Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δευ 31 Μάιος 2010

Την επιλογή αναδόχου, βάσει του Π.Δ. 118/07, με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, για όσες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των ενεργειών δημοσιότητας που αφορούν στο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 621/2004 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 2004. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (Γ’ ΚΠΣ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.

Πιο συγκεκριμένα προκηρύσσεται το έργο με τίτλο: "Ηλεκτρονικό υλικό στα πλαίσια των μέτρων δημοσιότητας" του έργου "Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης"

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ένα ευρώ (15.851 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 21%. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και ολόκληρη την προκήρυξη, μπορείτε να αναζητήσετε στο site της ΠΑΜΘ (www.remth.gr).