Διακήρυξη για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ"

Πέμ 31 Μάιος 2018

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
 

Ταχ.  Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 6  69132 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531081400
Fax: 2531081694
E-mail: info@diaamath.gr
web: www.diaamath.gr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

30 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ.:

7859

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ”» αριθμός Διακήρυξης 5/2017, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού για την επεξεργασία  37.655 τόνων ετησίως οικιακών απορριμμάτων, καθώς και τη λειτουργία, οργάνωση και συντήρηση του εξοπλισμού για τρία έτη με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% της παροχής υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το αναγκαίο προς τούτο προσωπικό και τον συμπληρωματικό εξοπλισμό, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται, ως αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία των απορριμμάτων κατά το διάστημα αυτό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει ως ακολούθως:

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Α. Χωρίς εφαρμογή του δικαιώματος προαίρεσης

 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Β. Συμπεριλαμβανομένου του  δικαιώματος προαίρεσης 50%  (στην παροχή υπηρεσίας)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

733.000,00 €

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.924.701,60 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

4.657.701,60 €

ΦΠΑ

1.117.848,38 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

5.775.549,98 €

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

733.000,00 €

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

5.887.052,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

6.620.052,40 €

ΦΠΑ

1.588.812,58 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

8.208.864,98 €

 

 

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Οδός: Ν. Πλαστήρα 6, Ταχ.Κωδ.: 69132, Τηλ.: 2531081400, Telefax: 2531081694, E-mail: info@diaamath.gr , Ιστοσελίδα: www.diaamath.gr

 1. Κωδικός CPV: 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων) και συμπληρωματικών 42996400-8 (Μονάδες Ανάμειξης) και 43411000-7 (Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος)
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι Υπηρεσιών διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
 6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 24.05.2018 ημέρα Πέμπτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 2018-076899).
 • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 31-05-2018 ημέρα Πέμπτη.
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 5/6/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00:00.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 29/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 59041

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4832/4-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ/κης Ανασυγκρότησης, Γενική Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης, με το οποίο έχει εγκριθεί επιχορήγηση ύψους 1.000.000,00 € (Α/Α 7, ΚΩΔ. 55202) με δικαιούχο το Δήμο Δράμας. Σημειώνεται ότι η διαδικασία δημοπράτησης της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τους όρους που προσδιορίζονται από την από 25-09-2017 σε ισχύ προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δράμας. Η δαπάνη για το τμήμα της παροχής υπηρεσίας (λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής) θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 40 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 5. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με 132.401,05 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 6. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 7. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr και η περίληψη της διακήρυξης αναρτάται επιπλέον και στις εφημερίδες.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος