ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

2 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ.:

10629

 

 

 

Ταχ.  Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 6  69132 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531081400
Fax: 2531081694
E-mail: info@diaamath.gr
web: www.diaamath.gr
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ)»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ)» (ΑΔΑΜ: 20PROC006129054 2020-01-02) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.222.821,28 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης και 4.834.231,92 € χωρίς το ΦΠΑ 24% με το δικαίωμα προαίρεσης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), Οδός: Ν. Πλαστήρα 6, Ταχ. Κωδ.: 69132, Τηλ.: 2531081400, Telefax: 2531081694, E-mail: info@diaamath.gr , Ιστοσελίδα: www.diaamath.gr

 1. Κωδικός CPV: 90512000-9 (Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων).
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL51.
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα:
 • Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gr, Α/Α Συστήματος: 83710.

-    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ: www.diaamath.gr.

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
 3. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης.
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 31-12-2019 ημέρα Τρίτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 2019-182142).
 • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ: 07-01-2020 ημέρα Τρίτη.
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08-01-2020 ημέρα Τετάρτη.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: 06-02-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 83710.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμα έτος.
 5. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι ποσό ίσο με 64.456 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 6. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει (βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης).
 7. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
 8. Δημοσιεύσεις:

-    Η προκήρυξη της σύμβασης δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://ted.europa.eu).

-    Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

-    To συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (www.diaamath.gr).

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

 

Εμμανουήλ Τσέπελης