ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παρ 3 Μάιος 2019

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ. (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Κομοτηνή 02/05/2019

Αρ. Πρωτ.: 9493

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», της παρ. 13 του άρθρου 20 Ν. 3731/08 και της υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/ 11.08.2010 τεύχος Β απόφασης Υπ. Οικονομικών, του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», β) τη Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχεί­ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)», γ ) τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ.

3. Την ανάγκη της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ελευθερούπολης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ξάνθης», που πρόκειται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

4. Την υπ’ αριθμ. 149-8/07-02-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Παγγαίου από το ΣΜΑ Ελευθερούπολης στο ΚΔΑΥ Ξάνθης.

5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2019 της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ TΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

να καταθέσουν στην Εταιρία αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανάληψη της κατωτέρω περιγραφόμενης υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι και τις 10-05-2019 και ώρα 10:00π.μ.

 

Αντικείμενο υπηρεσίας:

Η Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, ως Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., έχουσα την ευθύνη της οργάνωσης των Περιφερειακών συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και της ορθολογικής λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Σ.Μ.Α., Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ.Α.Υ.) στην ενιαία διαχειριστική ενότητα της ΠΑΜΘ, καλεί τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν για λογαριασμό της, τη διαχείριση (μεταφόρτωση - μεταφορά) των παραγόμενων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Παγγαίου της ΠΕ Καβάλας εξυπηρετούμενου από το ΣΜΑ Ελευθερούπολης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ξάνθης, (κείμενο στην αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Πρασινάδας, του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης).

 

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται σε ευρώ ανά τονοχιλιόμετρο μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, καθοριζόμενη κατ’ εκτίμηση σε 10 λεπτά/τονοχιλιόμετρο.

Οι εκτιμώμενες ετήσιες προς μεταφόρτωση ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών από το ΣΜΑ Ελευθερούπολης προς το ΚΔΑΥ Ξάνθης ανέρχονται σε περίπου 800 τόνους και θεωρώντας μια προσαύξηση της τάξης του 10% ως συντελεστή ασφάλειας, οι εκτιμώμενες ποσότητες ανέρχονται σε 880 τόνους ανά έτος. Τα εκτιμώμενα τονοχιλιόμετρα μεταφοράς δεδομένης της χιλιομετρικής απόστασης 147,5 χλμ. υλικών από το ΣΜΑ Ελευθερούπολης έως το ΚΔΑΥ Ξάνθης για τις ανάγκες παροχής της υπηρεσίας καθόλη τη διάρκειά της, ανέρχονται σε 129.800 τονοχιλιόμετρα. Η συνολική αρχική εκτίμηση κόστους της υπηρεσίας ανέρχεται σε 12.980,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Περιγραφή υπηρεσίας:

Στον ΣΜΑ Ελευθερούπολης πραγματοποιείται η μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) που συλλέγονται με ευθύνη του εξυπηρετούμενου Δήμου στα πλαίσια του εν εξελίξει προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που εφαρμόζει η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (σύστημα τοποθέτησης μπλε κάδων συλλογής συσκευασιών).

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασίας καθώς και συντήρησης του εξοπλισμού μεταφοράς, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. Ο αριθμός των εργαζομένων για κάθε εργασία πρέπει να είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκειά της και οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τη σχετική εμπειρία και τα κατάλληλα και κατά νόμο προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και προϋπηρεσία.

 

Ο ΣΜΑ Ελευθερούπολης περιλαμβάνει τις ακόλουθες τεχνικές εγκαταστάσεις:

 • Φυλάκιο εισόδου – Ζυγιστική διάταξη (Γεφυροπλάστιγγα)
 • Ανισόπεδο Επίπεδο
 • Ράμπα Πρόσβασης Απορριμματοφόρων
 • Χοάνες φόρτωσης
 • Περίφραξη
 • Ασφαλτοστρωμένο εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Ηλεκτροφωτισμό
 • Σηπτική (στεγανή) δεξαμενή
 • Πυροσβεστικό σταθμό
 • Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας.

 

Οι οδοί κίνησης εντός του χώρου του ΣΜΑ είναι ασφαλτοστρωμένοι και περιμετρικά υπάρχει δενδροφύτευση. Οι εγκαταστάσεις είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και υπάρχει σύστημα πυρασφάλειας και αντικεραυνικής προστασίας.

 

Για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της βέλτιστης εκτέλεσης της μεταφόρτωσης-μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και του υπολείμματος επεξεργασίας τους η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο μηχανολογικό εξοπλισμό, ως εξής:

 

Στοιχεία κινητού εξοπλισμού

1) Ένα (1) ρυμουλκό συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (τράκτορα) και ένα (1) ημιρυμουλκούμενο συρμό μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (πρέσα).

Το όχημα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α/α

Αριθμ.

Κυκλοφορίας

Αριθμ. Πλαισίου

Τράκτορα

Αριθμ. Πλαισίου

Ημιρυμουλκούμενου

1

ΚΥ 8710

YV2JSG0B28A678740

XF9HAS60A90J63026

 

Ο συρμός αποτελείται από:

Α) Ρυμουλκό (TRACTOR) που διαθέτει πλάκα επικαθήσεως για τη σύνδεση και ρυμούλκηση του ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου, σουηδικής κατασκευής 2007 του οίκου “VOLVO TRUCK CORPORATION” τύπου FM44T, με κίνηση στους δύο άξονες, ΑΒS, τεχνολογίας καυσαερίων  EURΟ 4.

B) Ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων ελληνικής κατασκευής 2008 του οίκου “Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” τύπου HAS-46.

Ανάλυση Βαρών:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό Συρμού:

40.000 kg

Απόβαρο τράκτορα:

8.238 kg

Απόβαρο ημιρυμουλκούμενου:

12.250 kg

Μέγιστο Ωφέλιμο Συρμού (βάσει μικτού φορτίου):

19.512 kg

 

Για τον τράκτορα

 

Εργοστάσιο Κατασκευής

Volvo Truck

Μικτό Φορτίο Οχήματος: 

21.000 kg

Τύπος Πλαισίου:

FM44T (FM13 4X4T) (TRACTOR)

Έτος Κατασκευής:

2007

 

Σημειώνεται ότι στον συρμό υπάρχει πλήρες σετ εργαλείων, 2 τάκοι, 1 κοτσαδούρα, 1 υδραυλικός γρύλος, 1 ταχογράφος, 1 σταυρός, 1 χειριστήριο πρέσας με καλώδιο, δύο (2) τρίγωνα, σειρά εγχειριδίων, 1 εφεδρικός τροχός του τράκτορα και 1 εφεδρικός τροχός του ημιρυμουλκούμενου.

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό (οδηγούς συρμών μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων) το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία των ανωτέρω τεχνικών μέσων, την προμήθεια των καυσίμων τους καθώς και τη φύλαξη και συντήρησή τους. Ειδικότερα αναλαμβάνει να επισκευάζει με δική του επιμέλεια και δαπάνες, κάθε βλάβη ή ζημία που θα οφείλεται ή θα συνδέεται με τη συνήθη χρήση του εξοπλισμού και υποχρεούται να φυλάττει αυτόν με κάθε δυνατή επιμέλεια ευθυνόμενος έναντι της Εταιρίας για τυχόν απώλεια, της κλοπής συμπεριλαμβανομένης, φθορά ή καταστροφή του, καθόλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας, οφείλει δε να τον επιστρέψει στην Εταιρία κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης στην ίδια κατάσταση, στην οποία τον παρέλαβε.

 

Για την εξασφάλιση της διαρκούς λειτουργικότητας της παραλαβής των ανακυκλώσιμων υλικών από τον Δήμο στο ΣΜΑ, της μεταφόρτωσης και του μεταφορικού έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί διαθέσιμο καθόλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ένα ιδιόκτητο ειδικό όχημα μεταφοράς απορριμμάτων, αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών με το ανωτέρω περιγραφόμενο, το οποίο υποχρεούται να διαθέσει σε περίπτωση που ο διατιθέμενος από τη ΔΙΑΑΜΑΘ μηχανολογικός εξοπλισμός υποστεί ουσιώδη βλάβη που καθιστά δυσχερή τη λειτουργία του και έως την επιστροφή και επαναλειτουργία του επισκευασθέντος μηχανήματος ή σε περίπτωση που για άλλους λόγους η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού αυτού κριθεί αδύνατη, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επιπρόσθετα ιδιόκτητα ειδικά οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων, αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών με το ανωτέρω περιγραφόμενο ή σχετικών προδιαγραφών και ρόλου (για παράδειγμα και ενδεικτικά: συρμοί hooklift), με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας του ΣΜΑ Ελευθερούπολης για την εξυπηρέτηση του Δ. Παγγαίου.

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στο αντικείμενο της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. H εμπειρία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων.

 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάπτουν σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος πιστοποιητικά:

 1. σύντομο προφίλ της εταιρείας, όπου θα περιγράφεται και η σχετική εμπειρία με παρουσίαση των ιδιόκτητων οχημάτων διαχείρισης και μεταφοράς απορριμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, η κατάσταση του εργατοτεχνικού προσωπικού, κ.λπ.
 2. μετοχική σύνθεση και νόμιμος εκπρόσωπος,
 3. πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα,
 4. πρόσφατη φορολογική ενημερότητα,
 5. αντίγραφο της άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
 6. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμεί ή/και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για οιοδήποτε περιβαλλοντικό αδίκημα,
 7. υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης εμπειρίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στο αντικείμενο της μεταφόρτωσης και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων. H εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσής τους ή αντίστοιχων εγγράφων.
 8. υπεύθυνη δήλωση με την παρουσίαση του ιδιόκτητου ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων που θα δύναται να χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του αναδόχου (αριθμός κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας).

Αντικατάσταση ή διόρθωση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του ενδιαφερομένου ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

 

Η επιλογή του Aναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (μέγιστη τιμή δέκα (10) λεπτά/τονο-χιλιόμετρο), με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από αυτόν, των οριζόμενων τεχνικών απαιτήσεων και ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δε ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης με εκείνον εκ των ενδιαφερομένων που θα επιλεγεί.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης (Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτηνή, 69132) είτε με αλληλογραφία είτε προσωπικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 25310 81400, από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χριστόδουλος Μαμσάκος