Περίληψη Προκήρυξης

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Κομοτηνή,

04 Δεκεμβρίου 2015

 

Αρ. Πρωτ.:

4637

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Λειτουργία Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας Έτους 2016”. Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της ΤΜΔΑ Δράμας για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (198.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Νικολάου Πλαστήρα 6, Κομοτηνή 69132, email: info@diaamath.gr, τηλ: 2531081400 και fax: 2531081694) σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Προκήρυξη Δημοπρασίας, 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, 4. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή στις 17-12-2015, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών και ώρα έναρξης του διαγωνισμού στις 11:00 π.μ.

Στη δημοπρασία δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν το εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα σχετικό με τις ζητούμενες υπηρεσίες, οι συνεταιρισμοί που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, καθώς και ενώσεις παρόχων υπηρεσιών καταθέτοντας τις προσφορές τους στην ελληνική γλώσσα στα γραφεία της Εταιρίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες οι οποίες έχουν την έδρα τους στο Νομό Δράμας, όπου θα λάβει χώρα η υπηρεσία, σύμφωνα με το αντικείμενο της προκήρυξης. H παρούσα θα αναρτηθεί επίσης στα γραφεία του ΦoΔιΣΑ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα www.diaamath.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ΦοΔιΣΑ, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατηθούν από την αμοιβή του υποψηφίου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος (άρθρο 3 παρ. Α1 και παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3548/07).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μόνο εγγράφως και ενυπογράφως ή με φαξ μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών (Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 14:00). Αντίγραφα των Τευχών Δημοπράτησης θα χορηγούνται έναντι καταβολής 40,00 Ευρώ (€) αυθημερόν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στη διεύθυνση Νικολάου Πλαστήρα 6, Κομοτηνή 69132, μέχρι την 16-12-2015 και ώρα 14.00 μ.μ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 25310 81400.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

Μαμσάκος Χριστόδουλος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ