Περίληψη Διακήρυξης

Δευ 23 Ιουν 2014
 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με την αριθμ. 64/21-3-2014 απόφαση του Δ.Σ. διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Υλοποίηση και Παρακολούθηση των Πιλοτικών Δράσεων του έργου “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid Waste Management System”- “POMIS” και την εκπόνηση Μελέτης Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Kardzhali του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013».
 2. Από την παρούσα διακήρυξη προβλέπεται η υπογραφή μίας (1) σύμβασης. Ειδικότερα το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος, αφορά στην «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ του έργου “PILOT OPERATION OF THE MUNICIPAL INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM”- “POMIS”» και την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ KARDZHALI».
 3. Η εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 397.990,00 € (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 323.569,10 €, ΦΠΑ (23%): 74.420,90€).
 4. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 5% επί του συνολικού προεκτιμώμενου προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. και αναλυτικά 19.899,50 €.
 6. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού και η εγγύηση συμμετοχής τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007και τη λοιπή σχετική Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών που διέπει το διαγωνισμό.
 7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ.Θα πρέπει επίσης οι υποψήφιοι να πληρούν τους όρους που καθορίζονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη.
 8. 8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (Ν. Πλαστήρα 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, e-mail: info@diaamath.gr, τηλ.: 2531081400 και fax: 2531081694).
 9. Αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού θα διατίθενται από την παραπάνω υπηρεσία (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, Ν. Πλαστήρα 6, 69100 Κομοτηνή) σε όλους τους ενδιαφερομένους μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι και τις 25 Ιουλίου 2014, ώρα 14:00. Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού θα διατίθενται με την υποχρεωτική συμπλήρωση σχετικού εντύπου με τα στοιχεία του κάθε ενδιαφερόμενου (επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email) και θα είναι δυνατή η διάθεσή της και σε ηλεκτρονική μορφή (εντός μίας εργάσιμης ημέρας) με την αποστολή email από τον ενδιαφερόμενο όπου θα αναφέρει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία του: επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email.
  • Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλάβουν τα ανωτέρω τεύχη ενεργοποιώντας με δική τους ευθύνη τα ΕΛΤΑ ή ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση η Δημοπρατούσα Αρχή θα παραδίδει επί αποδείξει τα ανωτέρω έγγραφα μη λαμβάνοντας ουδεμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στους ενδιαφερόμενους.
  • Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η προμήθεια των αναφερόμενων Τευχών Δημοπράτησης είναι υποχρεωτική από τους υποψήφιους προμηθευτές. Διαφορετικά οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Διαγωνισμού και επιστρέφονται.
 10. Η προκήρυξη διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Ιουνίου 2014.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Κυριάκος Χαρακίδης