ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πέμ 1 Ιουλ 2021

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

01 Ιουλίου 2021

Αρ. Πρωτ.:

13170

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ν. Πλαστήρα 6, 69132 Κομοτηνή

Τηλ.

:

2531081400, 2531081690

Telefax

:

2531081694

E-mail

:

info@diaamath.gr

Web  : www.diaamath.gr

Πληροφορίες

:

Γεώργιος Βογιατζής

 

 

 

 

 

         
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο:

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 4/2021) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ» (ΑΔΑΜ: 21PROC008744932 2021-06-10) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.883,20 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), Οδός: Ν. Πλαστήρα 6, Ταχ.Κωδ.: 69132, Τηλ.: 2531081400, Telefax: 2531081694, E-mail: info@diaamath.gr , Ιστοσελίδα: www.diaamath.gr

 1. Κωδικός CPV: 90514000-3 (Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων).
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514.
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη, στη διεύθυνση https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.diaamath.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης από τα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην Κομοτηνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με δαπάνες και φροντίδα τους.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της Διακήρυξης.
 7. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 13-07-2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
 11. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1.040 ημερομίσθια από την υπογραφή της σύμβασης (περίπου για έξι μήνες).
 12. Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, για τη συμμετοχή απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.197,66 €. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 13. Ενστάσεις: Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr .

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

 

Εμμανουήλ Τσέπελης