ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη Σαμοθράκη - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 25-02-2019

Πέμ 17 Ιαν 2019

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Ν. Πλαστήρα 6

69132 Κομοτηνή

2531081400

2531081694

info@diaamath.gr

www.diaamath.gr

 

 

 

 

 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-01-2019

Αρ. πρωτ.: 8878

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη Σαμοθράκη», εκτιμώμενης αξίας 126.286,07 € (προ Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Ν. Πλαστήρα 6, 69132, Τηλ: 2531081400, Fax: 2531081694, E-mail: info@diaamath.gr, web: www.diaamath.gr

2. Κωδικός CPV: CPV 71310000-4 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών)

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL511

4. Αντικείμενο του έργου: Αφορά στη σύνταξη των μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στη Σαμοθράκη (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά) καθώς επίσης και για την κατασκευή ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) που θα εξυπηρετεί το σύνολο της νήσου.

5. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. ενάρ. Έργου 2018ΣΕ27510005) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5010950.

6. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση επιπλέον κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

7. Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1  της Διακήρυξης (κατηγορία 16 – Μελέτες Τοπογραφίας, κατηγορία 13 – Μελέτες Υδραυλικών Έργων, κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες, κατηγορία 20 – Γεωλογικές Μελέτες, κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες, κατηγορία 9 – Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Μελέτες, κατηγορία 6 – Αρχιτεκτονικές Μελέτες, κατηγορία 8 – Στατικές Μελέτες, κατηγορία 18 – Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

10. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία θα αναρτηθεί σε  ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01-03-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ήτοι την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 79779

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

11. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ (2.526€). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι (7) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.

13. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Παραλαβή τευχών: Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.diaamath.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-02-2019, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 21-02-2019.

16. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 6 της διακήρυξης.

17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr και η περίληψη της διακήρυξης αναρτάται επιπλέον και στον ημερήσιο Τύπο.

18. Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία του Αναθέτοντα φορέα και στο τηλέφωνο 2531081400, υπ. πληροφοριών κος Βογιατζής Γεώργιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Με εκτίμηση

Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος

Πρόεδρος Δ.Σ.