ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τρί 24 Σεπ 2019

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

23 Σεπτεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.:

10156

 

 

 

Ταχ.  Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 6  69132 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531081400
Fax: 2531081694
E-mail: info@diaamath.gr
web: www.diaamath.gr

 

         
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ» (ΑΔΑΜ: 19PROC005596105 2019-09-23) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 407.160,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), Οδός: Ν. Πλαστήρα 6, Ταχ.Κωδ.: 69132, Τηλ.: 2531081400, Telefax: 2531081694, E-mail: info@diaamath.gr , Ιστοσελίδα: www.diaamath.gr

 1. Κωδικός CPV: 90514000-3 (Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων).
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514.
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

-    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ: www.diaamath.gr.

-    Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gr.

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι Υπηρεσιών διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
 3. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης.
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 23-09-2019 ημέρα Δευτέρα (προσωρινός αριθμός αναφοράς 2019-131520 - 19PROC005595381 2019-09-23).
 • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ: 24-09-2019 ημέρα Τρίτη.
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00:00.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 31-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 79859

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5.800 ημερομίσθια από την υπογραφή της σύμβασης (περίπου για ένα έτος).
 5. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με 8.143,20 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 6. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει (βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης).
 7. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.
 8. Δημοσιεύσεις:

-    Η προκήρυξη της σύμβασης δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://ted.europa.eu).

-    Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

-    To συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (www.diaamath.gr).

-    Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε εφημερίδες.

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος