ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΒΑ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμ 6 Ιουν 2019

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 05/06/2019

Αρ. πρωτ.: 9637

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (βιοαποβλήτων)», εκτιμώμενης αξίας 2.038.902,75 € (προ Φ.Π.Α.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και 5 χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης). Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 538.152,75 € (προ Φ.Π.Α.).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε    2.577.055,50 € (προ Φ.Π.Α.).

 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Η/Μ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων), 90510000-5 (Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων).

 

2. Αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων που θα προέρχονται από προγράμματα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των Δήμων Δράμας και Δοξάτου. Η δυναμικότητα της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων είναι 5.008 τόνοι/έτος προδιαλεγμένα οργανικά. Μαζί με τα προδιαλεγμένα οργανικά θα εισέρχονται με τη ΔσΠ και πράσινα-κλαδέματα, τα οποία θα κομποστοποιούνται με τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα. Η εκτιμώμενη ποσότητα από πράσινα-κλαδέματα που θα εισέρχεται στην εγκατάσταση είναι περίπου 1.144 τόνοι/έτος.

 

3. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2018ΣΕ27510012) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5001923 καθώς και από ιδίους πόρους της ΔΙΑΑΜΑΘ όσον αφορά στη λειτουργία και συντήρηση του έργου.

 

4. Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16.

 

5. Σύστημα δημοπράτησης

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 13 και 24 της Διακήρυξης.

 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των Η/Μ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 

7. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε  ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 24-06-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-06-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

8. Εγγυήσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού σαράντα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (40.778 €). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 11 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι τις 24-05-2020, η οποία απευθύνεται προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε εβδομήντα δύο (72) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 12 μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου και θέση του σε λειτουργία του και οι επόμενοι 60 μήνες στην κανονική 5ετή λειτουργία.

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και 5 χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης).

 

10. Παραλαβή τευχών

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.diaamath.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12-06-2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 18-06-2019.

 

11. Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και στο τηλέφωνο 2531081400 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος

Πρόεδρος Δ.Σ.