Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)

Σαν ΟΤΚΖ νοούνται όλα τα οχήματα για τα οποία παύει να υφίσταται η συνήθης χρήση τους είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω άλλων αιτίων και ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί την παράδοση των πινακίδων τους. Με το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α) ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ και καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).

Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΟΤΚΖ εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (αρ.οικ. 105136, ΦΕΚ 907Β/2004) η σύσταση του συλλογικού συστήματος ΕΔΟΕ, που έχει αναλάβει την οργάνωση και την εποπτεία λειτουργίας των σημείων συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα.

Κάθε πολίτης, κάτοχος ΟΤΚΖ, μπορεί να παραδώσει το ΟΤΚΖ μόνο σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας τα οποία έχουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ και φέρουν κατάλληλη σύμβαση. Τα αδειοδοτημένα από την ΕΔΟΕ κέντρα έχουν αναρτημένη την πινακίδα της ΕΔΟΕ. Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί είτε στα κέντρα συλλογής είτε στα κέντρα επεξεργασίας. Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους ώστε να γίνει η αποταξινόμιση και να μην χρεωθούν τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί από το νόμιμο ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είναι:

  • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Πινακίδες του οχήματος
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο παραδίδοντος
  • Θεωρημένη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη)

Η παράδοση του οχήματος γίνεται δωρεάν εφόσον αυτό είναι ακέραιο και αυτούσιο.

Με τη παράδοση του αυτοκινήτου δίνεται στον κάτοχο Βεβαίωση Παραλαβής. Οχτώ μέρες μετά του αποστέλλεται ταχυδρομικώς το πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου. (οριστική παράδοση πινακίδων του αυτοκινήτου). Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αυτοκινήτου (άδεια, πινακίδες) παραδίδονται στο κέντρο (συλλογής ή επεξεργασίας). Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής τα νομιμοποιητικά έγγραφα παραδίδονται από το κέντρο στις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ έως το τέλος του 2007 το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΕΔΟΕ Α.Ε. είχε αναπτυχθεί σε 29 Νομούς της χώρας όπου λειτουργούν 39 Διαλυτήρια ΟΤΚΖ και 12 Σημεία Συλλογής ΟΤΚΖ και σταδιακά επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Από τα παραπάνω κέντρα ανακυκλώθηκαν 45.000 ΟΤΚΖ από την εκτιμώμενη ποσότητα των 50.000 ΟΤΚΖ που υπάρχουν σήμερα στη χώρα.

Η ανακύκλωση ανά ΟΤΚΖ ανέρχεται σήμερα στη χώρα σε 82%, υπερκαλύπτοντας τον στόχο του 80% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δραστηριοποιείται η Εναλλακτική διαχείριση οχημάτων Ελλάδας (ΕΔΟΕ), ως μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Με βάση τα επίσημα δεδομένα της ΕΔΟΕ, κατά το έτος 2006 οπότε και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το συγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, συλλέχθηκαν 317 οχήματα, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι και το Νοέμβριο του 2007 ο αριθμός οχημάτων που συλλέχθηκαν ανήλθε σε 663.

Χρησιμοποιώντας ως μέσο όρο τα 1000Kg/όχημα προκύπτουν 317.000Kg για το 2006 και 663.000Kg για το 11-μηνο του 2007, ή ισοδύναμα 42.609 Κg/μήνα. Συμβατικά θεωρώντας το μήνα ίσο με 30 ημέρες προκύπτει ότι περίπου 1, 4 ΟΤΚΖ (1.420 Kg/ημέρα) αποσύρετο κάθε ημέρα την περίοδο 2006-2007.

Σημαντικός παράγοντας που αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση του ποσοστού συλλογής/αξιοποίησης των ΟΤΚΖ γενικότερα στην Ελλάδα, αποτελεί και η νοοτροπία των ιδιοκτητών που είτε αναμένουν το μέτρο της απόσυρσης, είτε δεν αποχωρίζονται παλαιά αυτοκίνητα για συναισθηματικούς λόγους ή είτε τέλος λόγω περιορισμένης περιβαλλοντικής συνείδησης επιλέγουν την εγκατάλειψη του οχήματος σε κάποιο σημείο καταλαμβάνοντας τις ήδη περιορισμένες θέσεις στάθμευσης.

Για να μεταστραφεί η υπάρχουσα κατάσταση χρειάζεται αφενός η δημιουργία όλων των απαιτούμενων υποδομών, σε όλη την έκταση της Περιφέρειας και αφετέρου η ευαισθητοποίηση των πολιτών, απέναντι στο πρόβλημα.

Εταιρείες συλλογής και ανακύκλωσης οχημάτων:

Νομός Επωνυμία Διεύθυνση
ΔΡΑΜΑ Α.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-Γ.ΣΤΟΙΚΟΣ-Ι.ΡΑΣΚΟΥ 6ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ,ΤΚ.66100, ΔΡΑΜΑ.ΤΗΛ 2521081460
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ,Τ.Θ.1045, ΔΡΑΜΑ,66100 ΤΗΛ.25210-31022
  ΚΟΣΣΥΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡ 144, Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, 66100, ΔΡΑΜΑ,ΤΗΛ: 2521083531
  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ, ΟΤ 24, ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ: 2521042738
     
ΕΒΡΟΣ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 2o ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΦΕΡΡΩΝ Τηλ. 25510-32169
     
ΚΑΒΑΛΑ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ ΟΕ 3o ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ,ΤΚ.67100 ΤΗΛ 2541026655
  Α.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-Γ.ΣΤΟΙΚΟΣ-Ι.ΡΑΣΚΟΥ 6o ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ,ΤΚ.66100, ΔΡΑΜΑ.ΤΗΛ 2521081460
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ, ΔΡΑΜΑ, ΤΗΛ.25210-31022
  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΒΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΤ 20, ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ: 2510361276
     
ΞΑΝΘΗ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ ΟΕ 3o ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ,ΤΚ.67100 ΤΗΛ 2541026655
     
ΡΟΔΟΠΗ Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 2o ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΦΕΡΡΩΝ Τηλ. 25510-32169
  ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ ΟΕ 3o ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ,ΤΚ.67100 ΤΗΛ 2541026655

 

Πηγές: ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΔΟΕ