Μεταχειρισμένα ελαστικά

Με το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α) καθορίζονται τα μέτρα και η όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.

Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (αρ. οικ.106157 ΦΕΚ 1145Β/2004) η σύσταση του συλλογικού συστήματος ECO-ELASTIKA, που έχει αναλάβει την οργάνωση της συλλογής, ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα.

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά συλλέγονται και είτε ανακυκλώνονται (παραγωγή τρίμματος ελαστικού) είτε αξιοποιούνται ενεργειακά.

Η ECO – ELASTICA Α.Ε. είναι το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Στην Περιφέρεια Α.Μ.– Θ. λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2005 στους νομούς Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης και από τον Φεβρουάριο του 2006 στην Ροδόπη και τον Έβρο. Έχουν εγκατασταθεί περίπου 200 σημεία συλλογής των ελαστικών, τα οποία μεταφέρονται προς αξιοποίηση σε σχετική μονάδα στην Κομοτηνή.

Τα καταστήματα (βουλκανιζατερ, συνεργεία κλπ) μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τους ανά νομό συμβεβλημένους συνεργάτες της Ecoelastika προκειμένου να εξυπηρετηθούν με αποκομιδή μεταχειρισμένων ελαστικών.

Τα καταστήματα βουλκανιζατέρ, όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήματα, είναι υποχρεωμένα να παραδίδουν τα παλαιά τους ελαστικά σε κάποιο πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή τελικοί χρήστες μεταχειρισμένων ελαστικών υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε σημεία συλλογής ή σε νόμιμους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι Δήμοι από την πλευρά τους οφείλουν να καταγράψουν ποια συνεργεία λειτουργούν στην περιοχή τους, ώστε να εξασφαλίσουν την άμεση συνεργασία με την Ecoelastica AE για την ανακύκλωση των ελαστικών τους. Επίσης, η υπηρεσία καθαριότητας σε περιπτώσεις όπου βρίσκει λάστιχα πεταμένα ανεξέλεγκτα σε χωματερές θα πρέπει να ειδοποιεί την εταιρία ώστε να τα συλλέγει για ανακύκλωση.

Σύμφωνα με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2007 - Δεκεμβρίου 2007 η Ecoelastika διαχειρίστηκε συνολικά 46.697 τόνους μεταχειρισμένων ελαστικών εκ των οποίων το 78,5 % ανακυκλώθηκε και 14,2 % αξιοποιήθηκε ενεργειακά στην τσιμεντοβιομηχανία

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει την συνολική ποσότητα ελαστικών που συλλέχθηκαν στους πέντε νομούς από την έναρξη του συστήματος μέχρι και τον Δεκέμβριος 2007.

Νομός Συνολική
ποσότητα [tn]
Μήνες λειτουργίας tn/μήνα
Δράμα 1,89 28 68
Καβάλα 1,02 28 36
Ξάνθη 1,06 28 38
Έβρος 556 22 25
Ροδόπη 595 22 27
Σύνολο: 5,12   194

Ποσότητες – ρυθμοί συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών

Πηγές: ΥΠΕΧΩΔΕ και Ecoelastika