ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παρ 15 Ιαν 2021

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 15/01/2021

Αρ. πρωτ.: 12397

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 42.444.897,66 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με την άσκηση του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης για τη λειτουργία της Μονάδας για έξι επιπλέον έτη, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 54.151.326,12 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Η/Μ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

CPV:

45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων).

90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων).

 

2. Αντικείμενο του έργου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας (ΜΕΑ) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Καβάλα, με δυναμικότητα 46.875 τόνους/έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και 5.957 τόνους/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα καθώς επίσης και την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ). Περιλαμβάνεται επίσης η κανονική λειτουργία της μονάδας διάρκειας έξι (6) ετών. Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

 

3. Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5037440.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός της Σ.Α. της Πράξης είναι 2019ΣΕ27510105 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και ίδιους πόρους, η λειτουργία της μονάδας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενώ το τμήμα της παραγωγής ενέργειας με κρατική ενίσχυση και χρηματοδότηση του αναδόχου.

 

4. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16.

 

5. Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 13.2 & 24.4 της Διακήρυξης.

 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Η/Μ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

7. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών / τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 26-02-2021 και ώρα 11:00 ήτοι την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr

15-01-2021

15-01-2021

22-02-2021

 

8. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (848.897,95 €). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 14 ΜΗΝΕΣ τουλάχιστον μέχρι 21-04-2022, η οποία απευθύνεται προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε ενενήντα έξι (96) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι εικοσιτέσσερις μήνες (24) αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία και στη δοκιμαστική λειτουργία (δεκαοκτώ μήνες αφορούν την κατασκευή και οι επόμενοι έξι μήνες δοκιμαστική λειτουργία) και οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία.

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

 

10. Παραλαβή τευχών: Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.diaamath.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 04-02-2021 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 16-02-2021.

 

11. Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και στο τηλέφωνο 2531081400, υπ. πληροφοριών Βογιατζής Γεώργιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 


Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

Εμμανουήλ Τσέπελης

Πρόεδρος Δ.Σ.