Ιστορικό

Τρί 22 Ιουλ 2008

Το έτος 2003 συστήθηκε (ΦΕΚ 1797/3-3-2004) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.» με μετόχους τις πέντε Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) των νομών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. Σκοπός της Εταιρίας είναι κατά το καταστατικό της η ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ., ο σχεδιασμός των τοπικών και υπερτοπικών προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, η ευθύνη της λειτουργίας των Περιφερειακών συστημάτων μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχημάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισµένων ελαστικών αυτοκινήτων, χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, συσσωρευτών κ.λ.π.), κ.α όπως και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς κάθε τρίτο σε σχέση µε τοµείς διαχείρισης απορριμμάτων γενικά, με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας καθώς και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Σήμερα η εταιρεία έχει την μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας και λειτουργεί ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, όπως επιβεβαιώθηκε και με την αριθμ. πρωτ. 20875/22-01-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 
 
Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ως Περιφερειακός ΦΟ.Δ.Σ.Α. της ΠΑΜΘ διαχειρίζεται  όλες τις υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που της έχουν παραχωρηθεί από την Περιφέρεια ΑΜΘ στα πλαίσια λειτουργίας του ΠΕΣΔΑ σε όλους ανεξαιρέτως τους νομούς της Περιφέρειας, όπως Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Μηχανολογικό εξοπλισμό (οχήματα, συρμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, κάδους μηχανικής αποκομιδής κ.α.). Επιπλέον, η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. οργανώνει σε συνεργασία με τους Δήμους - μετόχους της και συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001. Τέλος μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιεί ποικίλα έργα με σκοπό τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων υποδομών του ΠΕΣΔΑ διαθέτοντας προς τούτο τεχνικά μέσα αλλά και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.