Αποτελέσματα έργου Waste-C-Control του προγράμματος LIFE

Πέμ 12 Δεκ 2013

Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘ

Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ συμμετείχε με επιτυχία στην ημερίδα αποτελεσμάτων του έργου «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (WASTE-C-CONTROL, LIFE09 ENV/GR/000294)» που διεξήχθη την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 στην Αθήνα. Το έργο είχε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ), μέσω της ανάπτυξης ενός λογισμικού εργαλείου που αξιολογεί, ελέγχει και αναφέρει τις εκπομπές ΑΦΘ που προέρχονται από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η συνολική διάρκεια του έργου ήταν από 1/10/2010 έως 30/9/2013 και συμμετέχοντες εκτός της ΔΙΑΑΜΑΘ ήταν η ΕΠΕΜ ΑΕ και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΔΕΔΙΣΑ και ΔΙΑΔΥΜΑ. Στην τελική ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου από τους συμμετέχοντες.

Για την Περιφέρεια της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαλείου Waste-C-Control, υπολογίστηκε ότι ακολουθώντας τις πρακτικές ορθής διαχείρισης απορριμμάτων μπορεί να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών ΑΦΘ κατά 65% (1.600kt CO2 eq) σε ορίζοντα εικοσαετίας (20έτη) και σε σχέση με την υφιστάμενη διαχείριση. Οι καλές πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων που προβλέπει το Τοπικό Σχέδιο Δράσης (ΤΣΔ) για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφορούν σταδιακά την ανάπτυξη της μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, την ανάπτυξη της ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών καθώς και της κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων και τελικά τη χρήση εγκαταστάσεων τελικής επεξεργασίας.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του έργου Waste-C-Control στην Περιφέρεια της ΑΜΘ, πραγματοποιήθηκε η δράση με τίτλο "Πιλοτική παρακολούθηση οικιακής κομποστοποίησης και συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε επίπεδο νοικοκυριού” που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ σε συνεργασία με την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης. Για τη δράση αυτή υπήρξε παρακολούθηση και καταγραφή τριών (3) διαφορετικών ροών απορριμμάτων από νοικοκυριά του Δήμου Κομοτηνής για χρονικό διάστημα διάρκειας πέντε (5) μηνών, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2013. Η συστηματική καταγραφή αφορούσε τις ποσότητες ανακυκλώσιμων συσκευασιών, οργανικών/βιοαποδομήσιμων και λοιπών απορριμμάτων με τη χρήση ηλεκτρονικού ζυγού και κατάλληλων κάδων. Βάση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης δράσης προκύπτει ότι το 67% των απορριμμάτων ενός νοικοκυριού μπορεί είτε να ανακυκλώνεται είτε να κομποστοποιείται. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν το διπλό όφελος που μπορεί να προκύψει από τη συμβολή των πολιτών και των νοικοκυριών στη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, αφού αφενός μπορεί να υπάρξει μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται τελικά προς υγειονομική ταφή και αφετέρου να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Εικόνα: Απόψεις από την πιλοτική δράση σε επίπεδο νοικοκυριού.

Το παρόν δελτίο τύπου υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Επιλογές Διαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου» WASTE-C-CONTROL (LIFE09ENV/GR/000294) που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+2009 της Ε.Ε.