Περίληψη διακήρυξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με τίτλο "ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 45 ΗΜΕΡΩΝ". Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τη λειτουργία μίας ολοκληρωμένης γραμμής δεματοποίησης απορριμμάτων στη νήσο Θάσο για χρονικό διάστημα 45 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. ΑΠΟΦ. 11389/93), με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά για την Εταιρεία, με προϋπολογισθείσα δαπάνη εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (159.663,86 €).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. Διακήρυξη Δημοπρασίας
  2. Συγγραφή υποχρεώσεων
  3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  4. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές

και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή στις 23-09-2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης του διαγωνισμού και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 10:00 π.μ.

Στη δημοπρασία δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν το εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, οι συνεταιρισμοί που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα όπως και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι όλων αυτών, καθώς και ενώσεις προμηθευτών καταθέτοντας τις προσφορές τους στην ελληνική γλώσσα στα γραφεία της Εταιρίας.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προμήθειας παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί :

- στις εφημερίδες «Ναυτεμπορική, «Οικονομική» και « Ελεύθερο Βήμα της Κομοτηνής» με έξοδα της Εταιρίας και για διάρκεια 20 ημερών. Ακόμη, περίληψη της παρούσας θα αποσταλεί στα Εμπορικά Επιμελητήρια και τον ΕΟΜΜΕΧ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Εφόσον από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται σ’ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Αντίγραφα των Τευχών Δημοπράτησης θα χορηγούνται έναντι αντικαταβολής 40,00 Ευρώ (€) αυθημερόν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών της Εταιρίας (τηλ. 2531081400).