Επανάληψη στο Ορθό - Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη».

Δευ 2 Ιουλ 2018

 


 

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

Κομοτηνή, 29 Ιουνίου 2018

 

Αρ. Πρωτ.: 8032

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ 7969/20-06-2018

 

Προς:

 

Όλους τους υποψήφιους αναδόχους της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη»

 

Ταχ. Δ/νση:

Ν. Πλαστήρα 6

69132 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 2531081400
Fax: 2531081694
E-mail: info@diaamath.gr
web: www.diaamath.gr
Πληροφορ.: Βογιατζής Γ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη»


 

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το από 137-4/19-06-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ έχει χορηγηθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνιζομένων.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 29 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00:00.

  • Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 5 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

 

Με εκτίμηση

Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Βογιατζής Γεώργιος

Γενικός Δ/ντης