ.:               69132

Τηλ.:                      25310 81400, 81690

Telefax:                  25310 81694

E-mail:                             info@diaamath.gr

Ιστοσελίδα:             www.diaamath.gr

Κωδικός NUTS:        EL513

 

2. Κωδικός CPV: [90512000-9] Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων

 

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513.

 

4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη, στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στα έγγραφά της στο www.diaamath.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης από τα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο είναι η λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κομοτηνής (κείμενου στη θέση «Παλαιά Χωματερή Δήμου Κομοτηνής» της κτηματικής περιοχής Κάλχαντος του Δήμου Κομοτηνής) καθώς και η διαχείριση (μεταφόρτωση - μεταφορά) των παραγόμενων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων των Δήμων της ΠΕ Ροδόπης εξυπηρετούμενων από το ΣΜΑ Κομοτηνής στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Αλεξανδρούπολης, (κείμενο στη θέση «Μαυρότοπος» της αγροτικής περιοχής Ποτάμου του Δήμου Αλεξανδρούπολης), συμπεριλαμβανομένης της τακτικής (ημερήσιας) μεταφοράς του συνολικού υπολείμματος επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών από το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης, στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που ασκούν σχετικό επάγγελμα και διαθέτουν άδεια διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

 

8. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια της επιτροπής την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

 

9. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 19-03-2018, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες (180 ημέρες) από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

 

13. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

 

14. Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

15. Ενστάσεις: Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία: