Περίληψη διακήρυξης

Τρί 11 Σεπ 2012

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την αριθμ. 522/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων του υποέργου 2 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. (Σισμάνογλου 78, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, e-mail: ddetyek@otenet.gr , τηλ.: 2531021644 και fax: 2531083192).

Εδώ μπορεί να βρεθεί η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: B4IZ7ΛΒ-ΧΩ8).