Ετήσια Εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2019

Πέμ 30 Αυγ 2018

                                                                                                       

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία                                         Διαχείρισης Απορριμμάτων                           Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης                                 ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή

30 Αυγούστου 2018

Αρ. Πρωτ.

8274

 

 

Προς:
Δήμους Περιφέρειας ΑΜΘ
όπως στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Υπόψη:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Οικονομική Υπηρεσία
3. Υπηρεσία Καθαριότητας

 

 

 

 

 

 

 

Ταχ.  Δ/νση:
Ν. Πλαστήρα 6
69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:
2531081400
Fax:
2531081694

E-mail:
info@diaamath.gr

Web:
www.diaamath.gr

Πληροφορ.:
Γ. Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠ.ΕΣ

Κοιν:
Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα
Τ.Κ. 10563
Τηλ.: 2131361041
Fax: 2131361229
Email: ggsap@ypes.gr

Υπόψη:
κ. Ευάγγελο Καπετάνιο

ΘΕΜΑ :

Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2019

Σχετ:

H με αρ. πρωτ. 8135-23/07/2018 επιστολή της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

         

 

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

 

Ως γνωστόν, η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., της οποίας μέτοχος είναι ο Δήμος σας, λειτουργεί, κατά τον νόμο και το καταστατικό σκοπό της, ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π. Φο.Δι.Σ.Α.) του συνόλου των στερεών αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόμο Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με αρμοδιότητα τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που καθορίζονται από το εγκεκριμένο από 26-07-2002 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΑΜΘ (ΠΕΣΔΑ), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4292/14-11-2006 και 9424/03-09-2009 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και την υπ’ αριθμ. οικ. 61076/5267/15-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4123 Β/21-12-2016), ασκώντας προς τούτο τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/ 22.12.2003) ή είναι συναφείς με αυτές και της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 2527/23-01-2009 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι. Σ.Α.)».

 

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ως Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π. Φο.Δι.Σ.Α.) και για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της και την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της, απαιτείται οι Δήμοι-Μέτοχοι του Φο.Δι.Σ.Α. να καταβάλλουν προς αυτόν την προβλεπόμενη από τον νόμο ετήσια εισφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ΚΥΑ 2527/2009, το αρ. 9 του Ν.3854/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ. 17 του Ν.4071/2012 και το αρ. 17 του Ν. 4164/2013, τα άρθρα 237 επ. του Ν. 4555/18 και το άρθρο 9 του ν. 2939/2001, ήτοι ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που τους αντιστοιχούν και διακινούνται μέσω του Συστήμα-τος ανά έτος και με βάση άλλα ενδεχομένως πρόσθετα κριτήρια που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. του ΦΟΔΙΣΑ, στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την τιμολογιακή πολιτική του. Ειδικότερα, κατά τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προβλέπεται ότι ο τρόπος καταβολής του ποσού της ετήσιας εισφοράς θα γίνεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και η είσπραξή του θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου από το Δήμο οφειλέτη. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 239  Ν. 4555/18 το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προς

 

 

τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο ΦΟΔΣΑ με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄138) ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου περί παρακράτησης και απόδοσης του ποσού αυτού από τους ανωτέρω φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος Δήμος οφείλει να αποδώσει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4. του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, ύστερα από αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Ήδη σε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23-08-2018 καθορίστηκε το ποσό της αναλογούσας ετήσιας εισφοράς όλων των Δήμων - μελών του Φορέα, προκειμένου η Εταιρία μας να αναλάβει πλήρως την αυτοδύναμη λειτουργία του συνόλου των υποδομών του ΠΕΣΔΑ και αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάγκη άμεσης καταβολής της, όπως εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

(€)

(€)

(€)

(€)

1

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

524.561

125.895

650.456

162.614

2

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

273.414

65.619

339.033

84.758

3

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

209.414

50.259

259.673

64.918

4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1.019.503

244.681

1.264.184

316.046

5

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

53.992

12.958

66.950

16.738

6

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

184.763

44.343

229.106

57.277

7

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

224.761

53.943

278.704

69.676

8

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

907.254

217.741

1.124.995

281.249

9

ΙΑΣΜΟΥ

176.241

42.298

218.539

54.635

10

ΑΒΔΗΡΩΝ

27.835

6.680

34.515

8.629

11

ΞΑΝΘΗΣ

90.892

21.814

112.706

28.177

12

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

12.456

2.989

15.445

3.861

13

ΜΥΚΗΣ

21.343

5.122

26.465

6.616

14

ΝΕΣΤΟΥ

19.495

4.679

24.174

6.044

15

ΚΑΒΑΛΑΣ

1.174.580

281.899

1.456.479

364.120

16

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

639.474

153.474

792.948

198.237

17

ΘΑΣΟΥ

420.748

100.980

521.728

130.432

18

ΔΡΑΜΑΣ

908.369

218.009

1.126.378

281.595

19

ΔΟΞΑΤΟΥ

222.072

53.297

275.369

68.842

20

Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

95.594

22.943

118.537

29.634

21

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

45.901

11.016

56.917

14.229

22

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

185.511

44.523

230.034

57.509

ΣΥΝΟΛΟ

7.438.173

1.785.162

9.223.335

2.305.834

 

 

 

Για τους ανωτέρω λόγους και σε συνέχεια της σχετικής επιστολής μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμό 141-1/23-08-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με θέμα «Λήψη ή μη απόφασης περί καθορισμού της Ετήσιας Εισφοράς έτους 2019» και την από 16-08-2018 σχετική μελέτη που τη συνοδεύει, επισημαίνοντάς σας την κατεπείγουσα ανάγκη έγκαιρης ανταπόκρισής σας στην παρούσα μας για τη συμπερίληψη στον προϋπολογισμό του Δήμου σας της αναλογούσας ετήσιας εισφοράς σας προς την Εταιρία μας για το έτος 2019, προς όφελος της εξυπηρέτησης τόσο των αναγκών του Δήμου σας όσο και του συνόλου των Δήμων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - μετόχων της Εταιρίας μας.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Με τιμή,

Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

Μαμσάκος Χριστόδουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

1. Δήμος Αρριανών

Φιλλύρα, ΤΚ 69300, Σάπες

Τηλ: 25313 52805, Φαξ: 25313 52808

Υπόψη: Δημάρχου κ. ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ

2. Δήμος Ιάσμου

Ίασμος, ΤΚ 69200

Τηλ: 25343 50100  & 25340 24630, Φαξ: 25343 50109

Υπόψη: Δημάρχου κ. ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ

3. Δήμος Κομοτηνής

Πλ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή

Τηλ: 25310 82177, Φαξ: 25310 71447

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. Δήμος Μαρώνειας – Σαπών

Παπαδήμα 2, Σάπες

Τηλ: 25323 50100, Φαξ: 25323 50102

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. Δήμος Ορεστιάδας

Βασ. Κων/νου 11, ΤΚ 68200, Ορεστιάδα

Τηλ: 25523 50300 & 50301, Φαξ: 25520 28154

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6. Δήμος Διδυμοτείχου

Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 68300, Διδυμότειχο

Τηλ: 25533 50602, Φαξ: 25530 26000 & 24424

Υπόψη: Δημάρχου κ. ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

7. Δήμος Σουφλίου

Βασ. Γεωργίου 180, ΤΚ 68400, Σουφλί

Τηλ: 25543 50100, Φαξ: 25540 22502

Υπόψη: Δημάρχου κ. ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

8. Δήμος Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510 64100 Φαξ: 25510 26264

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9. Δήμος Σαμοθράκης

Χώρα, Σαμοθράκη, ΤΚ 68002

Τηλ.: 25513 50800, Φαξ: 25510 41204

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10. Δήμος Ξάνθης

Μαυρομιχάλη 6, ΤΚ 67100, Ξάνθη

Τηλ: 25410 76392, Φαξ: 25410 75555

Υπόψη: Δημάρχου κ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

11. Δήμος Μύκης

Σμίνθη, ΤΚ 67100, Ξάνθη

Τηλ: 25413 52300, Φαξ: 25413 52330

Υπόψη: Δημάρχου κ. ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ

12. Δήμος Τοπείρου

Εύλαλο, ΤΚ 67200, Ξάνθη

Τηλ: 25413 52609, Φαξ: 25413 52618

Υπόψη: Δημάρχου κ. ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

13. Δήμος Αβδήρων

Γενησέα, ΤΚ 67064

Τηλ: 25413 52500 Φαξ: 25413 52554

Υπόψη: Δημάρχου, κ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14. Δήμος Νέστου

Πρεμέτης 1, ΤΚ 64200, Χρυσούπολη

Τηλ: 25913 50102, Φαξ: 25910 23700

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

15. Δήμος Παγγαίου

Φρείξου Παπαχρηστίδη 137 Α', ΤΚ 64100, Ελευθερούπολη

Τηλ: 25923 50004 & 50002, Φαξ: 25923 50079

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

16. Δήμος Καβάλας

Κύπρου 10, ΤΚ 65302

Τηλ. 2510 451300, Φαξ: 2510 451401

Υπόψη: Δημάρχου, κα. ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

17. Δήμος Θάσου

Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7, ΤΚ 64004, Θάσος

Τηλ.: 25930 23705, Φαξ: 25930 23470

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ

18. Δήμος Δράμας

Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, ΤΚ 66100, Δράμα

Τηλ: 25213 50603-50645, Φαξ: 25210 20000 & 25213 55356

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ και υπόψη Εντεταλμένου Συμβούλου Καθαριότητας και Πρασίνου κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ,

19. Δήμος Δοξάτου

Καλαμπάκι, ΤΚ 66031

Τηλ: 25213 52406, Φαξ: 25213 52409

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20. Δήμος Κ. Νευροκοπίου

Σωκράτους 7β, ΤΚ 66033, Κ. Νευροκόπι

Τηλ: 25233 50102, Φαξ: 25230 23043

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΓΙΑNΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

21. Δήμος Παρανεστίου

Παρανέστι, ΤΚ 66035

Τηλ: 25243 50100, Φαξ: 25243 50151

Υπόψη: Δημάρχου, κα. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ

22. Δήμος Προσοτσάνης

Χρ. Σακάρη 15, ΤΚ 66200, Προσοτσάνη

Τηλ: 25223 50103, Φαξ: 25223 50191

Υπόψη: Δημάρχου, κ. ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ