Περίληψη Προκήρυξης

Τετ 30 Οκτ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης και της υλοποίησης του έργου “Pilot Operation of the municipal integrated solid waste management system”- “POMIS” του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013.

Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών σχετικές με την υλοποίηση των δράσεων 1.2 Συναντήσεις έργου,1.3 Διαχείριση του έργου (διαχείριση φυσικού, οικονομικού αντικειμένου του έργου) και 2.4 Διοργάνωση διασυνοριακών εργαστηρίων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας του εγκεκριμένου έργου POMIS, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων και εβδομήντα έξι ευρώ (48.076,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Νικολάου Πλαστήρα 6, Κομοτηνή 69100, email: info@diaamath.gr , τηλ: 2531081400 και fax: 2531081694) σύμφωνα με τα παρακάτω: Μέρος Α. Γενικοί και Ειδικοί Όροι, Ορισμοί και Γενικές Αρχές, Μέρος Β. Τεχνικές προδιαγραφές αντικειμένου διακήρυξης, Μέρος Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων, Μέρος Δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Μέρος Ε. Οικονομική Προσφορά, Παράρτημα Ι. Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών, Παράρτημα ΙΙ. Εγγυήσεις, Παράρτημα ΙΙΙ. Σχέδιο Σύμβασης και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή στις 20-11-2013, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης του διαγωνισμού και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 11:00 π.μ.

Στη δημοπρασία δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Οι υποψήφιοι καταθέτουν τις προσφορές τους στην ελληνική γλώσσα στα γραφεία της Εταιρίας.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου Ν.3548/07 και οι οποίες έχουν την έδρα τους στην ΠΕ Ροδόπης, όπου θα λάβει χώρα η υπηρεσία, σύμφωνα με το αντικείμενο της προκήρυξης, ήτοι στις εφημερίδες «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» και «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ». H παρούσα θα αναρτηθεί επίσης στα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα www.diaamath.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του υποψηφίου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος (άρθρο 3 παρ. Α1 και παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3548/07).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μόνο εγγράφως και ενυπογράφως ή με φαξ μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών (Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013, ώρα 14:00). Αντίγραφα των Τευχών Δημοπράτησης θα χορηγούνται έναντι αντικαταβολής 50,00 Ευρώ (€) αυθημερόν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στη διεύθυνση Νικολάου Πλαστήρα 6, Κομοτηνή 69100, μέχρι την 14-11-2013 και ώρα 14.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 25310 81400.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Κυριάκος Χαρακίδης