Περίληψη Διακήρυξης

Τετ 17 Φεβ 2016

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Κομοτηνή,

17 Φεβρουαρίου 2016

 

Αρ. Πρωτ.:

4874

 

Ταχ. Δ/νση:

 

Τηλέφωνο:

Fax:

E-mail:

web:

Πληροφορ.:

Ν. Πλαστήρα 6

69132 Κομοτηνή

2531081400

2531081694

info@diaamath.gr

www.diaamath.gr

Γ. Βογιατζής

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

         

 

 

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τις αριθμ. 99-4/25-11-2015 & 102/28-1-2016 αποφάσεις του Δ.Σ. διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο Επεξεργασία Στραγγιδίων ΧΥΤΑ Καβάλας.
 2. Από την παρούσα διακήρυξη προβλέπεται η υπογραφή μίας (1) σύμβασης. Ειδικότερα το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος, αφορά την παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία των παραγόμενων στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Καβάλας για χρονικό διάστημα 12 μηνών και με δικαίωμα παράτασης 12 μήνες.
 3. Η αρχική εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 660.000,00€ πλέον ΦΠΑ για 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης επιπλέον 12 μηνών με επιπλέον προϋπολογισμό 660.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού της σύμβασης ανέρχεται σε 1.320.000,00€.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί του συνολικού προεκτιμώμενου προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ανερχόμενης σε 26.400,00€.
 5. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα 90 ημερών από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 120 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και τη λοιπή σχετική Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών που διέπει το διαγωνισμό.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Θα πρέπει επίσης οι υποψήφιοι να πληρούν τους όρους που καθορίζονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη.
 7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (Ν. Πλαστήρα 6, 69132 Κομοτηνή, e-mail:
  info@diaamath.gr, τηλ.: 2531081400 και fax: 2531081694).
 8. Αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού θα διατίθενται από την παραπάνω υπηρεσία (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, Ν. Πλαστήρα 6, 69132 Κομοτηνή, τηλ 2531081400) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλους τους ενδιαφερομένους μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2016, ώρα 14:00 από τα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ με την καταβολή ποσού σαράντα Ευρώ (40,00 €).
 9. Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού θα διατίθενται με την υποχρεωτική συμπλήρωση σχετικού εντύπου με τα στοιχεία του κάθε ενδιαφερόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email). Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλάβουν τα ανωτέρω τεύχη ενεργοποιώντας με δική τους ευθύνη τα ΕΛΤΑ ή ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση η Δημοπρατούσα Αρχή θα παραδίδει επί αποδείξει τα ανωτέρω έγγραφα μη λαμβάνοντας ουδεμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στους ενδιαφερόμενους.
 10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η προμήθεια των αναφερόμενων Τευχών Δημοπράτησης είναι υποχρεωτική από τους ενδιαφερόμενους. Διαφορετικά οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Διαγωνισμού και επιστρέφονται.
 11. Η προκήρυξη διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Φεβρουαρίου 2016.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

 

 

 

Μαμσάκος Χριστόδουλος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ