Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δευ 31 Μάιος 2010

Την επιλογή αναδόχου, βάσει του Π.Δ. 118/07, με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, για όσες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των ενεργειών δημοσιότητας που αφορούν στο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 621/2004 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 2004. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (Γ’ ΚΠΣ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.

Πιο συγκεκριμένα προκηρύσσεται το έργο με τίτλο: Έντυπο υλικό και Διακίνηση έντυπου υλικού στα πλαίσια των μέτρων δημοσιότητας" του έργου "Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο ΠΑΜΘ"

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδες και εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ (21.659€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 21%. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και ολόκληρη την προκήρυξη, μπορείτε να αναζητήσετε στο site της ΠΑΜΘ (www.remth.gr).