Ανακύκλωση αποβλήτων κουζίνας και κήπου μέσω οικιακής κομποστοποίησης και κλιματική αλλαγή

Σάβ 22 Ιουν 2013

Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘ

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα που επηρεάζει αρνητικά την κλιματική αλλαγή. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχους για μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ). Μείωση των εκπομπών ΑΦΘ μπορεί να υπάρξει με ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και αξιοποίηση σχετικών καλών πρακτικών. Για παράδειγμα, μία καλή πρακτική αφορά την οικιακή κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων της κουζίνας και του κήπου (βιοαπόβλητα).

Σε αντίθεση με την απόρριψη των οργανικών απορριμμάτων στους κοινούς κάδους απορριμμάτων και τη διάθεσή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής, η οικιακή κομποστοποίηση προσφέρει δυνατότητα για μείωση των εκπομπών των ΑΦΘ. Πιο συγκεκριμένα, στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται οι εκπομπές ΑΦΘ ανά τόνο απορριμμάτων κουζίνας και κήπου μέσω διαφορετικών επιλογών επεξεργασίας τους (ταφή, καύση, κομποστοποίηση, οικιακή κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση) και μέσω ανάλυσης κύκλου ζωής. Στο γράφημα φαίνεται ότι από την ταφή προκύπτουν καθαρά (net) υψηλές τιμές εκπομπής ΑΦΘ που ανέρχονται σε περίπου 1.200kg ισοδύναμου CO2 ανά τόνο απορριμμάτων κουζίνας και κήπου. Αντίθετα, από την οικιακή κομποστοποίηση και την αναερόβια χώνευση προκύπτει καθαρά (net) μείωση των εκπομπών των ΑΦΘ. Και ενώ η αναερόβια χώνευση, όπως και η καύση, απαιτούν μεγάλες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις υψηλού αρχικού και λειτουργικού κόστους για την τελική επεξεργασία των απορριμμάτων, η οικιακή κομποστοποίηση απαιτεί μόνο λίγο χώρο σε έναν κήπο για την τοποθέτηση ενός απλού κάδου και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή. Επιπλέον με τη χρήση της οικιακής κομποστοποίησης μειώνεται η ανάγκη για συχνή μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων και κατ’ επέκταση υπάρχει μείωση της εκπομπής καυσαερίων από τα απορριμματοφόρα οχήματα.

Γράφημα: Καθαρές εκπομπές (kg CO2 – ισοδύναμο) ανά επιλογή επεξεργασίας ενός τόνου απορριμμάτων κουζίνας και κήπου (Πηγή: EEA Report 3/2011, Waste Opportunities, ETC/SCP).

Ο κάδος οικιακής κομποστοποίησης μπορεί να είναι είτε κάποιος πλαστικός κάδος του εμπορίου σχεδιασμένος για αυτό το λόγο είτε κάποιος αυτοσχέδιος με κατασκευή από απλά υλικά (π.χ. παλέτες, σύρμα κλπ). Παραδείγματα κάδων οικιακής κομποστοποίησης φαίνονται στις δύο επόμενες φωτογραφίες.

Οι οδηγίες για τη χρήση του κάδου κομποστοποίησης και τη διαχείριση των απορριμμάτων κουζίνας και κήπου στο νοικοκυριό είναι απλές και μπορούν να βρεθούν εδώ.

Συμπερασματικά, με την εφαρμογή της απλής πρακτικής της οικιακής κομποστοποίησης είναι δυνατό να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο νοικοκυριού και παράλληλα να υπάρξει όφελος για το παγκόσμιο κλίμα, με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του νοικοκυριού προς το περιβάλλον.

Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στα πλαίσια της βραχυπρόθεσμης δράσης Β2 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών ΑΜΘ του έργου «Επιλογές Διαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου» WASTE-C-CONTROL (LIFE09 ENV GR 294).