ΚΥΑ για τη λειτουργία Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Τετ 14 Ιαν 2009

Θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ρυθμίζονται με ΚΥΑ, που υπέγραψαν οι υπουργοί ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γιώργος Σουφλιάς, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος.

Ειδικότερα με τη νέα ΚΥΑ, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του ν. 3536/2007:

α) καθορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν για τη σύννομη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

β) τίθενται οι κανόνες για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους, με την καθιέρωση της υποχρέωσης κατάρτισης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.

γ) καθορίζονται οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού τους.

δ) καθιερώνεται η υποχρέωση κατάρτισης 4ετούς επιχειρησιακού σχεδίου.

ε) τίθενται κανόνες στην άσκηση της τιμολογιακής τους πολιτικής, όπως κανόνες για τον προσδιορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας και του κόστους των υπηρεσιών, που οι ΦοΔ.Σ.Α παρέχουν και το οποίο επιμερίζεται στους Ο.Τ.Α, που συμμετέχουν στο Φο.Δ.Σ.Α (ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α), κυρίως ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που τους αντιστοιχούν.

στ) καθορίζονται οι πόροι των Φορέων Διαχείρισης και τίθενται οι κανόνες για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση.