Οδηγός του ΕΠΠΕΡΑΑ για την Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων

Σάβ 22 Δεκ 2012

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ - 19.12.2012) εκδόθηκε ο οδηγός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) για την Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ, η σύγχρονη νομοθεσία για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, όπως η εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής, απαιτεί αλλαγές σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης (πρόληψη παραγωγής, διαλογή στην πηγή, επεξεργασία, διάθεση). Για την ολοκλήρωση αυτών των αλλαγών είναι απαραίτητη η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή, οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης, καθώς και η επεξεργασία των βιοαποβλήτων σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η αξιοποίηση υλικών και η εξοικονόμηση πόρων στα πλαίσια μίας βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο συγκεκριμένος οδηγός, ο οποίος προέκυψε ύστερα από μελέτη που κατατέθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ τον Ιούλιο του 2012, διαμορφώθηκε για να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό βοήθημα/εργαλείο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔιΣΑ), τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, κ.λπ., όσον αφορά τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Εδώ μπορεί να βρεθεί ο οδηγός του ΕΠΠΕΡΑΑ για τα βιοαπόβλητα. (αρχείο pdf)

Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=2201&language=el-GR