Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Υπηρεσίας με Τίτλο “Λειτουργία Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας”

Τετ 27 Ιουλ 2016

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. – Περιφερειακός ΦοΔΙΣΑ ΠΑΜΘ

Ν. Πλαστήρα 6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. 2531081400, Fax: 2531081694, email:info@diaamath.gr

 

Κομοτηνή,

27 Ιουλίου 2016

 

Αρ. Πρωτ.:

5449

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Λειτουργία Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας”. Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης απορριμμάτων (CPV 90514000-3) που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά εργασίες χειροδιαλογής, εργασίες λειτουργίας μηχανημάτων έργου (ανυψωτικό/περονοφόρο, φορτωτής, πρέσα, κ.λπ.) και λοιπών εργασιών (καθαριότητας χώρων, συλλογής μικροαπορριμμάτων κ.λπ.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα της Προκήρυξης και στα λοιπά συμβατικά τεύχη για τη λειτουργία της ΤΜΔΑ Δράμας για χρονικό διάστημα 12 μηνών και μέχρι την εξάντληση του αριθμού 5.980 ημερομισθίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατό Ευρώ (269.100,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 29/07/2016 και η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών η 10/08/2016 και ώρα 12:00:00μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/09/2016 και ώρα 17:00:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στη δημοπρασία δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν το εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα σχετικό με τις ζητούμενες υπηρεσίες, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157 Ν4281/2014) και σύμφωνα με το άρθρο 13 της προκήρυξης.

Η Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιες και μία εβδομαδιαία οι οποίες έχουν την έδρα τους στο νομό Δράμας, όπου θα λάβει χώρα η υπηρεσία σύμφωνα με το αντικείμενο της προκήρυξης, θα αναρτηθεί στα γραφεία του ΦΟΔιΣΑ (Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή), στο τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στην ιστοσελίδα του ΦΟΔιΣΑ (www.diaamath.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ΦοΔιΣΑ, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά θα παρακρατηθούν από την αμοιβή του υποψηφίου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος (άρθρο 3 παρ. Α1 και παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3548/07).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και από την ιστοσελίδα του ΦΟΔΙΣΑ www.diaamath.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες από τα γραφεία του ΦΟΔΙΣΑ Ν. Πλαστήρα 6, 69132, Κομοτηνή και από το τηλέφωνο 25310 81400.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

Μαμσάκος Χριστόδουλος