Απόβλητα λιπαντικών ελαίων

Παρ 16 Ιαν 2009

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Λίστα Επικίνδυνων Αποβλήτων. Η πιθανή διαφυγή τους στο περιβάλλον θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον άλλα και στην υγεία του ανθρώπου.

Ήδη έχει εγκριθεί με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στη συλλογή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων πανελλαδικά. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ

ΛΕΩΦ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 210-8093992

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

  • Να επιλέγουμε να αλλάζουμε λάδια οχημάτων κάθε είδους σε συνεργεία που συνεργάζονται με αδειοδοτημένους φορείς παραλαβής ορυκτελαίων και έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οι οποίοι στη συνέχεια τα παραδίδουν προς αναγέννηση.

  • Σε περίπτωση που κάποιος αλλάζει λάδια μόνος του να τα μεταφέρει σε σημεία που έχουν πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

  • Οι πλαστικές συσκευασίες συλλέγονται σε ειδικούς κάδους που τοποθετούνται σε συνεργεία αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων.