Περίληψη Διακήρυξης

Δευ 2 Ιουν 2014
 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με την αριθμ. 64/21-3-2014 απόφαση του Δ.Σ. διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης, συλλογής αποβλήτων συσκευασίας και συλλογής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων» του έργου “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid Waste Management System”- “POMIS” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013».
 2. Από την παρούσα διακήρυξη προβλέπεται η υπογραφή μίας (1) σύμβασης. Ειδικότερα το αντικείμενο της προμήθειας αφορά τα εξής: 1) Κάδους Οικιακής Κομποστοποίησης (1.900 τμx), 2) Πλαστικούς Κάδους Συλλογής Αποβλήτων Συσκευασίας (300 τμx), 3) Κάδους Συλλογής Αποβλήτων Βρώσιμων Ελαίων (350 τμx).
 3. Η εκτιμώμενη αξία της ανωτέρω προμήθειας χωρίς ΦΠΑ είναι 206.350,00 €. Αναλυτικά: 1) Κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης 119.700,00 €, 2) Πλαστικοί Κάδοι Συλλογής Αποβλήτων Συσκευασίας 78.600,00 €, 3) Κάδοι Συλλογής Αποβλήτων Βρώσιμων Ελαίων 8.050,00 €.
 4. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 5% επί του συνολικού προεκτιμώμενου προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. και αναλυτικά 12.690,53€.
 6. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια κινητού εξοπλισμού ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 7. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού και η εγγύηση συμμετοχής τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π.Δ. 118/2007 και τη λοιπή σχετική Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία που διέπει το διαγωνισμό.
 8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
  • Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή / και προμηθευτές των αντιστοίχων ειδών.
  • Ενώσεις κατασκευαστών ή / και προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
  • Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών.
 9. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (Ν. Πλαστήρα 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, e-mail: info@diaamath.gr, τηλ.: 2531081400 και fax: 2531081694).
 10. Αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού θα διατίθενται από την παραπάνω υπηρεσία (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, Ν. Πλαστήρα 6, 69100 Κομοτηνή) σε όλους τους ενδιαφερόμενους αντί 50 €, μέχρι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι και τις 16 Ιουνίου 2014, ώρα 14:00. Επίσης μπορούν να παραλάβουν τα ανωτέρω τεύχη ενεργοποιώντας με δική τους ευθύνη τα ΕΛΤΑ ή ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση η Δημοπρατούσα Αρχή θα παραδίδει επί αποδείξει τα ανωτέρω έγγραφα μη λαμβάνοντας ουδεμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στους ενδιαφερόμενους. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό η προμήθεια των αναφερόμενων Τευχών Δημοπράτησης είναι υποχρεωτική από τους υποψήφιους προμηθευτές. Διαφορετικά οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Διαγωνισμού και επιστρέφονται.
 11. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και θα αναρτηθεί επίσης στα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα www.diaamath.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Κυριάκος Χαρακίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ