Διακήρυξη για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών "Επεξεργασία και Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας"

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

02/08/2018

Αρ. Πρωτ.:

8193

 

 

 

 

Ταχ.  Δ/νση:

 

Τηλέφωνο:

Fax:

E-mail:

web:

Πληροφορ.:

 

Ν. Πλαστήρα 6

69132 Κομοτηνή

2531081400

2531081694

info@diaamath.gr

www.diaamath.gr

Βογιατζής Γεώργιος

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ» αριθμός Διακήρυξης 6/2018, με αντικείμενο την εγκατάσταση εξοπλισμού για την επεξεργασία 50.349 τόνων ετησίως οικιακών απορριμμάτων των Δήμων ΠΕ Καβάλας και ΠΕ Θάσου και την ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας, καθώς και την ταφή 20.291 τόνων ετησίως των υπολειμμάτων της ΜΜΔ Δράμας και του ΚΔΑΥ Δράμας, για δύο έτη, με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% της παροχής υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το αναγκαίο προς τούτο προσωπικό και τον συμπληρωματικό εξοπλισμό, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται, ως αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία των απορριμμάτων και την ταφή των υπολειμμάτων κατά το διάστημα αυτό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει ως ακολούθως:

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Α. Χωρίς εφαρμογή του δικαιώματος προαίρεσης

 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Β. Συμπεριλαμβανομένου του  δικαιώματος προαίρεσης 50%  (στην παροχή υπηρεσίας)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΜΔ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

4.003.057,95

ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

487.098,61

ΣΥΝΟΛΟ

4.490.156,56

ΦΠΑ (24%)

1.077.637,57

ΣΥΝΟΛΟ

5.567.794,13

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΜΔ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

6.004.586,92

ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

730.647,92

ΣΥΝΟΛΟ

6.735.234,84

ΦΠΑ (24%)

1.616.456,36

ΣΥΝΟΛΟ

8.351.691,20

 

 

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Οδός: Ν. Πλαστήρα 6, Ταχ.Κωδ.: 69132, Τηλ.: 2531081400, Telefax: 2531081694, E-mail: info@diaamath.gr , Ιστοσελίδα: www.diaamath.gr

 1. Κωδικός CPV: 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων) και συμπληρωματικού  90530000-1 (Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων).
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL515
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι Υπηρεσιών διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
 6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 01/08/2018 ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 2018-115143).
 • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ: 03/08/2018 ημέρα Παρασκευή.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 07/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 62933

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 5. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι  ποσό 89.803,00 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 6. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 7. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.
 8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος